DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen verhoor

Personele responderingen van Joseph Ploum
Ubach 16 juli 1771 • RHCL Maastricht Hs 102

 


  gevaceert 2 uhren


Personele Responderinghe van den
gedetineerden Joseph Ploum op naerdere
Interrogatorien door den heere Claeger
heden ter rolle overgegeven gedaen op
de Casteele van S'Hertogenraede heden
den 16 julii 1771 ten overstaen van de
Schepenen Vaessen en Reinarts ende
mij J.F. Daelen Subst. greffier



 

Eodem et coram iisdem is van weeghens den heere officier
gesisteert geworden en heeft gecompareet den gedetineerden
Joseph Ploum, den ghenen op de artikelen der schrifture van
naedere interrogatorien in textis vermelt gerespondeert heeft
als volgt:

ad 1.   Segt aen desen diefstal van Wurm niet geholpen nochte
geassisteert te hebben

ad 2.   Segt den inhoudt van desen artikel niet waer te wesen
ende aen denselven diefstal niet geholpen nochte geassisteert te hebben.

ad 3.   Verclaert ghene gesellen van dese twee diefstallen te weten
ende oock niet te weten wien den aenslagh daertoe can gegeven hebben, nochte waer de gesellen mochten bij malcanderen gecomen sijn

ad 4.   Oock niet te weten wat goederen en effecten bij dese twee
diefstallen gestoolen sijn nochte waer deselve vercocht, verdraegen ofte verbleven sijn

ad 5.   Oock niet te weten hoe het aldaer met het knevelen en inbreken can toegegaen sijn.

ad 6.   Verclaert oock niet te weten waermede dieselve die tot Wurm gestoelen hebben gearmeert geweest sijn. En oock niet te
weten of dieselve geschooten hebben of niet.

ad 7.   Segt van dese twee diefstallen niet met allen geprofiteert te
hebben mits hij niet daeraen geassisteert heeft.

ad 8.   Segt den inhoudt van desen artikel niet waer te wesen.

ad 9.   Segt van den inhoudt van desen artikel geene de minste
kennisse te hebben ende niet daervan af te weten.

ad 10.   Verclaert oock niet te weten wien den aenslagh hiertoe can gegeven hebben.

ad 11.   Oock niet te weten waer dese gesellen connen bij malcander gecomen sijn.

ad 12.   Segt niet het minste van eenen Eedt af te weten.

ad 13.   Segt oock niet te weten waerin Edt can bestaen hebben ende oock niet te weten op wat plaetse en in wiens handen den
selven can gedaen sijn ende noijt gheene gesellen denselven
hebben sien doen.

ad 14.   Segt noijt gheene eedt dien aengaende gedaen te hebben.

ad 15.   Ontkent den inhoudt van desen artikel.

ad 16.   Segt van gheene gesellen te weeten die aen dese diefstallen souden connen geholpen hebben.

ad 17.   Segt aen dese diefstallen niet geholpen noch geassisteert te hebben.

ad 18.   Segt oock niet te weten hoe het met het inbreken en knevelen can toegegaen hebben ende oock gheene circumstantiën hiervan te connen seggen.

ad 19.   Oock niet te weten wat goederen en effecten bij dese vier
diefstallen gestoelen worden sijn nochte waer dieselve vercocht, verdraegen ofte verbleven sijn.

ad 20.   Segt niet met allen van dese vier diefstallen geprofiteert te
hebben.

Ende naer dien dese met de vraegh artikelen aen den gede-
tineerden duijdelijck voorgelesen worden, heeft bij voor-
staende sijne antwoorden blijven persisteren, en tot dien,
mits schrijvens onervaeren, met een cruijs gehandtmirckt.

 
Eijgen + handtmerck van den
gedetineerden Joseph Ploum
Schrijvens onervaeren

 Quod attestamur

 Nicolaes Vaessen schepen
 L. Reinartz schepen
 J.F. Daelen Subst. greff.


Naar boven

 

Email

 

 

 































INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER