DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree ē Documenten ē Processtukken ē Vragen voor verhoor

Nadere InterrogatoriŽn aan Joseph Ploum
Ubach 16 juli 1771 ♣ RHCL Maastricht Hs 102

     


Naerdere InterrogatoriŽn
 Voor
Den heere officier nomine
oficii Clager
Teghens
Joseph Ploum gedetineerden:


 
1.  Noch waer dat den gedetineerden geassisteert heeft aen
   den diefstal begaen op de nacht tusschen den 12. en 13.
   december 1763 tot Wurm onder het ambt Randeraeth
   in den lande van Gulik.

2.  Oock waer dat den gedetineerden geholpen en geassis-
   teert heeft aenden diefstal begaen op de pastorije van
   Hunshoven binnen denselven lande van Gulik op de nacht
   tusschen den 28. en 29. Meij 1770

3.  Den gedetineerdenmoet seggen die gesellen die aen dese
   twee diefstallen geassisteert hebben, den ghenen die den
   aenslagh daertoe gegeven en waer sij bij malkander ge-
   comen.

4.  Wat goederen en effecten bij dese twee diefstallen gesto-
   len hebben, waer die vercocht, verdraegen ofte verbleven
   sijn.

5.  Hoe het daerbij toegegaen heeft en notanter tot Wurm
   met het knevelen en inbreken.

6.  Waer dat sij tot Wurm gearmeert waeren met flinten en
   pistoolen en daermede geschooten hebben.

7.  Moet seggen wat hij van elck van die twee diefstallen
   geprofiteert heeft.

8.  Dat den gedetineerden nu tusschen een en twee Jaeren
   met de gesellen door hem te noemen uijtgegaen is om te
   stehlen op den hof Drinhuijsen onder Ubach.

9.  En wanneer sij gereet waeren en de plaetze uijtgesien
   hadden om daer in te breken door de domestiquen van
   dien hof sijn verjagt geworden.

10. Den gedetineerden moet seggen wie den aenslagh tot
   desen diefstal te begaen gegeven heeft.

11. En waer hij met de gesellen om desen voorhebbende
   diefstal t'effectueren bij malcanderen gecomen.

12. Den gedetineerden weet oock wel dat het bij hunne ben-
   de gebruijckelijk was dat de gesellen daerbij comende
   moesten eenen eedt doen.

13. Den gedetineerden moet seggen waerin desen eedt is be-
   staende en welcke van de gesellen hij desen eedt heeft
   sien doen, waer en en ter wat plaetze en in wiens handen.

14. Den gedetineerden moet oock seggen ofte hij desen eedt
   gedaen heeft, wanneer, in wiens handen en tot wat plaetze

15. Den gedetineerden heeft oock wel kennisse van de dief-
   stallen voor eenighe jaeren begaen op d'abdije van Cloos-
   terrode, aen de handt binnen de lande van Heijden ontrent
   de wegh nae Aeken bij sekeren Martinus, aen het velt tot
   Ubach bij wijlen JoÍs Reinarts en tot Wijnentsraede bin-
   nen den lande van Valckenbourgh.

16. Den gedetineerden moet seggen die gesellen die hij weet
   dat aen dese diefstallen geasisteert hebben.

17. En ofte hij oock aen dese diefstallen geassisteert en gehol-
   pen heeft.

18. En in dit geval hoe het daerbij toegegaen heeft met het in-
   breucken, knevelen en voordere circumstantiŽn.

19. Wat goederen en effecten bij vier lestgemelde diefstallen
   gestoolen hebben, waer die vercocht, verdragen ofte ver-
   bleven sijn.

20. En wat hij van elck van dese vier diefstallen geprofiteert
   heeft.

 

 
Eijgen + handtmerck van den
gedetineerden Joseph Ploum
Schrijvens onervaeren
.........................................................................
Quod attestamur

 Nicolaes Vaessen schepen
L. Reinartz schepen
 J.F. Daelen Subst. greff.


Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER