DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVerhoor

Aanklachten tegen Willem Opdekamp c.q nadere ondervraging
20 feb. 1775  •  RHCL Thorn 1215

© Maaike van EekelenCrimineele feijten van
belastinge met Respective
aenclacht
      voor
Den WelEdelen Heer Meijer
deses Landts Thorn bij
absentie van den procureur
fiscal clager
      Teghens
den alhier gedetineerden
Wilm Op den Kamp van
Mechelen

Omme dese feijten van belastinge ende Respective aenclachte wel in te stellen, ende daer onders te nemene conclusie naer behooren in reghten te fonderen, sal den heer cleger onder alle verdere reserven pro ut movis et styli seggen ende deduceeren wes volgtExtraordinari gehouden heeden
den 20ten/ februarij 1775


Den Heere Raedt ende Meijer de Borman qualitate qua Cleger tegens dien alhier gedetineerden ende gedaeghden Wilm Op de Kamp, geeft over crimineele feijten van belastinge met Respective aenclachten. Versoekt dat denselven daerover persoonlijk magh worden verhoort di[ct]is v[e]rum (?) etc. met limitatie van anderen Rechtens dagh, ... cum e[x]p[en]sis

audiatur

Op datum voorschreven is prævia Citatione in den gerichte gecompareert Wilm Op den Kamp gedetineerden ende beclaeghden, denwelcken los van alle Banden op de geëxhibeerde feijten van belastinge ende aenclaghte geandtwortt als volgt:
1
Dat den alhier gedetineerden Wilm Op den Camp altoos is gewest eenen persoon van een seer sleght conduit ende suspect Leven aert het geene ad 1mum deponeert niet te weeten dat hij van een slecht conduit oft levens aert soude sijn gewest, ten sije dat men dit wilde probeeren uijt dien dat hij met sijnen oss te velde vaerende andere menschen wel eenige fouragie ontnoomen heeft.2
consteert uijt dien dat den selven fugitif is geworden soo draij als [456]sijnen swaeger Joannes Raemaekers geapprehendeert wirdt ende met eenen valschen pas naer Roomen is gegaen, wel weetende dat de justitie aldaer aen hem geenen pas soude gegeven hebben. Daerenboven


ad 2dum deponeert uijt aendacht, alsmede om dat de menschen tot Mechelen aen hem geseijt hadden van wegh te gaen, vreesende dat sijnen swaeger hem soude beschuldigen, oft beschuldigt hadde. Naer Roomen te sijn gereijst ende dien valschen pass binnen Maestricht te hebben becoomen bij de weduwe van Mathijs Simons.

          Ex officio gevraeght sijnde wie den geenen is die hem gewaerschouwt heeft om ewegh te gaen en oft die weduwe Simons van sijne verwantschap is, die hem die pas gegeven heeft.

Deponeert dat Joannes Frederix den geenen is die hem gewaerschouwt heeft van ewegh te gaen. Ende dat hij gedetineerden den oom is van de weduwe Mathijs Simons, met naeme Marie Raemaekers dochter van sijns gedetineerdens swaeger Joannes Raemaekers, reets geëxecuteert3tio
heft den gedetineerden over langhe jaeren alderhande diverien ende diefstallen geploegen ende gedaen, gelijck


ad 3tium deponeert neen.


4to
in facto verum is dat den selven over veele jaeren geleeden bij sijnen swaeger Joannes Raemaekers gebrocht heft16 ofte seventhien kannen honing met versoek van die tot Maestright voor hem te willen vercoopen.


ad 4tum deponeert neen maer wel Eenen Bie op den Mechelsen Bosch te hebben geattaqueert met seeckeren Jan van Roij, tot Maestricht gehangen.5to
dat dien hooning hij gedetineerden met Jan van Raij gestoolen hadde ad 5tum
Deponeert dat het dien honing was maer dat hij geen gelt daeraf heeft getrocken.6to
dat hij gedetineerden toens al was onder de fameuse bende gaudiven waer van reets veele sijn geëxecuteert


 ad 6tum
deponeert absolute van niet te sijn
7mo
dat hij geapprehendeerde is plightigh ende handtdaedigh gewest aen veele inbraeken ende dieverijen, niet alleen in dese naebuijrschap, maer oock in andere Landen geploegen


 ad 7mum
deponeert neen.
8vo
ende aengesien dusdaenige grove veessen ende misdaeden in een Landt van justitie niet en moeghen gedult dan ten hooghsten strafbaer sijn


Ad 8vum
Seijt dat het quaet moet gestraft worden.


9no
Soo is dat om de voorssschreven Reedenen reghten, middelen ende motijven bij dese achbaere Hooft justitie naerder te voeghen ende te suppleeren

Aen den gedetineerden Wilm Op den Kamp sijne depositien voor gelesen sijnde, is daerbij blijven persisteeren ende heeft deselve onderteekent.


den officij nomine cleger concluderende contendeert ten eijnde den alhier gedetineerden volgens de caroline en poenale reghten over sijne begaene feijten ende misdaeden andere ten Exempel sal worden gecondemneert tot alsulcke straffe als naer circumstantiën van saecke bevonden sal worden te behooren met de costen ende misen van justitie en fiscatie van goederen, onder reserve noghtans soo den gedetineerden sijne geploegen dieverijen, begaene huijsbraeke ende andere schelmstucken soude koemen te negeren van de selve in authentica forma te proberen vel alias omni meliori modo via et forma cum expensis
De ... Vestrum
De Borman Meijer


Expost revoceerdeden gedetineerden dat de weduwe Simons tot Maestricht is woonende, maer dat die woont tot Mechelen .

Handtmerk + van den gedetineerden Wil Opdenkamp
niet konnende schrijven.
Bettinger
Scabinus Thorensis
Joh. Pet. Dinrath
Scabinus Thorensis
Quod  attestor
J. D. Frische  secr.

Den heere Raedt ende Meijer de Borman qualitate qua versoect uijt des gedetineerdens ende beclaeghdens personeele andtworth Copije om etc.

decretum
wordt de versochde copije geaccordeert ende anderen dagh rechtens gelimiteert op woensdagh den 22 deses maents des s'naermiddaghs ten twee uijren.
Actum in judicio Criminali hac 20 feb. 1775Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER