DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSPROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Vragen verhoor


Eerste verhoor van Joannes Gardenier op 14 november 1743
RHCL Maastricht - Nieuwstadt 14

 

        Preparatoire informatie genomen ter
        instantie van den Heere J.C. Rijcksz
        Drossard der stede en dorpen van
        den Ampte Montfort tegens Joannes
        Gardenier gedetineerde op den Cas-
        teele tot Montfort
        op den 14 november 1743

Op heden, dat voorschreven in judicio extraordinario gesisteert sijnde
Joannes Gardenier alhier gedetineerde denwelcke heeft verclaert sijn naem
te wesen Joannes Gardenier, ontrent 53 jaeren out. Getrout 17 18 jaeren
geleden met Maria Smets, uijt welk houwelijck verweckt heeft seven
kinderen, waervan noch 5 int leven sijn en de oudste ontrent 12 jaeren en
]de tweede[ het jongste anderhalf jaer. Dat sijne vrouw beneffens hij met
wercken den kost verdient, uitgesondert ontrent 5 jaeren geleden dat hij
met sijne vrouw en kinder begeven heeft tot bedelen en dat door Sittart,
Munstergeleen, Geleen, Born, Limbricht, Echt, MaesEijck, Lutteraedt. En
verclaert dat hij noijt des snaghs is uijt de Nieuwstadt gebleven vor altijt
schoen dat hij die voorschreven plaetsen heeft gaen bedelen; s morgens bij
daghe is opgegaen en des avons altijt weerom is t'huijs comen.

Verders seght corrigendo dat het woort Noijt boven genoempt niet
begrepen moet worden als wanneer hij de naghte alhier op den Casteele en
tot Nieuwstadt heeft gehad; als dan noch als wanneer hij naer Maestricht
met vruchten is gevaaren ten tijde als hij noch sijn goedt gehadt heeft en dan
noch eens een jaer of twaelf geleden een karre vruchten bij een gemaekt
 hebbende met Gerard Roeffs en op Maestricht gevaeren. Corrigendo seght
dat het desen herffs op de drij jaaren geleden is; naer welcken tijt hij
nochmaels seght noijt meer s'nags uijt den huijse te sijn geweest. En heeft
bij dese naer voorlesinge gepersisteert ende getekent op dato als boven.
Dat dit het teken +is van Joannes Gardenier betuijgen sulckx
N.G. Brandts Secretaris

Ende want het gene voorschreven alsoo ten overstaen van ons Gerichts
persoonen is verclaart door den gedetineerden hebben wij dese ter
oirconde van waerheijt onderschreven op dato als boven

J.P.G. Geeten
Gossen Fijen
Gabriel Jessen
me presente N.G. Brandts Secretaris


 

Naar boven

EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER