DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen verhoor

Verhoor van Catharina Kerckherderen 8 nov. 1774
RHCL Maastricht - LvO 8169

 

 Personeele verhooring
 Ter instantie
van den Wel. Ed. Gestr. Hr Lt
Dross. deses Lands nomine
officii Informant
        Van
Catarijn Kerkheerderen. Huijsvrouw van Anthon Bosch, Gedetineerde

 

Dijnsdag de 8. novembris 1774

Is gesisteert van weegens den Heer Informant
voornoemt de Gedetineerde Catrijn Bosch dewelke
aengemaendt sijnde de waerheijdt gestandt
te doen en gevraagt over voorschreven artikelen
geantwoodt heeft:

Art. 1. genaemdt te weesen Catrijn Kerk-
Herderen, in de 70 jaeren oudt, gebooren
te Aretsgeenhout en te woonen in de Heek

Art. 2. getrouwdt te weesen met Anthon
Bosch in de dertig jaeren; met denselven
vier dogteren te hebben.

Art. 3. niet te weeten dat een bende gauw-
dieven in 't landt ontdekt heeft als wel
van te hooren seggen

Art. 4. wel gehoordt te hebben dat er gestoolen
is geworden maer niet te weeten waer
ofte op wat plaetse

Art. 5. niet onder deselve te hooren en
haer ook niet plichtig gemaekt te hebben
aen Diefstallen.

Art. 6. Sulxs haer niet bekendt te weesen

Art. 7. Sulxs niet te weeten ofte gesien
te hebben

Art. 8. daer niets van te weeten

Art. 9. gehoordt te hebben seggen dat een
verken bij Marien Boshouers is gestoolen
geworden.

Art. 10. Niet te weeten waer 't vlees
gebleeven is

Ex officii gevraegt sijnde waer haeren man
is, segt deselve dat hij vertrokken is
naer Oost Indiën en wel voor de kamer
van Middelburg.

Quibus prælectis persistit et signavit
Cruce Scribere nesciens.
         merk  +  van
        Catrijn  Bosch

 
    Nobis præsentibus
    J.Wateler  P.VandenHeuvel
        J.L.WintgensNaar boven

 

Email

 

 

 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER