DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            EMAIL            Processtukken            Ondervraging

PROCESSTUKKEN

Feiten van Belastinge tegen Jan Schoerens van Thul
en ondervraging, Schinnen 21 nov. 1743
RHCL Maastricht ••• LvO 2024

 Exhibitum den 21 novembris
                  1743                                         Feijten van Belaestinge
                                                                                  voor
                                                          Den Heere officier deeser Heerlickheijt
                                                                     nomine officij claeger
                                                                                  Tegens
                                                            Jan Schoerens van Thul gedetineerde
                                                                     ende Criminelijck beclaeghde                                                        Personele responderinge
                                                        geeffectueert door Jan Schorens
                                                        van Tul beclaegde ende gede-
                                                        tineerde op de vraegh articulen
                                                        van weghen 's heer officier
                                                        tot desselfs laste geëxhibeert
                                                        op t huijs Schinnen heden den
                                                        21 novembris 1743 ten overstaen
                                                        de schepenen Gelen, Pijls,
                                                        Campo en mij J D Lambermont
                                                        schepenen en secretaris der voors.
                                                        heerlickheijt Schinnen

                                Eodem en Coram ijsdem is gesisteert sijnde gecom-
                                pareerde Jan Schorens van Tull gedetineerde en
                                Criminele beclaegde denwelcke heeft naer voorgaende
                                behoorlicke aenmaening op de vraegh articulen tot
                                desselfs laste geposeert, geantwoordt als volght:

            1mo      Hoe oudt hij is, waer gebooren, ende waer tot nu toe gewoont
                                Op den eersten seght oudt te weesen ontrent de 50
                                 jaeren, in deese heerlickheijt gebooren en tot nu toe

            2do         Ofte hij getrouwt, met wije en hoe langh
              Ad 2dum    gewoont te hebben. Seght ontrent 18 jaeren in huwelick
                                 te sijn met Ida van Vivre. En seght hem te noemen

            3tio         Sijnen naem toenaem, alsmede van wat professie ende
                           waermeede hij hem erneert
               Ad 3um      Jan Schoerens ende eenen daghlooner van professie
                                 te wesen
            4to          Waer dat hij sondere kennisse ende langduijrige conversatie
                            gehadt ende onderhouden heeft met Joannes Katsbergh den
       ad 5tum        ouden Oock met desselfs soone Joannes Katsbergh
               Ad 4tum     Segt Joannes Catsberg wel te kennen, maer met den
                                 selve gheene besondere familiariteijt gehadt te hebben
               Ad 5tum     Segt denselven vans gelicken wel te kennen


            6to           Als meede met Gerlingh Daniels

               Ad 6tum     Segt Gerlingh Daniels beterder te kennen om des wille
                                 sij te saemen , nu geleden ontrent drij ad vier jaeren
                                 uuijt het Hommerder veldt gestoelen ende ontvoert
                                 seste gerven terve
            7mo         Woordt gevraeght ter wat occasie ende om wat redenen hij
                            deese bekennisse ende familiariteijt gehadt en gepleegt heeft
               Ad 7mum    Seght uuijt gheene andere redenen gelijckt het blijck
                                  uuijt de voorgaende wilen
            8vo          Waer dat den beclaegde hem dickmaels soo bije daegh als
                            bij nacht ingevonden heeft op seekere plaetsen met de voorts
                            persoonen ende meer andere door hem te noemen om te
                            te gaen uijtsteelen
               Ad 8vum     Seght noeijt met sekere persoonen noch met deselve
                                  bij nagt nochte bij dagh ingevonden te hebben om te
                                  gaen stelen als eene reijse in den sesden articul
                                  aegehaelt
            9vo          Dat den gedetineerde meede plichtig ende handdaedig is
                            geweest aen den getenteerden diefstael bij mevrouwe de
                            weduwe Duijckers in het Roet
               Ad 9vum      Seght aen den getendeerden diefstal bij mevrouwe
                                  Duijckers in het Root niet plichtigh te wesen
            10            Hij sal hebben te specificeeren alle complicen die hem aen't
                            tenteeren van deesen diefstal geholpen, te detailleeren alle
                             omstanden

               Ad 10mum   Seght gheene omstandigheeden nochte complicen
                                   te konnen specificeeren, mits aldaer niet present is
                                   geweest.
 
            11             Dat hij vansgelijcken meede gecoöpereert heeft aen den
                             inbreuckende diefstall geschiet in den winckel seigneur
                             Clemens achter Sittaerdt op den Steenwegh
            12             Soe jae moet bekennen ut ante, wat hij voor siijn deel
                             gecreegen, ende waer hij daermeede gebleven
               Ad 11mum   Ontkent aenden inbreuck ende diefstal van de
               Ad 12mum   winckel van seigneur Clemens op den Steenwegh
                                   achter Sittardt geassisteert te hebben, ende
                                   vervolghens gheene omstanden nochte complicen
                                   te konnen denomineren
            13             Item aen de booter diefstael met inbreuck geschiet ten
                             huijse van Matthijs Haudtvast tot Grijsegrubben bij
                             bekentenisse als voors.
               Ad 13mum    Ontkent vans gelijcken aen booter diefstal met
                                    inbreuck geschiet ten huijse van Matt. Houdtvast
                                    niet gecoöpereert te hebben
            14             Aen het besteelen ende inbreecken de Capellanie van
                             Honsbroeck
                             Bij confessie als vooren
               Ad 14tum    Seght aen het bestelen ende inbreuck van de
                                    Capellanie van Honsbroeck niet geperpetreert
                                    te hebben
             15            Aen den getenteerden diefstal op het huijs Schinnen
                             Aen den inbreuck ende diefstael gecommitteert aen den
                             Beukenboom onder Limbricht
               Ad 15tum    Ontkent vans gelicken geholpen te hebben
                                  aenden in deesen articul geposeerden diefstal
                                  aenden Beuckenboom
            16             Aen den getenteerden diefstal op het huijs Schinnen
               Ad 16tum    Ontkent den inhoudt van deesen articul
            17             Dat hij meede geassisteert heeft aen d'invasie ende
                             diefstal der kercke van Amstenraedt
               Ad 17mum   Seght aen de kerckdieverije van Amstenrade
                                    niet plichtigh te weesen
            18             Aen de kerckdieverije van Brounsum
            19             Dat hij  vans gelijcken mede gecoöpereerd heeft aen't
                                ...
               Ad 18vum    Seght noeijt aen eenighe kerckelicke dief-
                     19vum    stalllen geassisteert te hebben.

                                   Ende naerdat aen beclaeghde Jan Schoerens
                                   van Tul  deese sijne respondderinge duijdelick
                                   van wordt voorgelesen sijn heeft den selve
                                   daerbij per totum overal bliven persisteren
                                   en vervolgens deese mits verclaerende
                                   scrivens onervaren te sijn eeghenhandigh
                                   Behandtmerckt, dato loco en ten overstaen
                                   als vooren.

                                   de handtmerck     +         van Jan Schorens
                                   verclarende niet                te konnen scriven

                                                            Quod attestamur
                                                              Daem Gielen
                                                              Henderijck Pijls
                                                              Nicolas a Campo
                                                              J.D. Lambermont Secretaris
                                                                             1743
Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER