DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSPROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen verhoor


Verhoor Mathijs Corvers, Nieuwstadt 21 okt. 1743
Heemkunde Landgraaf - GSG-103 Verzameling Speckens

 

  Op heden den 21 octobris 1743 is hier op het casteel Montfort door de Nieuwstadt waght gebrocht Mathijs Corvers gebortigh tot Breberen viller sijnes hantwercks. Sonder bij hem hebbende eenige pasport en seght noijts diergelijcken te hebben gehadt als schriftelijcke demissie van den capteijn Lt. vant Regiment van den heere bregadier Winck, welck vercreghen heeft ontrent twee jaeren geleden ter oorsaake dat sijne vrouw ontrent dijen tijt tot Echt was gegeselt ende gebrantmerckt.
  Hebbende hij alhier opgebrachte zedert dijen tijt sich opgehouden, eerst tot Sint Joost bij sijnen broeder Hend. Corvers ende van aldaer met sijnen broeder vertrocken, die met enen behoorlijcken pas voorsien is van den hooftgerichte van Echt, is naer Gulick hebbende sigh alfdaer ses weeken opgehouden bij sijnen Neve Adolphus Loe oock viller aldaer.
  Ende verder naer Aken alwaer met sijnen broeder het hantwerck hebben geëxerceert omdat vandaer verjaeght waeren de moeder van Joannes Honnoeffs alhier gedetineerde, met haer hele familie.
  Wesende hij vertrocken uijt Aken op maendagh den 19den desses smorgens tot Breberen en aldaer vernacht hebbende bij croonder Encken, is gecomen op de Nieuwstadt den 15 deser des morgens ontrent ten 9 uren ten huijse van Bernard Beckx en vandaer bij den schepen tegens bernardt over gedroncken 3 glasen brandewijn.
  Hebbende sigh op de Nieuwstadt vervoeght om te comen besoecken sijn nichte Joanna Honnoffs de vrouwe van Bernard. Ende van daer wederom vertrocken naer Millen bij de broeder van Bernard ende heeft hem verteld dat beijde sijne broeders met hunne huijsvrouwen tot Nieuwstadt gevangen waeren en aldaer een peijpe taback hadde opgestooken. Ende sijne reijse vervordert naer Aken alwaer hij des woensdaghs is gearriveert hebbende s'naghs geslaepen tot Herle in eene herbergh op de Steenwegh waervan hij de luijden niet kent.
  Wesende des saterdaghs daer naer wederom uijt Aken vertrocken tot Millen alwaer geslaapen heeft bij Joannes Beckx ende heeft sigh vervoeght op de Nieuwstadt, gecoomen gisteren morgen met intentie om sich te vervoegen op den huijse tot Montfort om te solliciteeren de villers plaetse die hijseght vacant te wesen door Hend. en Bernard en corrigendo om de selve waer te nemen tot uijtdraghte van hunne saake.

  Verders bekent wel te kennen de moeder van Joannes Honnoffs omdat met deselve eens ruijsinge gehadt hebbende tot Aken haer dapper heeft afgeslaagen. Joannes Honnoffs en sijne broeders die hem eens hebben laeten roepen om eene beeste helpen af te doen wesende hij onderricht dat dit maer een pretext was om sigh te revangeeren. Ende is duivils door hun gedreijgt, dat hem soude doot schieten ende in riemen sneijden.
  Kent oock Peter Corvers viller van Poffendorff wesende sijnen halven oom gevangen tot Gulick.
Item kent Hend. Corvers gevangen tot Wassenbergh, viller van Crapoel ende lest tot Klein Gladbagh.
Item kent Gertruijt stiefdochter van Peter Corvers.
Item kent Willem Corvers villert van Crapoel gevangen tot Waltfught.

Niet min ofte meer heeft hier bij gepersisteert ende naer voorlesinge getekent.
Dat dit het + teken is van Mattis Corvers betuijge hier mede N.G. Brendts secretaris 

Naar boven

EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER