DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenVragen verhoor

PROCESSTUKKEN

Eerste verhoor Mergen Arets, Schaesberg 24 juli 1743
RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 7828


Extraordinaria gehouden op den casteele
van Schaesberg den 24° julij 1743
ten overstaen van schepenen, Dortant,
Dautzenbergh, Demacker, Cremers ende
mij Petr. Dautzenbergh, secretaris
  Den heer officier nomine officij etc. sisteert alhier die gedetineerde ende beclaegde Mergen Arretz versouckende dat deselve als nue sal hebben in persoon te responderen op de interrogatorien tegens haer heden geëxhibeert ende dat deselver responderingen met aenschouw en annotatie van derselver voellatien of evetuele variatie ende dat van alles word gemaekt acte in forma juris om etc.

Decret

Fiat ut petitur
Interrogatorien
  voor
Den Heer officier deser
Heerlijckheijd nom. off. Clager
  Tegens
Marie Aretz huijsvrouw
van Michael Arrets, gedetineerde
ende beclaegdePersoonele Responderingen gedaen
door Marie Aerets huijsvrouw van
Micheil Aerets gedetineerden alhier
over de vraeg art. door den Heere
officier tot haaren laste geëxhibert
ten overstaen van de schepenen Dortant,
Dautzenbergh, Demaecker, Cremers ende
dan mij griffier der heerlicheijt
Schaesberg op den Casteele van Schaesberg
heden den 24° julij 1743
  Eodem et coram ijsdem is door den Heere officier behoerlijck gesistert sijnde Marie Aerets huijsvrouw van Micheil Aerets, alhier gedetineerde, dewelcke achtervolgens decret naer gehadt te hebben behoerlijcke aen maeningen heefft gerespondert als volgt, te weeten
  1. De beclaegde vragen haren ouderdom, hoelange getrouwt, hoe veel kinderen zij heeft uijt dit huwelijck, hoe oud die sijn, en waer sij hen op ophouden ende met wien getrouwt sijn.
  ad 1mum
  Respondert oudt te weesen ontrint de sestig jaeren, getrouwt te sijn  nu geleden ontrint de vier en dertich jaeren ende gecreëert met haeren man te hebben acht kinderen, waervan noch dreij tegenwoordig in t'leven sijnde.
  Haere dochter Gertruijdt oudt te wesen ontrint de acht en twintig jaeren ende haeren soon Servaes ontrint de vier en twintig jaeren ende haere jongste dochtere Marie oudt tweentig jaeren, all dreij woenachtig op den Scheijdt.
  Verclaerende haere dochter Gertruijdt in houwelijck te sijn met Joannes Dircks ende haeren soon Servaes met Marie Melskens, sijnde haer andere doechter noch ongetrouwt.
  2. Waer, dat hare man aen den avont ofte bij nacht altemet was uijtgegaen; en waer naetoe?
 ad 2dum
  Verclaert waerachtig te wesen dat haeren man aen den avont ende bij nacht somtijds uuijtgegaen is, maer niet te weten waer naer toe
  3. Dat hare man te meermalen s'avons en snachts niet weder te huijs keerde dan wel elders bleef vernachten
  ad 3tium
  Bekent dat haeren man oijck somtijds s'nachts niet weder te huijs keerde ende elders bleif vernaechten.
  4. Dat haren man aen of in sijn huijs altemet is worden aengeseijt door Catrine Bemelmans, ofte door denselven man Niclaes Elven uijt de Rötsch of andere om ieverants uijt te gaen en hem op sekere plaetsen te laeten invinden
  ad 4tum
  Segt niet te weeten ofter iets aen haeren man door Catarin Bemelmans ofter derselver man Niclaes Elven uuijt de Rutsch aengeseijt is geworden ofte niet
  5. Dat hare man wel alsomet also is uijgegaen met Peter Caspar Krings (?)
  ad 5tum
  Respondert dat haeren man neijns met Peter Caspar Konigs uuijtgegaen is.
  6. Dat hare man ook wel te huijs weerquam des nachts en oock vroeg voor dagh
  6tum
  Bekent waerachtig te wesen dat haeren man altermits s'nachts ofte vroeg voor den dag is ter huijs gecoemen
  7. Ook wel in compagnie met Peter Caspar Konigs
  ad 7timum
  Maer niet vergeselschaept met Peter Caspar Konig
  8. Dat haren man altemet also wederkeerende beladen was met een pack ofte packen
  ad 8vum
  Segt sulx niet gesien te hebben
  9. So als ook wel den voors. Peter Caspar Konigs
  ad 9num
  Antwordt t'selve niet te weeten
  10. Dat sulke packskens versien waren met eenig doeck, hemden oft andere linne oft witte werk, oock wel met tin, koper of andere effecten. Door de beclaegde te verklaren
  ad 10mum
  Segte geene paecksken gesien te hebben ende vervolgens te weeten waermede deselve aengevult waeren
  11. Dat sij beclaegde wel presumeerde en ook wiste dat haren man op den roof uijtging, ook met Peter Caspar Konigs
  ad 11mum
  Segt sulx niet gesien te hebben
  12. Dat sij van alsulcke voors. gestoole waren ende effecten mede genooten ende geparticipeert heeft.
  ad 12 mum
  Ontkent van eenige gestoelene waeren ende effecten geweten ende geparticipeert te hebben
  13. Dat sij ook wel alsulke in haren huijs gebrochte effecten aen andere heeft vercocht ende verhandelt gehad. Sij moet seggen waer ende aen wien en verklaren wat voor specien van effecten dat sijn geweest
  ad 13mum
  Respondert van geene gestoelene saecken de minste te weeten ende oijck oversulx geene elders vercoecht te hebben
  14. Waar, dat haer doghter met naem Christine te bedde doo gevonden op eenen morgen nu gelleeden ongeveer ontrent vier jaeren
  ad 14tum
  Bekent ende verclaert waerschtig te wesen dat sij haere doechter Crijstia op eenen morgen nu geleden ontrint de vier jaeren op haer bedde liggend doot gevonden heft
  15. Zij moet seggen hoe oud dese hare dogter toens was.
  ad 15tum
  Antwordt dat haere doechter Crijstia doens ontrint de vijf en twintig jaeren oudt was
  16. Of dan dese hare dochter subiet gestorven was, ofte aen wat voor krankheijd
  ad 16tum
  Bekent dat haere doechter subiet gestoerven was
  17. Waer dat deselve doghter als dan bevrucht ende grofs-lijfs was.
  ad 17mum
  Segt sulx niet te weeten
  18. Sij beclaegde weet ende moet seggen uijt wiens werken hare voors. dogter bevrught was.
  ad 18vum
  Verclaert niet te weeten uuijt wiens wercken, mits haer ontbekent is dat sij bevrucht was
  19. Waar, dat hare man, te huijs gekomen sijnde, gesien heeft dat haer voors. dogter, aldaer in het bedde doot lagh.
  ad 19num
  Bekent dat haeren man te huijs gecoemen sijnde uuijt de herbergen, glijck hij sulx aen haer verhaelt heft, s'avents ontrint de negen uuijren, s'morgens gesien dat hunne doechter in t'bedde doot laegh
  20. Dat sij deswegen aen hare man om vergiffenis heeft gebeeden over sulck eene ongelukkige dood, en hem om de hals gevallen is
  ad 20tum
  Bekent waerachtig te sijn dat sij haeren man aen den haels gevallen was, seggende Jesus Maria wat een ongluckige doodt is onde doechter Crijstin overcoemen, maer om geene vergiffenisse gebeden te hebben
  21. Dat sij aen hare man toens ook heeft bekent dat de voors. dogter, in haer presentie was omgebracht geworden
  ad 21imum
  Respondert onwaerachtig te weesen dat sij aen haeren man bekent heft, dat de voorss. doechter in haeren presentie was omgebroecht worden.
  22. Ende dat sij beclaegde aen het moorden van de selve hare doghter mede geholpen had, ofte emmers het selve niet en hadde belet.
  ad 22dum
  Ontkent aen t'moerden van haere doechtere Crijstin geholpen te hebben nochte het minste daeraf te weeten
  23. Dat sij aen hare man doens ook bekent heeft den gene, die de voors. hare dogter, in haer beclaegde tegenwoordigheijd verworght ende gedood hadde
  ad 23um
  Respondert niet waer te wesen dat sij aen haeren man bekent gemaeckt hadde den geene den welcken haere doechter verweurgt hadde in haere presentie
  24. Ende dat sulks geschiet ware met een coorde ofte strop, banden ofte windels aen den hals.
  ad 24tum
  Verclaert sulx niet te weeten
  25. Ende dat het ware geweest haren Eijdom Joannes Diricks welken de voors. doghter also geworght ende gedoot hadde
  ad 25tum
  Segt niet waer te weesen dat haeren Eijdom Joannes Dicks deselve haere doechtere vermoerdt hadde.
  26. Ende dat sij beclaegde daer toe mede geholpen hadde, ende hare dochter tot dien hadde vastgehouden, ofte oock de coorde ofte banden ende strop helpen toetrecken
  ad 26tum
  Ontkent eenigsints aen den doodt van haere doechter gecontribueert te hebben
  27. Ende dat den voors. Eijdom haer beclaegde daertoe hadde gepersuadeert
  ad 27tum
  Segt neijent haeren Eijdom daer toe gepersuadeert te sijn gewest
  28. Om bij sulk een middel te bedecken de criminele vleeschelijcke conversatie die den Eijdom met der beclaegder doghter voors. hadde gepleeght
  ad 28vum
  Segt sulxs onwaerachtig te weesen


  Ende naer dat aen Beclaegde ende gedetineerde Marie Aerets deudelijck van worde tot worde sijn voorgelesen worden soo de vraeg art. als haere daerop gedaene responderingen heft deselve verclaert daerbij per totum te persisteeren ende vervolgens mits verclaerende niets te willen daerbij ofte daer aef doen, dese mits sij screivens onervaeren is Eijgenhandig behandmirckt ten overstaen, dato en plaetse als boven

Eijgen handt + mirck van Marie Aerets

Quod attestamur
H. Dortant
H. Dausenbergh
M. de Macker
Peter Cremers
Petr. Dautzenbergh secretaris
Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER