DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen voor verhoor

© Maaike van Eekelen

Interrogatoriën met feiten van belasting voor Anton Haeseliers, Schaesberg 23 aug. 1743
Reg. Hist. Centr. Limburg, Maastricht – Landen van Overmaas 7828

©
       Maaike van Eekelen

 Exhibitum den 23° Augusti 1743

Interrogatoriën met feiten
van belasting
  voor
den heere officier der heerlicheijt.
Schaesberg nom. off. etc.
  Tegens
Anton Haeseliers gedetineerde
en Criminele  beclaegde

1.
Den beclaegde af te vragen sijnen ouderdom, alwaer gebooren en hoelang in deese heerlijckh. gewoont heeft
2.
Waermede denselven gehandteert heeft om sijne cost te gewinnen, den naem van vrouw en kinderen.
3.
Dat hij wel kent Peter Caspar Konigs en Michiel Arrets en in desselver geselschappe geweest is
4.
Als mede dat hij met deselve particulier kennisse gehadt ende gehouden heeft
5.
Dat hij insgelijcx Niclaes Elven uijt de Rutsch wel kent ende gesien heeft
6.
Ende met de voors. persoonen hem s'nachts meermaelen ingevonden heeft om te gaen steelen ofte diefstaelen t'overleggen
7.
Mede dat hij gedetineerde liefhebber van caerte en dronck geweest is ende oversulx hem heeft laeten gewegen om te gaen steelen
8.
Dat hij mede gecoöpereert heeft aen den inbreuck ende Diefstael gecommitteert op den nieuwen Hof Waerden in den vasten avondt des jaers 1741
9.
Hij sal oversulx noemen ende specificeeren sijne daerbij geholpen hebbende complicen, sijn aendeel van den diestael aldan bekoemen, alwaer verdeelt, wijen hem deesen diefstael aengebrocht, de wapens waermede hij ende sijne gesellen versien waeren en de verdere omstanden dijen etc.
10.
Waer dat hij mede present ende handaedig is geweest aen den inbreuck, schroemelijcke knevelarije ende diefstael begaen op de pastorije van Marienbergh in februario 1742
11.
Bij confessie 9e art. voor
12.
Item aen den diefstael etc. gecomitteert ten huijse van Anna Sijpekotten tot Twembruggen in augusto 1742.
Bij bekentenisse ut ante
13.
Item ten huijse van Joannes Essers op de Magerouwe in januario 1741. Si ita ut ante
14 et 15
Item aen die getenteerde diefstaelen op de pastorije van Schijt ende ten huijse van Hend. Dautzenberg op de Lichtenberg op Allerheijligen daegh s'avonts in den jan. 1742.
Bij confessie ut ante
16.
Item ten huijse van Mathijs Kockelkorn aen den Steegel den 16° octobris 1741. Si ita ut ante
17.
Item ten huijse van Areth Lutgens in der Banck den lesten meij 1742. Bij bekentenisse 9° art. voor
18.
Item ten huijse van Jan Ceularts op die Lochte den 4 julij 1742. Si ita ut ante
19.
Item aen den diefstaelle van de voorkarre Printzen en Deelen den 1 decembris 1741. Bij bekentenisse ut ante
20.
Item op de abdije van Closterrode. Si ita ut ante
21.
Dat hij gedetineerde de verdere diefstaelen sal hebben te specificeeren met alle omstandigheeden dijn. 9° voor

Mits welcke etc.

© Maaike
       van EekelenNaar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER