DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen verhoor

Ondervraging van Leonard Gobbels, Willem Vroomen Lzn en Peter Gerrits • 17 juli 1773
• Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168 

 
 
 


Personeele Respondeeringe
Gedaan door Leonard Gobbels
Gedetineerde op den Landshuijse
van Valkenburg
........Gedaan ter
instantie van den Weledelgestrenge
Heer en mr. J.G. Farjon Lt-hoog-
drossard dezes lands nomine officii
informant


 
Saterdagh den 17 Julij 1773

Is gesisteert vanweegens dheer L-hoogdrossard
voormelt gesisteert den voornoemde Gedetineerde
Leonard Gobbels, ten eijnde om verhoort te
worden over soodaenige articulen als op heeden
door den Heeren Informant sijn worden Geëxhibeert

Art.1.  verclaard Leonardus Gobbels, oud bij de
  vijftig Jaaren, als sijnde gebooren in't Jaar 1724
  Geboortig van Beeck bij Würm in't ampt van
  Randeraedt, en woonend thans te Caumer(?) aende
  Arck, omtrent sestien ad 17 jaaren binnen de banck
  Heerle gewoont hebbende. Sijn kostwinning te
  weesen te dagloonen en van alles hand werck te
  doen.

Art.2.  verclaard van Neen, dat Sue? mij geenen
  in Europa? konnen bij brengen

Art.3.  verclaard niet pligtig te weesen aan den
  diefstal begaen bij Martinus Schroders aan
  de Handt

Art.4.  Segt int gelijcken niet bij Ritzen te
  Winantsraede in't Panhuys

Art.5.  als meede niet bij den diefstal gebeurt
  tot Würm

Art.6.  als oock niet bij Math. Benders op Roebroeck

Art.7.  als meede niet op den Acken? In de herberge
  aldaer

Art.8.  verclaard meede niet tot Heugen bij Millen
  geweest te zijn

Art.9.  als oock niet tot Immendorff bij weduwe
  Janssen

Art.10.  verclaard meede bij den diefstal begaen
  tot Hunshoven bij den pastor niet geassisteert te
  hebben

Art.11.  als oock niet tot Havert

Art.12.  als meede niet bij den pastor tot Heugen

Art.13.  verclaard bij geen eenen diefstal geweest
  te sijn

Art. 14. refereert sich tot de voorige articulen als
  hier van niets weetende

Art.15.  verclaard aan geen eenen diefstal meede
  pligtig te staen

Art.16.  verclaard geen eed of verbond gemaekt te
  hebben, met relatie tot die bendden

  en heeft naar duijde voorleesinge hierbij gepersisteert
  ter fine deeses geteekent.

Leonard goebels quod attestamur
C.Swildens
L.G. PeltIs vorders gesisteert Willem Vroomen ten Grich?
  om te worden verhoort over voorschreven
  articulen, naar alvoorens denselven te hebben
  aengemaent om de opregte waarheijd te bekennen,
  deponeert als volgt

Art.1. verclaard sijnen naam te weesen Willem
   Vroomen Linsen soon, oud aen de veertig Jaar,
   geboortig aan de heijde in't Straetje onder Heerle,
   sijnde getrouwt, en sijne kostwinninge te weeten,
   een stroodecker.

Art.2. verclaard van neen Seggende ick weet
   daarvan niets, dat sal bevinden

Art.3. tot 13. verclaard bij geene van die diefstallen
   aen deselve voorgeleesen geassisteert te hebben
   en noijt met geweest uijt steelen

Art.14. verclaard van geene omstandigheeden te
   weeten als noijt daerbij geweest te sijn.

Art.15. verclaard van geen diefstallen te weeten

Art.16. oock geen eed nogte verbond gemaekt te 
   hebben

en heeft naar duidelijcke voorleesing hierbij
Gesisteert ten fine vermits schrijven aiervaar?
gehandmerckt
Dit is het + mirck van
Willem Vroomen
Is wijders Gesisteert Peter Geerits ten eijnde
om als voor gehoort te worden over de Geëxhibeerde
articulen naar alvoorens denselve Serieuselijck
aengemaent sijnde om die opregte waerheijd
te bekennen, deponeert als volgt:

Art.1. verclaard sijn naam te weesen Peter
   Geerits, woonende op den Huijsberg, getrouwt
   met Hend. van IJzeren sijn dogter, oudt
   tuschen 54 ad vijf en vijftig Jaaren, geboortig
   op het Rittersbeek onder de banck Climmen,
   sijne kostwinnige te weesen beddelen te gaen

Art.2.  verclaard niet handdadig weesen
   noch pligtig te staen aan diefstal nogte
   huijsbraecken

Art.3. tot 13. aen denselven voorleesen sijnde
   verclaard aan geenen eenen diefstal pligtig
   te staen

Art.14.  verclaerd alsoo van geene omstandig-
   heeden te weeten naedien bij geene eenen
   diefstal geweest is.

Art.15.  verclaard aan geen diefstal pligtig te
   staen.

Art.16.  verclaard geen eed of verbond wegens
   steelen gedaen te hebben

En heeft naar duijde voorlecture hierbij blijven
persisteeren ten fine deser vermits schrijvens
onervaaren gehandmerckt

dit is het + mirk van Peter Geerits
Nobis præsentibus
C.Swildens
J. Wintgens L.G. Pelt


Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER