DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree • Documenten • Processtukken • Vragen voor verhoor

PROCESSTUKKEN

Proces Peter Muylkens: vragen voor het verhoor 1774
— — — RAL Maastricht-Arch. LvO 8168 — — —

   ƒƒ     

ƒƒ
 


Interrogatorien
    Voor
Den WelEdelgestrenge
Heer en Mr. W.D. Vignon
Lt. Hoogdrossard deses landts
Nom. officii infomantt
    Tegens
Peter Mulkens alias
Moulen Peter  gedetineerde

 
Ued.agtb. worden gebeden den voorn. gedetin.  over de naarvolgende art. te verhooren en desselfs responsiven in geschrifte te redigeeren en quo facto copije om &a

Aan den gedetineerden te vragen des selfs ouderdom, geboorteplaats, woonplaats en hoe lang aldaar gewoont heeft en wat professie hij doet

Aan den selven te vragen of in huwelijck is, tzedert wanneer, met wie en hoeveel kinderen heeft.
Aan den selven te vragen of kent Jan Smeets van Haasdaal van het bosken.
In cas van Jaa aan den gedetineerden te vragen tzedert wanneer met den selven kennis gemaakt heeft.
Of met denselven oijt eenige vijantschap gehad heeft
Of aan hem bekent is dat de omliggende landen    sig eene bende gauwdieven ontdekt heeft.

Te vraagen: Off den gewoonlijken Eed
bij de Bende gebruykelijk, uytgeswooren
heeft?
Waar sulks geschiet, door wien daertoe
aengesproken? En welke daeraen off
present geweest zijn.

Waar dat den gedetineerden is litmaat en gehoort onder voorzegde bende

Waar dat sig met en beneffens de selve pligtig gemaakt heeft aan verscheijde diefstallen, huijsbraken en andere euweldaaden.
In cas van Ja soo worden Ued.agtb. gebeden van den gedetineerden omstandelijck over't een en ander soo als oock nopens de complice te Interrogeeren.

Ceetera suppleat ζquissimus judex in en op alles te letten &a cum expensis.

 
Imploreerende
C.L. De Limpens
1774

Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER