DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVerhoor

© Maaike van Eekelen

Ondervraging van Anton Haeseliers, Schaesberg 23 aug. 1743
Reg. Hist. Centr. Limburg, Maastricht – Landen van Overmaas 7828

©
       Maaike van Eekelen

Persooneele responderinge geëffectuert
door Anton Haeselers op de vraeg art.
van wegens den Heere officier tot sijnen
Laste geposert ten overstaen van de
Schepenen, Dortant, Dautzenbergh
Demaecker, Cremers ende mij Petr.
Dautzenbergh secr. der heerl. Schaes-
berg op den Casteele van Schaesberg,
heden den 23° Augusti 1743
Eodem et coram ijsdem is, door den Heer officier gesistert sijnde, gecomparert Anton Haeselers. Den welcken achtervolgens decret van heden naer sincere aenmaeninge heft op de art. officij wegen over gegeven, gerespondert als volgt.

ad 1mum
Segt oud te weesen ontrint de dertich jaeren ende gebooren tot Merckelbeeck ende binnen dese heerlijkh. gewoent te hebben omstreeks Remigij toecoemende tien jaeren

ad 2dum
Respondert sijne hanteeringe gedreven te hebben met de messen Coopmanschap ende voor daeglohn bij de nabuijren gewerckt te hebben. Ende getrouwt te sijn met Gertruijt Peuskens ende geene kinderen met deselve gehadt te hebben.

ad 3tium
Antwordt Peter Caspar Konig ende Micheil Aerets wel te kennen, maer noijnt in hunne geselschap gewest te sijn, als alleen dat hij met Micheil Aerets in den soemer somtijdts gewerckt heeft

Ad 4 tum
Segt met deselve geene particuliere kennissen met deselve gehadt ende onderhouden te hebben als met andere nabuijren.

ad 5tum
Veclaerrt Niclaes Elven uuijt de Rutsch niet te kennen ende noijnt met kennisse gesien te hebben.

ad 6tum
Respondert noijnt bij deselve persoonen sich s'naechts in gevonden te hebben om te gaen uuijt steelen, ofte diefstaele te overleggen

ad 7imum
Antwordt geen liefhebber van de caert en dronck gewest te sijn ende noijnt hem hebben laeten bewegen om te gaen steelen.

ad 8vum et 9num
Segt noijnt aen desen diefstael noch aen andere plichtig gewest te sijn ende oversulxs geen omstanden dijerthalven te cunnen designeren.

ad Xemum et XImum
Ontkent aen den dievstael geperpetrert op de pastoreij van Merjenberg, oversulxs geene omstaenden nochte Complicen te cunnen designeren.

ad 12mum
Ontkent van s'glijcks plichtig te sijn gewest aen den dievstael gecommittert ten huijse van Anna Sijpekotten tot Tweembruggen

ad 13ium
Segt aen den inbruck ten huijse van Joannis Essers op de Magerauw niet gecoöperert te hebben

ad 14tum et 15tum
Ontkent van s'glijcken aen die getenterde dievstaelen op de pastoreij van den Scheijt ende ten huijse van Hend. Dautzenbergh op den Lichtenberg geassistert te hebben

ad 16tum
Segt aen die inbruck, knevelareij ende dievstael ten huise van Mathijs Kockelkorn geperpetrert niet plichtig te sijn gewest.

ad 17mum
Ontkent geholpen te hebben aen inbrecken, knevelen ende steelen geschiet ten huijse van Aeret Lutgens in der Banck

ad 18vum
Respondert van s'glijcken niet geassistert te hebben aen den dievstael geschiet ten huijse van Jan Keulaerts op de Locht

ad 19num
Segt niet plichtig te wesen aen de bestoelene voerkarre van Printzen ende Deilen

ad 20mum
Ontkent aen den dievstael geschiet op de abdeij van Clostenraedt geassistert te hebben.

ad 20 mum
Segt noijntaen Eenige kercke dievstaelen nochte oock aen andere plicgtig gewest te sijn

Ende naer dat aen den gedetineerde Anton Haeselers dese sijne responderinge van worde tot worde deudelijck voorgelesen sijn gewest heft denselven bij sijne ontkentenissen blijven persiteren, verclaerende niets daerbij ofte daeraf gedaen te willen hebben. Ende vervolgens dese mits hij screivens onervaeren te sijn verclaert, Eijgenhandig behandtmirckt. Dato Loco ende ten overstaen als boven.
Eijgen handt + mirck van Anton Haeselers

 Quod attestamur
  H. Dortant
  H. Dauzenbergh
  M. De Macker
  Peter Cremers
  Petr. Dautzenbergh Secret.
© Maaike
       van EekelenNaar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER