DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVerhoor

Verhoor van Pierre Schrijvers, Heerlen 15 april 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168
Coram de schepenen
VCraen et Pelt

Personeele respondering
gedaen – door
Piere Schrijvers in persoon
gedaegde – Ter instantie
van den weledele Gestrenge Heer
J.G. Farjon L.Hoogdrossard
deeses Lands nom. off. informant
op articulen interrogatoir op
heeden geëxhibeert

Donderdag den 15 april 1773

Is gecompareert den voors. Piere Schrijvers en aengemaend sijnde om de waerheijd gestand te doen heeft verclaard

Art. 1
Jacobus Juneman en Gerhardus Dirckx te kennen als naebuijr luijden, doch geen particuliere omgang met hun gehouden te hebben

Art. 2
Verclaard dat hunne conversatie over vrugten gerouleert heeft, alsoo hij verscheijden maelen van Jacob Juneman vrugten gekogt heeft

Art. 3
Verclaard wel van Juneman vrugten gekogt te hebben, maer niet te weeten dat deselven gestolen waaren bij den Muijter, dat hij vrugten van Juneman gekogt heeft ten tijde als Juneman met Aret Schuls bij Lens Nillen Schule gewoont heeft. En dat Areth Schuls hem die vrugten tot om te vercoopen gegeeven heeft

Art. 4
Verclaard ten tijde als bij den Muijter de vrugten gestoolen zijn, geen vrugten van Juneman gekogt te hebben, maar wel van Lusse Marie dan eens dan eens ..der ad drie vatten gekogt te hebben, en sulx naar den mark sonder sich den prijs te konnen erinneren.

Art. 5
Verclaard ten tijde als Juneman in de Caumer Moolen gedient heeft voor en naar rogge gekogt te hebben, doch hoe veel vatten is hem onbekent. En segt dat hij alvoorens hij deese vrugten gekogt heeft aen Juneman gevraegt heeft waer hij aen deselve vrugten quam, den selven seijd dat sijn meester hem deselve gegeeven hadde om te vercoopen.

Art. 6
Verclaard den precijsen tijd niet te weeten, maar dat bij deselven hem altoos naar de loopend marck betaelt heeft.
Ex officio aen den bedaegde gevracht of noijt agterdogt geferment, dat die vrugten welcke Juneman hem ten koop gebragt, gestoolen vrugten waren, en of hij deselve vrugten eenige stuijvers onder den marck van Juneman gekreegen heeft, verclaard den gedaegden noijt of oijt hebben konnen bemercken dat deselve gestoolen vrugten geweestwaren. Oock segt de gekogte vruchten niet onder den marck gekogt te hebben, doch dat indien sij een of twee marck onder den coop geweest sijn, Juneman altoos goed geld heeft moeten hebben, waarop hij altoos gestaen heeft.

Naar duijde. voerlesinge heeft denselven hierbij blijven persisteeren ten eijnde deeses geteekent

Pierre Schriver

Quos attestamur
J. TheodVCraen
L.G. Pelt

Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER