DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVerhoor

Eerste verhoor van Willem Opdekamp – Thorn 8 febr. 1775
RHCL Thorn 1215

© Maaike van Eekelen


Den Heeren officier deses Landts bij absentie van den procureur fiscael geeft te kennen hoe dat hij alhier heeft geapprehendeert N.N. woonende als wercknecht op de Kleene Hegge, versoect dat denselven op dese volgende articulen van preparatoire informatie mogte worden verhoort


  Extraordinaris gehouden heeden  
den 8den februarij 1775 ten        
overstaen van den Heer Raedt    
ende Meijer de Borman, voorts  
J. Bettinger ende Peter Dinsraths
schepenen

Den Heere officier deses Landts Thorn bij absentie van den procureur fiscaal Exhibeert preparatoire informatie tegens den alhier geapprehendeerden N.N. woonende op de Kleene Hegge alhier als werckknecht met versoeck dat den geapprehendeerden daerover mag worden verhoort.

         Audiatur
1mo Hoe des geapprehendeerdes naeme is


 ad 1mum Deponeert dat sijnen naem is Wilm op de Kamp, maer dat op sijne patente op Room staet Mathijs Simons, dat hij hem oock alsoo heeft laeten noemen op de Kleene Hegge.2do Waer dat des geapprehendeerden wooninge voor desen is gewest

ad 2dum Deponeert dat sijne wooninge is geweest tot Mechelen bij Leuth, alwaer hij ook gebooren is3tio Wat sijne hanteeringe is ende gewest is en waermede hij den kost gewonnen heeft

ad 3tium Deponeert met boeren handtarbeijt sijnen kost te hebben gewonnen.4do Oft hij gedetineerde getrouwt ofte niet getrout is –– in cas van getrout aen den gedetineerden te vraegen waer dat sijne vrouw woonachtigh


ad 4tum Deponeert getrouwt te sijn binnen Mechelen met Digna Nouwen.
Deponeert noch te hebben twee kinderen int leven, met name Marie ende Lambertus op de Kamp ende dat sijne vrouw met de voors. twee kinderen noch tot Mechelen woonachtig sijn.
5to Waerom dat hij deponent van sijne vrouw gesepareert ende wie hem dan heeft gesepareert, in hoe lang dese separatie is


 ad 5tum Deponeert hem selfs van sijne vrouw te hebben gesepareert ten opsichte om sijn broodt te winnen ende dat dese separatie ontrent een jaer geleeden is geschiedt6to Oft den klompen houwer van Mechelen niet en is sijne gedetineerdens verwantschap, die onlanghs tot Mechelen geëxecuteert is

 ad 6tum Deponeert dat den geëxecuteerden Klompen houwer tot Mechelen, Joannes Raemaekers is gewest sijns gedetineerdens swaeger, als hebbende in houwelijk gehad sijns deponents suster Margaretha op de Kamp7mo Oft hij deponent niet en weet waerom den klompenhouwer Joannes Raemaekers met de doodt gestraft is

 ad 7mum Deponeert geene andere oirsaeke te weeten, dan dat hij heeft hooren seggen dat sijnen swaeger Joannes Raemaekers onder het complot soude sijn gewest van geen sije der Maese. Ende dat dese Executie ook d'oirsaeke is gewest dat hij gedetineerde op Boomen is gegaen ende elders sijn cost is gaen winnen. Prælectis persistit et signavit
Handtmerk + van Wilm op de
Kamp niet konnende schrijven

J. Bettinger ♦ Joh. Pet. Dinraths
Scabinus ♦ Scabinus
Thorensis ♦ Thorensis

Quod attestor J.G. Frischen SecretariusNaar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER