DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen verhoor

Responsieven of antwoorden tijdens het verhoor van Dirk Spee d.d. 7 nov. 1775
Nat. Arch   ASG   5870

 
Rec. 19  
february 1775

Reg


Personeele verhooringe
Ter instantie
Van den Weledele Gestrenge Heer
Lt. Hoogdrossard deses lands
nomine officii informant
Door
Dirk Spee gedetineerden
Over
De overgegevene artikelen

 

 

Dynsdag den 7e november 1775

is gesisteertvan wegens den heer informant voornoemd den gedetineerde Dirck Spee den welcken aengemaendt sijnde de waerheyd gestant te doen en gevraegt over voorschrevenen artikelen, geantwoord heeft.

Art. 1. genaemt te weesen Theodorus Spee alias Spee Dirck, oud te weesen acht en sestig jaeren, gebooren te sijn op Climmen, te woonen op't Rittersbeeck. Sijn cost te winnen met akkerwinning, van te vooren met cuyperen.

Art. 2. In derde Huwelijck te weesen met Mechteld Schoenmaekers, geene kinderen van sijne drie vrouwen te hebben.

Art. 3. Fr. W. Heusschen, Joannes Haesen van aensien te kennen naedien op't Rittersbeeck gewoont te hebben; Meijs Trachten te kennen door dien bij hem een stuk brood aen de deur gegeven heeft.
Meerten Duijs van aensien te kennen;
Steven Ekken en Piter Boosten niet te kennen.

Art. 4. Met deselve geene vijandschap gehad te hebben.

Art. 5. Dat hij weet niet.

Art. 6. Niet te weeten dat door de bende gestoolen is en in't geheel niet dat gestoolen is dat de moeyte weerdig is.

Art. 7. Geen litmaet van de selve Bende te weesen.

Art. 8. Van sijn leven aen geene dieffstallen sich plichtig te hebben gemaekt.

Gevraegt waer omme verscheyde reysen sig geabsenteert heeft, heeft verclaert sulx gedaen te hebben door aenraeden van sijne vrinden en om sijne affaires te verrichten, en wel bij mevrouw Loni tot Aken eens uytreeden hij gedetineerden eenig geld van Haer moeste hebben. En tot Gangelt omdat hij gedetineerden eenig geld van Lambert Coenen had in te vorderen.
Tot Wetthem bij Willem Scheeren uyt deselfde reeden.

Quibus praelectis persisitit et signavit /: was geteekent :/: Dirck Sphee :/: onderstont :/: nobis præsentibus :/: was geteekent :/: J.B.V. Holzhuijsen, P. van den Heuvel.

 


coll.et auth. Falocb.
Hac 29 decembris 1775
Per copiam
P.VandenHeuvel
Secr.

Naar boven

 

Email

 

 

 


 

 

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER