DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVerhoor

© Maaike van Eekelen

Nadere ondervraging van Anton Haeseliers, Schaesberg 11 sept. 1743
Reg. Hist. Centr. Limburg, Maastricht – Landen van Overmaas 7828

©
       Maaike van Eekelen

Extraord. op den Casteele van
Schaesberg den 11 sept. 1743
ten overstaen van de schepenen
Dautzenberg, De Macker, Cremers
ende mij Pet. Doutzenbergh secret.
Den heere officier deeser Heerlijckh. nomine oficij Claeger tegens Anthon Haeseliers gedetineerde ende Crimin. beclaegde, versoeckt dat twee schepenen neffens de secret. sullen aen den voors. gedetineerde affraghen ofte hij met de oijck alhier gedetineerden
Peter Caspar Konigs, Peter Casper Muijters,
Servaes Aerets, Joannes Dierichs beijde,
Joannes Muijter, Leonard Degens, en Henrick Potiens
oijt eenigen twist gehad hadde ofte ijet tegens derselver depositiën en verclaeringen te reprocheren hadde en van t' antwordt relaes ad protocollum te geven om etc.
Decreet
Fiat ut petitur

De schepenen Doutzenberg en De Macker neffens den secret. refereren aen den voors. gedetineerde en Crimineel beclaegde den inhoudt van de voors. præpositie van heere officier voorgedraegen te hebben, waerop denselven gedetineerden geantwoordt van noijent met de voors. persoonen eenigen den minsten twist gehad te hebben nochte ijets tegen derselver depositiens en verclaeringen te connen ofte willen reprocheren.© Maaike
       van EekelenNaar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER