DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenVerhoor

PROCESSTUKKEN

Recollitie Mergen Arets, Schaesberg 3 sept. 1743
RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 7828Extraordinaria den 3° sept. 1743
coram scabinis Dortant, Dautzenbergh,
Demacker, Cremers ende me Petr.
Dautzenbergh, secretaris
  Den Heer Officier nomine officij Claeger versoeckt dat die gedetineerde ende Criminele beclaegde Marie Aerets mag worden gerecolert worden over haere naerdere responderingen ende bekentenissen Om etc.
Decret

Fiat RecollitioRecollitie van Marie Aerets voorgenoemen
op den Casteele van Schaesberg heden
den 3° septembris ten overstaen van de sche-
penen Dortant, Dautzenbergh, Demaecker,
Cremers, ende mij Petr. Dautzenbergh, secr.
  Eodem et Coram ijsdem is alhier in judicio gesistert sijnde gecomparert Marie Arets gedetineerde Criminele beclaegde Extra locum torturæ pedibus manibus liberis, essemoto omni terrore ten eijnde om over haere gedaene naerdere responderingen, bekentenissen ende verclaeringen in forma juris gerecollert te worden achtervolgens decret op heden gegeven. Ende naer dijen die voorss. gedetineerde in handen van den oudsten presiderende den behoerlijcken Eede uuijtgeswoeren heft van niet te seggen als d'oprechte waerheijt, heeft dieselve naer pertinente gehadt hebbende lecture van haere naerdere responderingen geantwordt als volgt

  Dieselve gedetinerde pertinente lecture gehadt hebbende van haere responderingen ende bekentenissen gedaen op den 1° art. heft verclaert ende geconfirmert dat sije van die kercke so wel als andere dievstaelen door haeren man gecommittert verwettigt te sijn gewest. Als mede dat sij die door hem ten haere huijse gebroegde ende gestoelene saecken heft helpen consumeren, profiteren resp. ende verslieten. Met verdere additie dat sijne mede gesellen van den Scheijdt in haere behuijsinge hebben coemen vergaederen ende van daer gegaen te sijn om die geconcerterde dievstaelen te effectueren. Confirmerende nochmaels dat haere dochtere Marie oock daeraf verwettigt is gewest ende geholpen die gestoelene saecken consumeren resp. ende verslieten.


  Aen die gedetinerde voorgelesen sijnde haere responderingen ende bekentenissen gedaen op den 2° art. aengaende het wurden ende vermoorden van haeren doochtere Chrijstin, alsmede dat Berb Tribels ende haere Eijdom Joannes Dircks daerbij geassistert hebben op die maniere glijck bij haere resonderingen vermelt staet. Heeft verclaert daerbij te persisteren ende nochmaels te confirmeren mits diesen.

  Verders aen die gedetinerde pertinentelijck voorgelesen sijnde haere naerdere responderingen ende bekentenissen op den 3° art. gedaen, heeft bekent ende geconfirmert dat aengaende die bevreuchtinge van haere dochter Marie en t'aefjaegen derselve gechiet is op die maniere glijck sij bij haere responderinge verclaert ende bekent heft

  Ende naer dijen aen die gedetinerde Marie Aerets dit Act van Recollitie mits gaeders haere naerdere responderinegn ende bekentenissen deudelijck voorgelesen sijn gewest, heeft deselve daerbij overal wel uuijterlijck blijven persisteren sonder iets daerbij ofte daeraef te willen gedaen hebben ende dijenvolgens heft dieselve mits verclaerende scrijvens onervaeren te sijn Eijgenhandig behandt mirckt,
dato, loco ende ten overstaen als boven

Eijgen  handt + merck van Marie Aerets
Quod attestamur
H. Dortant

M. De Macker
Peter Cremers
Petr. Dautzenbergh secretaris

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER