DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenVerhoor

PROCESSTUKKEN

Nader verhoor Mergen Arets, Schaesberg 27 juli 1743
RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 7828


Extraordinaria den 27° julij 1743
coram scabinis Dortant, Dautzenbergh,
Demacker, Cremers ende Petr.
Dautzenbergh, secretaris
  Den Heer Officier deser heercheijt nomine officij claeger tegens Mergen Aerets huijsvrouw van Micheil Aerets, gedetineerde en beclaegde exhibeert naerdere interrogatorien met versoeck dat de gedetinerde op alle art. derselve sal hebben als nu te responderen ende dat daeraf act in forma sal gehouden worden, alles ingevolg den Criminelen reglementen cum Expensis.

Decret
Fiat als nu de versouchde responderinge ende seij daervan Act gemaeckt in forma etc.


  Geëxhibeert den 27 Julij 1743

Naerdere interrogatorien
  voor
den Heer officier deser
Heerlijkheijd nom. off. Clager
  Tegens
Marie Aretz huijsvrouw
van Michael Arretz gedetineerde
en beclaegde
Persoonele Respondeeringhe
gedaen door Marie Aerets huijs-
vrouwe van Michael Aerets, gedetin.
op de naerdere Interrogatorien door
den  heere officier tot haeren laste
geposeert, ten overstaen van de
schepenen, Dortant, Dautzenbergh,
Demacker, Creemers ende dan mij
Dauzenbergh secr. resp. schepenen
en secr. der heerlikheijd Schaesberg
heden den 27en Julij 1743

Eodem e coram ijsdem is gesisteert sijnde gecompareert Marie Arets, dewelcke naer behoirlijcke aenmaening op de naerde vraeg articlen heeft gerespondeert.
  1.
  Waer, dat, nu geleden ontrent vier jaeren, sij beclaegde haer dochter Christine in haren huijs dood gesien heeft.
  ad 1mum.
  Verclaert ende bekent dat nu geleden ontrent vier a vijf jaeren sij beclaegde haere dochter Cristin ten haeren huijse doodt gesien heeft
  2.
  Sij beclaegde moet seggen om wat tijd en uijre dat sij dese dogter eerst dood heeft gesien
  ad 2dum
  Verclaert dat sij de s'avondts tusschen acht en negen uuijren gesien heeft dat haere dochter doodt was
  3.
  Niet waer, dat sij beclaegde dien avond of nacht bij hare man geslapen of gelegen heeft in een bedde
  ad 3um
  Respondeert met haeren man in bedde dijen avondt geslaepen ende gelegen te hebben.
  4.
  Dat in der gemack, alwaer sij met hare man doens lag maer een bedde was
  ad 4um
  Segt dat in het gemaeck waerin sij met haeren man sliep twee bedsteden waeren.
  5.
  Waer dan en in welk gemack hare dogter Christine, dien avont ofte nacht geleegen ofte geweest heeft
  ad 5um
  Verclaert dat haere dochter Cristijn dien avondt in het selfste gemaeckt waerinne sij met haeren man sliepen oock gelegen hadde op het andere bedde
  6.
  Of dan dese dochter ordinair alleen sliep, so niet met wien? Met hare suster of andere?
  ad 6um
  Segt dat haere dochter Christijn dien avondt alleen gelegen ende geslaepen hadde glijck ordinarisse
  7.
  Of dese hare dogter dien avont ofte nacht alleen heeft te bedde gegaen ofte geleegen?
  ad 7um
  Segt dat haere dochtrer Christijn uuijt wercken van haeren Eijdom Joannes Dirricks ontrent de ses ofte seven maenden bevrucht sijnde, den selven haeren Eijdom haer gedetineerde versocht ende gepersuadeert hadde van met hem deselve haere dochter Cristijn te vermorden. Dat effectivelijck haere dochter in haere caemere ingegaen sijnde haeren Eijdom Joannes Dirricks ende sij gedetineerde instantelijck daernaer deselve naegevolgt ende  oock ter caemere ingegaen sijn. Bekennende sij gedetineerde dat haeren Eijdom Joannes Dirricks eenen halsdoek van haeren man genoemen ende haer op eene bancke sittende denselven om de hals gedaen hadde. Dat sij gedetineerde met Joannes Dirricks doens deesen bande toegetrocken ende alsoo haere dochter gewürgt ende vermordt hebbende, deselve op een bedde gesmeeten hadden, met de deckens bedeckt, om diswijle men niet soude sien ende achterhaelen dat deselve op soedaenige maniere gedoodt was gewoorden, ende de nabuijren te doen glooven dat sij subitelijck gestorven was.
  8.
  So jae, waer was doens hare suster Marie ofte waer dese geslapen ofte gerust heeft?
  ad 8um
  Segt dat deselve dochter Marie doens niet ten haerens gedetineerdens huijse was ende elders vernacht heeft
  9.
  Niet waer dat hare dochter Christine dood was, als wanneer haren man Michael Arretz te huijs quam?
  ad 9um
  Verclaert dat haere dochter Christijn alreedt gedoodt ende vermordt was alswanneer haeren man t'huijs quam.
  10.
  Of dan sij beclaegde niet en heeft hare dochter sien sterven, of in flauwte vallen ofte hooren clagen
  ad 10, 11, 12 et 13um
  Segt haer te refereeren tot den sevenden article
  11.
  Waer was dan sij beclaegde immediate voor dat sij hare doghter voor. heeft gesien dood liggen

  12.
  Of sij beclaegde niet gesien heeft dat hare voors. dogter onpasselijck was

  13.
  Om wat tijd en uijre heeft hare man de voors. dogter dood gevonden

  14.
  Wanneer dan en om wat voor uijre en aen wien van de nabuijren heeft sij beclaegde die voors. dood bekent gemaekt?
  ad 14um
  Respondeert dat sij den doodt van haere dochtere Cristijn bekent gemaekt heeft het eerste aen Barbe Trijpels huijsvrouwe van Laurens van den Esschen ende daernaer aen haeren swaeger Leonard Aerets ende aen Geret Crousen en dan oock aen Peter Sporck ende vervolghens aen d'andere naebuijren.
|| Mits welke etc.
  Ende naer dat aen de gedetineerde Marie Aerets deese haere naerdere verclaeringen duijdelijck en van woorde tot woorde sijn voorgelesen woorden, heeft deselve vercllaert daerbij per totum overal wel uuijterlijck te persisteeren. Ende ondervraegt sijnde ofte sij iets wilde daerbij voegen ofte daeraf doen, heeft sij geantwoordt met neen. Ende vervolghens dese mits schrijvens onervaeren te sijn, eijgenhandigh gehandmerckt.
  Dato, loco ende ten overstaen als boven

Eijgen + handtmerck van Marie Aerets

Quod attestamur
H. Dortant
H. Dauzenbergh
M. De Macker
Peter Cremers
Petr. Dautzenbergh secretaris
Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER