DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVerhoor

© Maaike van Eekelen

Eerste verhoor van Joannes Dirckx alias den Dock, Schaesberg 11 juli 1743
RHCL Maastricht ••• Landen van Overmaas 7829

© Maaike van Eekelen

Personeele responderinge ingevolge Decret van heden op versoeck van den Heere officier gegeven, gedaen door den alhier gedetineerden en criminelijck beclaegden Joannes Dircks over die ten sijnen laste van officij wegen overgegevene interogatorie articlen voor genoemen op den Casteele alhier ten overstaen van de schepenen Dortant, Dautzenbergh, Demaecker, Cremers ende mij Petr. Dutzenbergh, secretaris. Heden den 11e julij 1743

Eoden e coram iijsdem compareerde Joannes Dircks gedetineerde alhier den welcke naer gehadde sincere aenmaeninge om de waerheijt te bekennen, heft op de overgegevene interrogatorie articlen gerespondert als volgt

1.
Segt sijnen naem ende toenaem te wesen Joannes Dircks ende geboeren op Nieuwenhaegen onder de Bancke van Herlen, oudt te wesen dreij en dertich jaeren.


Segt getrouwt te sijn met Gertruijdt Aerets gebortig binnen dese heerlicheijt, hebbende vier kinderen, dreij soonen genoemt eenen Hans Peter, Sander ende Mattijs ende eene doechtere genoemt Maria Crijstin.

3
Segt binnen dese heerlicheijt gewoent te hebben in't thiende jaer ende in den eersten sijne hanteiringe gedreven met alderhandt sorten van cremerijen tusschen s'Hertoegenboisch en Duijren, naerderhandt met eene vour karre  gevaeren te hebben tusschen Brabant, Franckfort en s'Hertoegenboisch om de koest te gewinnen.


Segt Peter Caspar Konigs ende Mijcheil Aerets wel te kennen ende met deselve geconverseert in Eer ende anders niet.


Segt Niclaes Peters nochte desselfs doechtere Marie niet te kennen.


Respondert van s'glijcken niet te kennen, nochte geconverseert te hebben Anna Berb Pennaerts, Catarin Bemelmans, nochte oijck haaren man Niclaes Elven uuijt de Reuijtse.


Ontkent te kennen Jacobus Hansen, maer verclaert te kennen van aensien Joannes Moulen ende Wilhelmus Kirckhooffs

Respondert nochte bij daegh nochte bij nacht bij deselve te sijn gewest op seekere plaetsen ende selfs niet eens in de herbergen.


Segt dat hij op Alderheijligen daegh des jaeres 1742 s'avents tusschen sees en sieven uuijren geweest ten huijse van Willem Peusckens ende aldaer met Peter Caspar Muijters heft den brandewijn gedroncken in presentie van Joannes Muijters, alhier gedetineerde, Hendrick Putgens, Joannes Crousen, Wilm Peusckens ende Laurens Nijsters, dewelcke alsdoens in den selven huijse met de caert spelden. Verclaerende verders dat hij ontrint twee uuijren in t'selve huijs gewest sijnde naer huijs gegaen in geselschaep met den voors. Peter Caspar Muijters, alwaer hij de geheele naecht gepassert heft ende vervolgens aen de pastoreij van den Scheidt dijen avent hem niet bevonden heft.

10.
Responert hem van s'glijcken ten huijse van Hendrick Dautezenbergh niet vervoegt te hebben glijck t'blijckt uuijt de voorgaenden articul.

11
Ontkent eenig voorneemen te hebben gehadt van deselve huijsen te besteelen ende te beroeven.

12°
Segt dat denselven, dit seggende sulxs was liegende glijck eenen schelm ende dat hij daer nietpresent en is gewest.

13
Respondert geene medehelpers te konnen nomineeren, de gestoelene saecken niet te konnen specificeeren nochte oijck geen deel daeraef geprofitert te hebben ende daertoe met geene waepens versien te sijn gewest, mits hij aen den selven niet plichtig nochte handdaedig is gewest

14 en 15
Ontkent aen den dievstael ende knevalerij gecommittert op de pastoreij van Merienberg in den jaere 1742 gecoopereert te hebben.

16 en 17
Segt onwaerachtig te wesen dat hij medeplichtig is gewest aen den inbruck, knevelareij ende dievstael geschiet aen de persoon ende ten huijse van Anna Sijpekotten, weduwe Willem Ploum tot Tweembruggen.

18°
Antwordt noijnt op de Magerauw gewest te sijn ende niet weet waer deselve plaets is liggende ende vervolgens onwaerachtig is dat hij mede soude geassistert hebben aen den articulo geposerden dievstael.

19°
Ontkent aen den inbruck ende dievstael geschiet tot Ritzervelt ten huijse van Joannes Toerens plichtig te weesen

20°
Segt van den dievstael ten huijse van Jan Ceulaerts op de Locht niet t minste te weeten

21°
Respondert van s'glijcken aen den dievstael ende knevelareij geperpetrert ten huijse van Aeret Lutgens in der Banck in t'Lant ter Heijden niet gecoopereert te hebben

22°
Ontkent aen t overweldigen, beroeven ende knevelen ten huijse van Mattijs Koeckelkorn aen den Stiegel op de Pannesheijdt geassistert te hebben.

Ende naer dat aen den gedetineerde Joannes Dircks dese sijne responderinge over de feijten van belastingen tot sijne laste geëxhibert deudelijck van worde tot worde sijn worden voorgelesen ende denselven daerbij overal per totum gepersisteert hebbende, heeft dese mits hij relaest screijvens oner vaeren te sijn eijgenhandig behandtmirckt.
Dato, loco ende ten overstaen als boven

Eijgen handt ┼ mirck van Joannes Dircks

Quod attestamur

H. Dortant
H Dauzenbergh
M De Maeker
Peter Cremers
Pet. Dautzenbergh secretaris


© Maaike van EekelenNaar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER