DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVerhoor

© Maaike van Eekelen

Verhoor van Servaes Arets • 31 juli 1743
Schaesberg • RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 7828

©
       Maaike van Eekelen

Personeele Responderinghe
geeffectueert door Servaes Aerets
op de vraeg articlen van wegens
den heere officier tot sijnen laste
geposeert ten overstaen van de sche-
penen Dautzenbergh, Demacker
Creemers ende dan mij greffier
der heerlickheijt Schaesbergh op
den Casteele van Schaesbergh,
heden den 31en Julij 1743
Eodem et Coram ijsdem is gesisteert sijnde gecompareert Servaes Aerets, den welcken achtervolghens decret naer sincere voorgaende aenmaeninge heeft op den articlen officij wegen overgegeven gerespondeert als volgt:

 Ad 1mum
Respondeert oudt te wesen ontrent ses en twintigh jaeren, in deese heerlickheijt gebooren te sijn ende tot nu toe gewoont te hebben.

 Ad 2dum
Segt over landt gegaen te sijn met messen, knijpen ende op den haar snidt, ende nu in het vierde jaer met
Marie Melskens getrouwt te wesen.

  Ad 3um
Segt Joannes Dirricks wel te kennen ende oock geconverseert heeft mits bij den selven gewoont heeft ende denselven sijn swaeger is.

  Ad 4um
Segt Peter Caspar Königs wel te kennen maer denselve niet geconverseert nochte bijsondere familiaeriteijt met den selven gehadt te hebben.

  Ad 5tum
Verclaert Niclaes Elven haemaecker uuijt de Rötsch niet te kennen nochte oijnt gesien te hebben.

 Ad 6tum
Ontkent oijnt bij daegh ofte bij nachte bij deselve persoonen ende meer andere sich ingevonden te hebben om te gaen uuijt steelen

 Ad 7tum
Segt onwaerachtig te wesen dat hij aen den dievstael geschiedt op den nieuwen Hoff Waerden plichtigh ende handaedig is geweest

 Ad 8vum
Segt niet te connen specificeeren de complicen ende d' omstandigheden, ende oock gheen deel daeraf becoomen te hebben mits hij daer niet present nochte het selve gesien heeft.

 Ad 9um
Ontkent gecoopereert te hebben aen den violenten inbreuck, knevelerije ende dievstael gecommitteert op de pastorije van Marienbergh ende vervolghens gheene omstanden nochte complicen te connen specificeeren.

  Ad 10um
Segt aen den dievstael geschiedt ten huijse van Anna Sijpekotten tot Twembruggen niet geassisteert te hebben mits hij doens uuijt was over landt op sijne coopmanschappe met sijnen swaeger Hermen Melskens

 Ad 11um
Respondeert van gelijcken aen den inbreuck, knevelerije ende dievstael geperpetreert ten huijse van Jan Essers op de Magerauw niet plichtigh nochte handaedigh te sijn geweest ende oversulcx gheen deel daeraff becoemen nochte eenige omstanden daervan te connen specificeeren

 Ad 12um
Ontkent geholpen te hebben aen den in deesen article geposeerden dievstael tot Rutzervelt ten huijse van Joannes Thorn.

 Ad 13um
Segt niet waer te wesen dat hij aen die getenteerde dievstael geassisteert soude hebben, voegende voor reedenen dat hij den gantzen avondt ten sijne gedetineerdens huijse te weeten bij sijne schoenmoeder geweest is in bijwesen van sijn schoenmoeder, sijne schoonsuster Mechtildt, en sijnen swaeger Hermen ende dan sijne huijsvrouwe Marie. Ende dat hij eens uuijt het huijs aen de deure gegaen sijnde, schröckelijck hadde hooren hulp roepen, dat hij daerop alle de voorgenoemde persoonen uuijt het huijse geroepen hadde hun seggende, hoort eens wij men daer hulp roept. Ende daerop oock was gaen cloppen aen het huijs van Herman Melskens ende het selve geseijt hadde aen de huijsvrouwe van Hermen Melskens naementlijck Agnes Beckers.

 Ad 14um
Ontkent aen den dievstael geschiedt ten huijse van Mathijs Kockelkoren aen den Stegel plichtigh ende handaedigh te sijn geweest

 Ad 15um
Segt niet te weeten waar het huijs van Aret Lutgens gelegen is ende noijts daer geweest te sijn ende oversulcx aen deesen dievstael niet geassisteert te hebben

 Ad 16um
Respondeert zen het inbreecken, knevelen ende besteelen het huijs van Jan Keularts op de Lochte van s'gelijcken niet gecoopereert te hebben

 Ad 17um
Ontkent den inhoudt van deesen article

 Ad 18um
Segt van s'gelijcken sulcx niet waer te wesen

 Ad 19um
Ontkent oijnt aen eenge kercke ofte andere dievstaelen plichtigh te sijn geweest

Ende naer dijen aen den gedetineerde Servaes Aerets deese sijne respondeeringhe duijdelijck van woorde tot woorde sijn voorgelesen, heeft den selven daerbij per totum overal wel uuijterlijck gepersisteert ende ondervraegt sijnde ofte hij iets wilde daerbij ofte daeraf doen ende geantwoordt hebbende met neen, heeft hij deese neffens ons eijgen handigh onderteeckent ten overstaen, daegh en plaetse als boven
Servas Arrets

Quod attestamur

H. Dauzenbergh
M. De Mackers
Peter Cremers
Petr. Dautzenbergh Secr.
© Maaike
       van EekelenNaar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER