DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree Documenten Processtukken Vragen verhoor

PROCESSTUKKEN

Verder verhoor Mergen Arets, Schaesberg 2 sept. 1743
RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 7828Extraordinaria den 2 sept. 1743
ten overstaen van de schepenen Dortant,
Dautzenbergh, Demacker, Cremers ende
mij Petr. Dautzenbergh, secretaris
  Den Heer Officier sijstert alhier in judicis Mergen Aerets ten fine dieselve mag naerders verhoert worden .ms over het profiteeren der gestoelene effecten door haeren man, haere wetenschap ende die geene van haere dochter Marie ende verdere feijt
Decret

Fiat ut petiturExtraordinaria gehouden op den Casteele
van Schaesberg ten overstaen van Dortant,
Dautzenbergh, Demaecker, Cremers ende
mij Petr. Dautzenbergh, resp. schepenen
ende secret. der Heerl. Schaesberg den 2
septembris  1743

  Eodem et Coram ijsdem is, alhier in judicio gesistert sijnde gecomparert Marie Aerets gedetineerde ende Criminele beclaegde ten eijnde om over andere tot haeren laste overgegevene feijten van belastinge op haere eijgen versoeck verhoert te worden. Dijenvolgens heft deselve tot exoneratie van haere Conscientie verclaert waerachtig te wesen in haere laeste responderingen geontkent te hebben verwettigt te sijn gewest van alle door haeren man Micheil Aerets begaene dievstaelen. Soo verclaert deselve proprio motu als volgt

  Te weeten, dat sij bedetineerde verclaert van die dievstaelen door haeren man gecommittert verwettigt te sijn gewest, alsmede dat sie die door hem ten haeren huijse gebroegde ende gestoelene saecken heft helpen consumeren ende resp. versleeten. Alsmede dat haere dochtere Marie van dieselve dievstaelen oock heel wel verwettigt is gewest ende geholpen d'eedtbaere gestoelene saecken consumeren ende d'andere versleiten

  Verders verclaert ende bekent dat haere dochtere Crijstin uuijt de wercken van haeren Eijdom Joannes Dircks bevreugt sijnde, deselve haere dochtere in haer caemer gegaen sijnde om haeren hals gedaen hadde eenen halsdoeck van haeren man. Dat Berb Tribels huijsvrouw van Lorens van den Esschen, naer voorgaende deliberatie ende overlegginge mat haer deponente ende Joannes Dircks dijerthalve gehouden ende gedaen, de voorss. Berb Tribels haere voorss. doechtere naer de caemere ingevolgt sijnde heft diesen bandt ofte halsdoeck beginnen toe te dreijen. Ende dat sij respondente geassistert met aheren Eijdom voorss. dieselve naer de caemere instantelijck ingevolgt sijnde een houdt genoemen hadden, ende so lang ttoe gedreijt bis dat haere dochtere geweurgt ende vermoerdt was.

  De voorss. gedetineerde heft bekent dat haere doechtere Marie bevreucht sijnde in den maendt maij lestleden, sijnde deponente aen dieselve voorgehouden dat sulxs geproveniert was uijt de wercken van haeren Eijdom Joannes Dircks. T'welck deselve nochtans aen haer was aefleuchende, seggende eens dat het was uijt de wercken van Mattijs Crousen den jongen, ende op een andere reijse dat het was uuijt de geen van Hendrick ... gewoent hebbende voor knecht bij Joannes Dircks voorss.
  Ende dat haere doechtere voorss. in haere presentie eenen dranck wesende in een klein glaesken in genoemen hebbende, daer naer gesien heft dat dieselve de vreucht quitt geraeckt was ende afgejaegt hadde. Dat sij gedetineerde daerop aen dieselve haere doechtere aefgevraegt alwaer deselve vreucht gebleven was, dat die selve aen haer geandtwordt hadde dat sie met den voorss. dranck de vreucht aefgejaegt hadde, ende dat het kindt doedt ter werelt gecoemen was. Niet connende seggen ofte oock te weeten alwaer t doede kindt gebleven ofte hinne gebroegt is gewest.

  Ende naer dijen aen die gedetineerde siese haere resonderingen ende bekentenissen deudelijck en van worde tot worde voorgelesen sijn worden, heft daerbij wel uuijterlijck gepersistert sonder iets daerbij ofte daeraef te willen gedaen hebben ende vervolgens diese mits scrijvens onervaeren te sijn verclaert eijgenhandig behandt mirckt,
dato, loco ende ten overstaen als boven.
Eijgen  handt + merck van Marie Aerets
Quod attestamur
H. Dortant
H. Dauzenbergh
M. De Macker
Peter Cremers
Petr. Dautzenbergh secretaris


Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER