DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Vragen verhoor

Verhoor Jacques Dujardin, Schinnen 8 juni 1750 (onvolledig)
RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 2025
Verhoor van Jacques de
Jardin gedaen coram
omnibus heden den 8en
junij 1750
  Primo
gevraagd sijnde off hij gedetineerden tegens Henri Petri, Maria Schutgens, Joannes Pijls, Mevis Paulissen, Peter Reulen, Walraff Knooren, Lambert Dederen, Marie Dederen ende Gielis Roox als getuijgen iets daer van of tegens deselve weet te seggen, verclaert ende seijdt tegens alle die getuijgen niets te zeggen, als dat de vrouw van Henri Petri ontrent de acht ofte thien daegen naer den diefstal, wesende aen den mesthofs deure om sijne waerens te vercoopen, vraegende tegens haer doghter of sij iet van doen hadde, heeft de moeder Maria Schutgens geantwoordt van neen maer dat hij sigh soude ewegh scheiren. Waer tegens den gedetineerden seijde waeromme dat sij hem alsoo aengingh ofte deselve misschijn meijnde of hij bij dijen diefstal waere geweest, met afvraegh of sij hem voor een eerlijck man kende ofte voor eenen dief. Dat de selve vrouwe doens seijde dat sij hem voor niets en kende ende doens hem gedetineerde buijten de deure stootende heeft de selve toegesloten.

  2do
Den gedetineerde gevraeght sijnde wat hij tot sijne defensie of bewijsinge van ontschult wegens den diefstal van Henric Petri hadde, seght dat hij dijen nacht doens den diefstal geschiet was ende van den Vasten avondt aen dat hij niet eene nacht uijt sijn huijs geslaepen hadde, waer voor sijne vrouwe eenen eedt sal konnen doen.
  Dat hij gedetineerde den 8. van meert lestleden seght sigh op den Huijse van Schinnen bij de genaedigde vrouw beclaeght te hebben om dat hij in't geveugh was, dat hij bij dien diefstal van Henric Petri soude sijn geweest om sigh alhier in arrest te stellen op dat den Heere officier koste informatie nemen of hij schuldt daer aen hadde of niet. Dat de genaedige vrouwe hem gesonden heeft naer den Heere officier. Ende s'sondaghs daer naer komende bij voors. Heere officier heeft hij gedetineerde sigh oock in arrest gepresenteert voor den tijdt van veerthien daegen. Ende om dat den gedetineerde soo langen tijdt niet fugitijf geweest is waeromme dat hij niet eerder in apprehensie genomen was.
  Item seght den gedetineerde dat bij visitatie van sijn huijs geen gestolen saecken gevonden waeren ende door den gerichtsbode doens aen den Heere schouteth geseijt dat den selven geene gestolen saecken gevonden hadde. Het welck hij gedetineerde oock altijdt soude konnen probeeren [=bewijzen] van alles wat hij in sijn huijs hadde van waer hij 't bekomen.
  Dat Henric Petri apparentelijck hem subsoneert om dat hij s'daeghs voor den diefstal, den 4. meert is geweest aen sijn huijs sijne waeren te koop aenbiedende ende om dat eenen stock aldaer gevonden is waer op veele teekens gesneeden. En alhoewel sigh daerop eene elle geteekent soude bevinden dat het gepermitteerd is aen ieder man ellens op eenen stock te teekenen gelijck hier in 't landt de manier was. Dat hij gedetineerde oock probeeren kan de kennisse van sijnen ordinairen stock door den Heer geijstelijcken Broeder van den halfman van 't huijs van Wijnandtsraede ende door eenen inwoonder van 't Hullebroek sigh noemende Melzer, den welcken brandewijn brandt, alwaer sijn stock ontrent ses weeken geweest is, door hem daer gelaeten om dat den selven terwijlen hij eene henne droege hem ambrasseerde. Dat verders ...Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER