DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVerhoor

Verhoren van tien Heerlense gedetineerden, 3 mei 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168  Coram de Schepenen VCraen
  Swildens, Pelt, et Wintgens

Personeele Responderinge
ter instantie Van d'Heer
J. Farjon Luitenant-Hoog-
drossard deeses Lants Nom.
officij Informant
  gedaen door
Nicolaes Herselers gedeti-
neerde op den Lants huijse
van Valkenborg
Luna hac 3tia maij 1773
Is gesisteert den voorz. gedetin. en naer dat aen hem was aengemaent om de waerheijt te moeten bekennen heefd verclaert,

  Op den 1 art.
Verlaert sig te noemen Nicolaes Hersseler, oud 56 jaeren, gebooren te Kerpen Prinsdom Arrenberg, voor costwinning te exerceren 't afdoen der beesten en haemen en peertsgeuijg te maecken, als meede de kranke peerden te meesteren of te cureren.

  Op den 2. art.
Verklaert noijt of oijt bij eenige Diefstallen of knevelarien pligtig of handtdaedig geweest te sijn, daer op te willen Leven of Sterven, hebbende hij sulx niet noodig gehad maer op eene eerlijcke wijse sijne Cost gewoonnen, en noijt eenige vreemde personen ten sijnen huijse geadmitteert te hebben.

Op art. 3
negert oit aen desen Diefstal pligtig te sijn

  4 / ad idem
negert pligtig te sijn aen den Diefstal bij H. Ritzen

  5
ontkent ad idem den diefstal bij desen art.

Art. 6, 7, 8 en 9
Ontkent alle diefstallen bij voorn. art. gemeld. Seggende selfs niet eens te weeten dat den pastoor te Hunshoven is worden bestoolen, daerop te willen Leven en Sterven. Dat hij noijt bij diefstallern of bij onduegende Luijdens is geweest.

  art. 10
Verklaert niets daervan te weeten

  art. 11
Ontkent en segt van niets te weeten

  art. 12 en 13/
Ontkent en segt niet eens te weten waer St. Lenerts Capelle geleegen is

Naer prelecture van voorz. responsiven heefd den gedetin. bij sijne voorz. negativen gepersisteert en deese gehandt merckt
dit merk + heefd Nicolaes Herseler
selfs gesteld schrijvens onkondig

Eodem is gesisteert als vooren Mathijs Senden gedet. alhier en naer aenmaeninge van de Waerheijd te seggen heefd den selven verklaert

 op den 1° art.
verklaert sig te noemen Mathijs Senden circa 50 jaeren oud, gebooren in de Banke herlen en thans woonende aen de Schrivers heijde te sijn, en sijne costwinninge te weesen booter op te koopen en dezelve te Aken en Maestrig te verkoopen

  art.2.
Verklaert noijt van eenige Diefstallen te weeten. Daerop te willen Leven en Sterven en soo hij hierover mogte moeten Lijden dat hij soo onschuldig soude lijden als Christus den Heere.

  art. 3. tot 11 incluijsive
Aen den gedetin. voorn. art. voorgelesen en daerover op elken art. ondervraegt.
Verklaert niets van eenige diefstallen te weeten, noijt daer bij geweest te sijn, noijt iemand een stroohalm ontvremt, of bij quaede Luijdens of dieven geweest te sijn.

  art. 12 en 13.
Verklaert wel bij daeg om eene beede vaert in de Capelle van St. Lendert geweest te sijn dog noijt of oijt bij nacht in gem. Capellen geweest te sijn. Veel min om iets anders dan te bidden aldaer geweest te sijn

Naer prelecture deese geteekent
dt + merk heeft Mathijs
Senden selfs gesteld schrijvens
onkundigh

Eodem gesisteert Bernard Kempenaer gedetin. alhier op den Landshuijse
  op den 1. art.
Verklaert sig te noemen Bernard Kempenaer, oud circa 40 jaeren, geboortig en woonachtig aen de Herler heijde te sijn, sijne costwinninge wesen Labeur, als meede nu en dan met veulens gehandelt te hebben.

  art 2 tot 11 incluis
Den gedetin. voorn. art. voorgehouden. Verklaert van niets daeraf te weeten, Noijt bij eenig diefstal geassisteert, noijt eene stroohalm iemand ontvreemt te hebben.

  art 12 en 13
Segt noijt bij nacht in St. Lenerts Capelle geweest te sijn

Naer voorleesinge voorz. gedeoneerde heeft den gedetin. daerbij gepersisteert en dese onderteekent.
dit + merk heefd B. Kempenaer
selfs gesteld schrivens onkondig
Eodem gesisteert Gerardus Schurgers oudt circa 40 jaaren gebooren te Geleen, Spaans territoir. En hier als pachter woonende te Welten in de molen van de heer captain de Rood, dus sijne costwinnige molenaar te weesen

    art 2 usqu'ad finam
Voorz. art. den gedetineerde voorgehouden, verklaart van geene diefstallen te weeten. Noijt bij eenig geassisteert ofte oit een ortje daeraf geprofiteert te hebben ook noijt s'nagts in St Lennerts Capelle geweest te sijn.

 Prelectis persistit et signavit

  Gerardus Schurgers.

Eodem gesisteert Wilhelmus Cordewener, oud circa 42 jaeren, geboortig te Herlen en woonachtig aende Ganse weijde onder Herlen voorn. te wesen. Sijne Cost gewonnen te hebben met schaepen te hoeden dog zedert twee jaeren bij den Leijendecker Peter Broun in Grootenraede als knegt geweest te sijn.

  art. 2.
Verklaert van geenen begaene diefstallen te weeten, noijt iemand iets ontvreemt te hebben, daerop te willen Leven en Sterven

  art. 3 usque ad finem.
Den gedetin. over voorn. art. onderhouden verklaert van alles niet te weeten en noijt s'nagts in St. Lenders Capelle geweest te sijn en over alles wat gevraegt soo onnosel te sijn als een kind dat gebooren geworden. Daerop te Leven en te Sterven.

Prælectis  persistit signavit
Dit merk + heeft Wilhelmus
Cordewener selfs gesteld
Schrivens onkondig
Eodem die post meridiem is voor ons gesisteert Math. Van den Berg, den welcken serieus aengemaent de waerheijd te willen seggen, heeft verklaert op

  op den 1 art.
Verklaert sig Math. Van den Berg te noemen, tussen 65 en 66 jaeren oud te sijn en te Herlen gebooren, sig met landbouw te generen

  op den 2 art. usque ad finem
Den gedetineerden respective onder vraegt ontkent aen eenige de mindeste diefstallen hoegenaemt pligtig te of handdaedig geweest te sijn. Vreesende ten dien niemant ter Wereld. Dat hij ook noijt s'nagts inde Capelle van St. Lenert geweest is.

Naer voorleesinge geteijkent
Dit + merk heefd Mathijs van
den Berg selfs gesteld schrivens
onkundig
Eodem voor ons gesisteert Hermanus Zeng/den, den welcken aengemaent de waerheijd te willen seggen verklaert

  op den 1 art.
Sig te noemen Her. Zend/gen, oud ontrent 40 jaeren te sijn, aen de Herler heijde geboren en met booter te koopen en dan te verkoopen sig te generen

  op den 2 usque ad finem
Door ons serieuslijk ondervraegt zijnde Verklaert moijt aen eenige diefstallen gecoopereert, geene kennise daeraf gedraegen, geene omstandigheeden te weeten. Noijt iets daeraf geprofiteert en noijt s'nagts in de St. Lenerts Capelle geweest te sijn.

Naer voorleesinge hier bij gepersisteert en deese geteekent
Dit + merk heefd Her-
Manus Zenden selfs
gesteld schrivens onkondig
Eodem voor ons gesisteert Leonard Spiers, den welcken aengemaent de waerheijdt te willen seggen verklaert op den

  1 art.
Verklaert sig te noemen Leonard Spiers, circa 40 jaeren oud, in de Bank Herlen gebooren en sijne Costwinninge met booter en meel te verkoopen te weesen

  op den 2 en 3 art.
Verklaert aen geene diefstallen hoe genaemt pligtig te sijn. En over den diefstal bij Martinus aen de hand segt den gedetin. doens dien gebeurt niet hier te lande, maer in't Welsch Land te Herve gewoont te hebben en was bij Herbert Mulders als peertsknegt.

  art. 4.
Segt doens nog te Herve gewoont te hebben

  art. 5 tot aen eijnde
Verklaert den gedetin. noghmaels bij geene Diefstallen hoegenaemt geweest te sijn, ook niet s'nagts in St. Lenerts Capelle. Noijt niemant iets gestoolen te hebben.

Naer voorleesinge dese gehandtmerkt
Dit + merk heefd Leonard
selfs gesteld schrivens onkondig
Eodem voor ons gesisteert Dirck Rosenbaum, den welcken vermaent de waerheijd te seggen heefd den selven verklaert

  op den 1 art.
Verklaert sig Dirik Rosenbaum te noemen, oud circa 50 jaeren en te Schandelen onder Herlen gebooren, en als daegloonder met allerhande boeren arbeid sijne Cost te winnen. En dat hij gedetin. thans in het Straatje in de Herler Heijde woond

  op den 2 tot het eijnde
Den gedetineerden alle voorz. artikelen  Distincte voorgehouden verklaert van geene diefstallen te weeten , bij geene oijt geweest, niets daeraf oijt geprofiteert en s'nagts noijt in de St. Lenderts Capelle geweest te sijn, noijt iemand iets ontvreemt te hebben.

Naer voorleesinge deeses geteijkent, schrivens onkondig
Dit + merk heefd Dirck Rosenbaum
selfs gesteld schrivens onkondig
Eodem voor ons gesisteert Johannes Cordewener, den welcken vermaent de waerheijdt te seggen verklaert op den

  1° art.
Verklaert sig Johannes Cordewener te noemen, oudt in het 61e jaer, geboren te Herlen en door als daeg loonder sijne Cost te winnen

  art. 2 usque ad finem
Verklaert noijt of oijt aen eenige diefstallen hoegenaemt pligtig of handdaedigh geweest te sijn. Ook noijt in de St. Lenderts Capelle s'nagts geweest te sijn. Noijt niemand iets ontnomen te hebben, sigh ten dien beroepende op de getuijgenisse van sijne nabuuren.

Naer voorleesinge deeses geteijkent
Dit + merk heefd door Joh. Cordu-
wener gesteld schrivens onkondig
Aldus verclaert dato ut supra
Attestamur
J. TheodVCraen  C. Swildens
L.G. Pelt  J. Wintgens


Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER