DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Vragen verhoor

Responsieven of antwoorden tijdens het verhoor van Gerrit Steynen d.d. 16 september 1773
RAL LvO 8165


...........................  
 


Personeele Responsiven
gedaen
over
D'articulen Interrogatoir
heeden ter volle overggeeven
Door
.Gerrit Steynen van Neerbeck
Gedetineerde op
den Lands Huyse
Ter Instantie
van den Wel Ed.Gestr. Hr.
Lt. Hoogdross. deeses Lands
nomine officio informant

 

..................................

Donderdag den 16 Sept. 1773

Is gesisteerdt den voornoemde Gedetineerde Gerrit Steijnen van wegens den Hr. Informant voornoemt de welke aengemaendt sijnde de waerheijdt gestandt te doen en gevraegt over voorschreven Art. Interrogatoir geantwoordt heeft:
Art.1. Genaemt te weesen Gerrit Steijnen in de wandeling genaemt Geerke; oud te weesen ontrent twee a drie en dartig jaeren; gebooren te Neerbeek ressort der hoofdtbanke Beek; een Snijder van professie en dat deszelfs vader sig noemt Joannes Steijnen mede een Snijder en deszelfs moeder Liesbet Bemelmans.
Art.2. Niet te gehooren onder een bende van Gauwdieven.
Art.3. Niet plichtig te staen aen eenen diefstal en huijsbraek.
Art.4. Expedivit se precedentibus.
Art.5. Weet nog en kend geene Complicen.
Art.6. Geene omstandigheeden te weeten van eenige diefstal

Quibus praelectis persistit et signavit cruce scribere nescius
merk + van       
Gerrit Steijnen  

 

 
Nobis Praesentibus
P. van den Heuvel
J. Theods Craen
L.G.Pelt
J.L.Wintgens
J. Wateler

Naar boven

 

Email

 

 

 

 

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER