DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree      Documenten      Processtukken      Antwoorden verhoor


Ondervraging van Hendrik Meels 26 aug. 1743 op kasteel Amstenrade
RHCL Maastricht      LvO 1779

          


 gevaceert
 van
 2 uijren
 naer
 middagh tot
 6 uijren
                               
 
Personele Responderinge van
Henric Meels beclaegden en
gedetineerde gedaen op het
Casteel van Amstenraed den
26 augusti 1743

Ten overstaen van de Schepenen
Hennen, Lahaije en Schoffelen
beneffens den secretarius


                                      
Ad articulum 1mum


Verclaert sijnen naem te wesen Henricus Meels


ad 2dum
Verclaert in Merkelbeek geboren te sijn, ende oudt ontrent vier en twintigh jaeren, ende bij Henric Jeurissen op de Cling gehinger maker sijnde t'leste gewoont te hebben ontrent een en een half jaer, nu ontrent twee jaeren geleden.

ad 3tium Verclaert sijnen cost gewonnen te hebben met sijnen broeder Joannes Meels, coopmanschappe drijvende op Holland met ijserwerck, ende daer allenelijck geweest twee reisen. Hebbende vorders sijnen cost gewonnen met sijnen broeder Wijn , denselven helpende aen het slotwerck arbeijden.

ad 4tum Verclaert getrout te sijn van uijtten vasten avondt 1743, wesende den naeme van sijne vrouwe Anna Meijsen, sijnde eenen bastart, vermeenende dat dieselve gebortigh is van Puth onder de heerligheijt Schinnen. Sijnde deselve sijne vrouwe swanger van het eerste kindt.

ad 5um


Bekent Matthis Ponts, viller van Hoensbroeck van aensien wel te kennen, en ontkent oijt eenige conversatie met hem te hebben gehadt.

ad 6tum Bekent Peter den soone van Mattis Ponts te kennen uijt redenen denselven eens ontrent den avondt in sijns moeders huijs met Joannes Klinckers van Hoensbroeck waere ingekomen.
En verders segt Henric Ponts oock te kennen uijt redenen denselven met de voornoende doens oock in sijns moeders huijs waere ingekomen. Ontkent Joannes Ponts te kennen.
Niet wetende of doens sijnen broeder Wijn te huijs is geweest of niet.

ad 7mum Bekent Jan Renckens den fluiter van Brunsum van aensien te kennen. En verders ontkent, als alleenlijck deselve als gedetineerde gesien te hebben

ad 8vum Ontkent

ad 9vum Ontkent

ad 10mum Ontkent

ad 16tum Ontkent

ad 17mum Ontkent

ad 18vum Ontkent, mede ontkent oock den 19 art.

ad 20mum Ontkent


ad 21mum
Ontkent

ad 22dum
Ontkent

ad 23tium
Ontkent


ad 24tum
Ontkent


ad 25tum
Ontkent


ad 26tum
Ontkent


ad 27mum
Ontkent sijn leven niet gestolen te hebben als eenen appel ofte pere.


Naer preprelecture heeft den beclaegden bij sijne voorschreven bekentenissen en ontkentenissen gepersisteert ende ten dijen eijnde neffens de voorgenoemde schepenen en secretarius eijgenshandigh onderteeckent op dagh en dato en plaetse als voorschreven, ende ondervraegt sijnde of hij konde schrijven heeft verclaert van neen

Merck van + Henric MeelsIta attestamur
Leonardt Hennen
Aret Schouffelen
Leonardt LaHaije
R. Corten Secretarius

Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER