DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Vragen verhoor


Ondervraging van Hendrik Meels 26 aug. 1743 op kasteel Amstenrade
RHCL Maastricht      LvO 1779

          


 gevaceert
 van
 2 uijren
 naer
 middagh tot
 6 uijren
...............................
 
Personele Responderinge van
Henric Meels beclaegden en
gedetineerde gedaen op het
Casteel van Amstenraed den
26 augusti 1743

Ten overstaen van de Schepenen
Hennen, Lahaije en Schoffelen
beneffens den secretarius


......................................
Ad articulum 1mum


Verclaert sijnen naem te wesen Henricus Meels


ad 2dum

Verclaert in Merkelbeek geboren te sijn, ende oudt ontrent vier en twintigh jaeren, ende bij Henric Jeurissen op de Cling gehinger maker sijnde t'leste gewoont te hebben ontrent een en een half jaer, nu ontrent twee jaeren geleden.

ad 3tium

Verclaert sijnen cost gewonnen te hebben met sijnen broeder Joannes Meels, coopmanschappe drijvende op Holland met ijserwerck, ende daer allenelijck geweest twee reisen. Hebbende vorders sijnen cost gewonnen met sijnen broeder Wijn , denselven helpende aen het slotwerck arbeijden.

ad 4
tum

Verclaert getrout te sijn van uijtten vasten avondt 1743, wesende den naeme van sijne vrouwe Anna Meijsen, sijnde eenen bastart, vermeenende dat dieselve gebortigh is van Puth onder de heerligheijt Schinnen. Sijnde deselve sijne vrouwe swanger van het eerste kindt.


ad 5
umBekent Matthis Ponts, viller van Hoensbroeck van aensien wel te kennen, en ontkent oijt eenige conversatie met hem te hebben gehadt.

ad 6
tum

Bekent Peter den soone van Mattis Ponts te kennen uijt redenen denselven eens ontrent den avondt in sijns moeders huijs met Joannes Klinckers van Hoensbroeck waere ingekomen.
En verders segt Henric Ponts oock te kennen uijt redenen denselven met de voornoende doens oock in sijns moeders huijs waere ingekomen. Ontkent Joannes Ponts te kennen.
Niet wetende of doens sijnen broeder Wijn te huijs is geweest of niet.

ad 7
mum

Bekent Jan Renckens den fluiter van Brunsum van aensien te kennen. En verders ontkent, als alleenlijck deselve als gedetineerde gesien te hebben


ad 8
vum
Ontkent


ad 9
vum
Ontkent


ad 10
mum
Ontkent


ad 16
tum

Ontkent


ad 17
mum

Ontkent


ad 18
vum

Ontkent, mede ontkent oock den 19 art.


ad 20
mum

Ontkentad 21mum


Ontkent


ad 22dum

Ontkent


ad 23tium

Ontkentad 24tum

Ontkentad 25tum

Ontkentad 26tum

Ontkentad 27mum

Ontkent sijn leven niet gestolen te hebben als eenen appel ofte pere.


Naer preprelecture heeft den beclaegden bij sijne voorschreven bekentenissen en ontkentenissen gepersisteert ende ten dijen eijnde neffens de voorgenoemde schepenen en secretarius eijgenshandigh onderteeckent op dagh en dato en plaetse als voorschreven, ende ondervraegt sijnde of hij konde schrijven heeft verclaert van neen

Merck van + Henric MeelsIta attestamur
Leonardt Hennen
Aret Schouffelen
Leonardt LaHaije
R. Corten Secretarius

Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER