DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen voor verhoor

Verhoor Anton Emonts, Valkenburg 20 okt. 1774
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168Personeele verhooring
gedaen
  Ter instantie
van den Wel Ed. Gestr. Hr.
Lt.-Drossard deeses Lands
nom. off. Informant
  Door
Anthoon Emants gedetin.
  over
D'Artic. interrogatoir
heden ter rolle geéxhib.


Jovis den 20 Oct. 1774

Is gesisteerdt van weegens den Hr. Informant voornoemt den Gedtineerde Anthoon Emants ten eijnde om over voorschreven art. verhoordt te worden. Dewelke gevraegt sijnde over voorschreven art. geantwoord heeft:

Art. 1. Genaemt weesen Anthoon Emants, oudt teweesen vijf en sestich jaeren, gebooren te Merkelbeek, te woonen in de Heek tseedert vier a vijf en dartig jaeren, van professie een dagloonder.

Art. 2. Getrouwt te weesen met Mechgen Vijgen tseedert vijf en dartig jaeren, vier kinderen met deselve te hebben.

Art. 3. Wilm Huijnen van aensien gekent te hebben, Wilm Adriaens niet te kennen, soo als meede Peter Hertzog niet

Art. 4. Met voornoemde persoonen geene vijantschap nogte vriendschap gehadt te hebben.

Art. 5. Niet gehoordt te hebben dat eene Bende gauwdieven sig in 't omliggende en dit landt ontdekt te heeft

Art. 6. Niet gehoordt te hebben dat door deselve bende gestoolen is geworden.

Art. 7. Daer wilt hem onse lieve Heer voor bewaeren.

Art. 8. Sig niet plichtig gemaekt te hebben aen Diefstallen ofte huijs braeken

Quibus prælectis persistit et signavit

Anthon Emants

Nobis praesentibus
J. Wateler  PvandenHeuvel
A. WilmarNaar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER