DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree • Documenten • Processtukken • Eerste verhoor

PROCESSTUKKEN

Verhoor van Daniel Hollanders 21 okt. 1774 Valkenburg
••• RHCL MAASTRICHT ••• LvO 8169 •••   


Personeele Verhooringe
Gedaan
..........Ter Instantie
Van den Wel ED Gestr. Heer
L/t Hoog Drossard W. D.
Vignon deeses Lands
Nom. Oficij Informant
..........Door
Daniel Hollanders Gedetin.
..........over
D'Articulen Interrogatoir
heden ter Rolle Geλxhibeert

 


Vrijdag den 21. October 1774


Is gesisteert van wegens den Heer Informant voornoemt den Gedetineerden Daniel Hollanders ten eijnde om over voors. Articulen verhoord te worden. Denwelken gevraagd sijnde over voors. Articulen geandwoord heeft:

Art.1.   Genaamd te weesen Daniel Hollanders alias den Armen Man, oud te weesen vijf en seventig Jaaren, geboortig van Scheulder onder de Heerlijkheid Wilder en 't zedert agtien Jaaren gewoond te hebben in de Heek, en van Professie te sijn een Bedelaar.

Art.2.   Getrouwd te weesen 't zedert den Jaare 1736 met Berb Lousborg en met deselve nog in leven vier kinderen

Art.3.   Verklaard Lins Schouteten te kennen van den tijd af dat denselve in de Heek de Schuur van Matthijs Boormans heeft helpen optimmeren.

Art.4.   Verklaard noijd vijandschap met denselve Lins Schouteten ~gehad te hebben~ nogte ook geen particuliere omgang gehad te hebben.

Art.5.   Verklaard noyt gehoord te hebben dat in deese en Omliggende landen sig een Bende Gauwdieven ontdekt heeft.

Art.6.   Wel hebbende hooren seggen dat er op den Schaalsberg, te Wijnandsraede in het Panhuijs en in Aretsgenhout was gestoolen geworden, nochtans sig daar aan niet pligtig gemaakt te hebben.

Art.7.   Verklaard niet onder de Bende te gehooren.

Art.8.   Expedivit se precedente

Ex officio aan den Gedetin. gevraagd sijnde waaromme den selven te 'S Gravenvoeren was gebannen geworden dat hij niet, maar wel sijne vrouw en twee kinderen aldaar waren gebannen geworden. Ter oorsake dat sijne twee oudste gemelde kinderen op inductie van seekere Anna Maria gaande als Byinne tusschen Maastrigt en Vouren, alwelke deselve hadde aangeraeden een vals briefje te maeken om daar op Winkelwaaren te haalen te Bernau bij Jessui. Dat daar op sijne twee kinderen en vrouw waaren worden vastgeset en uyt deselve Heerlykheid Vouren gebannen, sijne vrouw voor geheel haar leven, sijnen soon Matthijs meede voor sijn leven en Johannes voor veertig jaaren.

Alle het welk den Gedetin. voorgeleesen sijnde heeft daar bij blijven persisteeren.
Aan denselven gevraagt sijnde of konde schrijven heeft geandwoord Neen, en deesen met een Cruysje geteekend.

Merk van + Daniel Hollanders

Nobis presentibus

A. Wilmar • PVandenHeuvel
   Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER