DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen verhoor

Antwoorden tijdens het verhoor van Joannes Rehaen 22-okt. 1743 Kerkrade
RHCL Maastricht - LvO 2399


 

Personele Responderinge gedaen door Joannes Rehaen op die interrogatorien door d'hre officier deser bancke van Kerckrode tot desselfs laste geexhibeert den 19en octobris1743 op den Casteele van 's Hertogenrode ten overstaen van Dionys de la Haije, Alexander  Souren ende Peter Caspar Poyck respective Schepenen ende greffier der voors. bancke heden den 22.Octobris 1743

.....................................


Eodem et coram iisdem is gecompareert in persoon Joannes Rehaen alhier gedetineerde, den welcken >gevraeght sijnde op den eersten art. der voors. interrogatorien heeft verclaert hem te noemen Joannes Rehaen, geboortigh te sijn uijt voors, bancke van het Möngen, oude in de 29 jaeren, ende binnen gemelde bancke nu ontrent acht jaeren op de Gracht gewoont ende hem opgehouden te hebben.


ad 2um
........................

Antwoordt getrout te sijn met Anna Maria Kersten dochtere van Jan Kersten den ouden, oock geboortigh uijt de voors. bancke, met welcke hij seght geprocreert te hebben twee dochters.

ad 3um
Seght hem geneirt te hebben met naedelen te maecken.

ad 4um
Verclaert die persoonen in desen articule wel gekent te hebben

ad 5umAntwoordt die persoonen alhier genomineert als sijne naebuijren oock wel gekent te hebben.

ad 6um
Respondeert Joannes Kerstens sijns gedetineerde swaeger te sijn, ende dat hij Joannes Moulen
en Claes Werrij insgelicx wel gekent heeft.

ad 7um
Verclaert met die voors. gesellen nochte met eenige andere persoonen oijt gestoelen te hebben.

ad 8um
Seght onwaer te sijn dat hij aen dese getenteerde diefstaelen geholpen heeft.

ad 9um
Antwoordt op den nieuwen Hoff Waerden noijt geweest te sijn, vervolgens aldaer niet gestoelen te hebben.

ad 10um
Seght aen den inbreuck ende dieffstael geperpreteert op de pastorije van Marienborgh niet geassisteert te hebben.

ad 11um
Verclaert van den dieffstael begaen ten huijse van Anna Sijpekotten gene kennisse te hebben.

ad 12um
Respondeert onwaerachtigh te sijn ten huijse van Jan Essers op de Magerouw te hebben helpen steelen.

ad 13um
Seght ten tijde van desen begaenen diefstael sieck te sijn geweest, vervolgens aldaer niet gestoelen te hebben.

ad 14um
Verclaert ten tijde van den diefstael begaen ten huijse van Matthijs Kockelkorn an den Steegel oock sieck te bedde gelegen te hebben, ende oversulx daeraen niet geassisteert te hebben.

ad 15um
respondeert ten huijse van Aret Lutgens in der Banck niet gestoelen te hebben.Den beclaeghde ex officio gevraeght sijnde over die getenteerde overweldingen aen de pastorije van Simpelvelt, seght daeraen niet geassisteert te hebben.

Ende naerdijen aen den gedetineerdeJoannes Rehaen dese sijne Responderingen van woorde tot woorde duijdelijck sijn worden voorgelesen, ende denselven ondervraeght, ofte hij iet wilde daerbij ofte daervan doen, heeft verclaert van neen, ende bij den inhoudt van sijne respondeeringen overal te persisteren t'oirconde heeft den
becl. dese, mits schrijvens onervaeren gehandtmerckt, dato, loco, ende ten overstaen als boven.
vacat 1 uijre
Merck + van Joannes Rehaen
     Quod attestamur
     D. Delahaije schepen
     A. Souren schepen
     P.C. Poyck    greffier
Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER