DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVerhoorJabichs

© Maaike van Eekelen

Verhoor van Martin Geerits en Janne Marie Jabigs, 12 juli 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1177

©
       Maaike van Eekelen

Personeele Responderinge
  Ter instantie van
Den Weleed. Gestrenge Heer en mr.
J.G. Farjon Lt. Hoogdrossard deses
Lands nomine officij informant
  Gedaan door
Martin Geerits Gedetineerde op
den Landshuijse van Valckenborgh
en Beclaegde
Maandagh den 12 julij 1773
Is van weegens voormelde Heer Lt. Hoogdrossard gesisteert Martin Geerits den welcken aengemant sijnde om de opregte waarheijd te bekennen, heeft verclaard op de articulen op  op heeden door de Heere clager geëxhibeert als volgt
Art.1
Verclaard sig te noemen Martin Geerits, oud ontrent drie en dartigh jaaren, geboortig van Schandelen onder Heerle, sijne kostwinninge te weezen een kleedermacker
Art.2
Verclaard, dat hij met sijne vrouw en Magdalene Cornips, vrouw van den geëxecuteerden Peter Jabigs, en Lambertus Smeets wel aen de Hees geweest is waar de galge staet, maar geen hand of vinger daeraan gehad heeft
Art.3
Verclaard sulx niet gesien te hebben, maar hij heeft sig omgedraijt en gesegt, mijn lief kinderen laet het staen.
Art.4
Verclaard niet te weeten wi de andere cadavers afgenoomen heeft, en ook daarvan niet gekent te hebben.
En heeft na duijdelijke voorleesinge hierbij blijven persisteeren ten eijnde deese .. geteekent.
Marten Gerrits
Verder is gesisteerd de .. Marie Jabigs vrouw van voors. Marten Smeets aen ende aengemaent sijnde de opregte waerheijd te bekennen heeft verclaard op den
Eersten art.
Haar naam te weesen Jenne Marie Jaabigs, oud acht en dertig jaaren, gebooren tot Herle, haar kostwinninge te weesen dat haar man is een kleermacker
Art.2
Verclaard wel plichtig te staen aan het afneemen van haar broeder Peeter Jabigs, van de galge staand tot de Hees, waarbij geassisteerd heeft Lambertus Smeets en Magdalena Creijt, en dat haaren man daer geen hand of vinger aan gehad heeft, waer ... sulckx af gedaen hebbende.
Art.3
Verclaard, dat sij gedetineerde en Lambertus Smeets, deesen keeten afgebrooken hebben in gedagten dat sij daardoor de justitie geen ... gedaen hebben, maar ... ...
de justitie om vergiffenis biddende
--
Art.4
Verclaard niet te weeten wij de ander af genoomen heeft en heeft naar duijdelijke voorleesinge hierbij blijven persisteeren teneijnde desen
geteekend
Jenna M. Jabighs

Quod attestor
J. Theod. VCraen
L.G. Pelt
J. Wintgens


© Maaike
       van EekelenNaar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER