DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


 Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Vragen voor verhoor

 Maaike van Eekelen

Feiten van belastinge tegen Servaes Arets 31 juli 1743
Schaesberg RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 7828


       Maaike van Eekelen

 Exhibitum den 31 julij 1743
Feijten belastinge
 voor
d'here officier nomine officij
 tegens
Servaes Arrets gedetineerde en
crimineel beclaegde
 1
Aen den gedetineerde af te vraegen sijnen ouderdom, alwaer gebooren en tot nou toe gewoont
 2
Sijne professie om sijn onderhoudt te gewinnen, den naem en toenaem van sijne vrouwe
 3
Ofte hij wel kent Joannes Dericx van Scheijt wel kent en de redenen van dien
 4
Ofte oijck wel kent, geconverseert en familiariteijt gehadt en gehouden heeft met Peter Caspar Konigs
 5
Waer dat hij oijck wel kent en gesien heeft Niclaes Elven haemaecker uijt de Rutsch
 6
Dat hij oijck bij deselve persoonen en meer andere hem ingevonden heeft bij daeg ofte bij nacht om te gaen steelen
 7
Waer dat denselven aenden dievstael geschiedt op den Nieuwenhof Waerden mede plichtig en handaedig is geweest
 8
Dat hij gedetineerde oversulx specificeere de complicen, omsatndigheeden, sijne portie daeruijt becoemen en verders soo in ge... den inbreuck aldaer geschiet, alwaer vergaedert en waer die verdeelinge geschiet, sijne waepeninge en van sijne idere complicen
 9
Dat hij mede geassisteert heeft aen den inbreuck, knevelarije en diefstael gecommitteert op de pastorije van Marienberg zoals bij den 8 art.
 10
Waer dat hij mede plichtig is geweest aen den dievstael ten huijse van Anna Sijpekotten tot Twembruggen si ita ut ad acta etc.
 11
Als mede aen den dievstael, inbreuck en knevelarije geperpetrreert op de Magerouwe ten huijse van Jan Essers bij bekentenissen ut ante
 12
Item aen den dievstael ten huijse van Joannes Thoeren tot Ritzervelt si ita ut ante
 13
Waer dat hij mede geassisteert heeft aen die getenteerde diefstaelen soo op die pastorije van Scheijt als ten huijse van Hend. Dautzenberg op de Lichtenberg bij bekentenisse zoals voor
 14
Dat hij mede plichtig is geweest aen den dievstael, inbreuck en schroemelijcke knevelarije gecommitteert ten huijse van Matthijs Goel..kon aen de Stakel bij confessie als voor
 15
Als mede ten huijse van Areth Lutgens in der Banck si ita ut ante
 16
Soo wel als oick ten huijse van Jan Keularts op die Lochte bij affirmatie zoals voor
 17
Waer dat hij mede geconfesseert heeft aen 't bestelen van die voorcaemer van Printz in Daelen geschiet tegens het huijs van Hend. Dautzenberg op de Lichtenberg in de pap(?)
 18
Waer dat hij gecoopereert heeft aen den dievstael geperpetreert op d'Abdije van Cloosterrode
 19
Als mede aen aaenige kerke ofte andere dievstaelen bij denselven te specificeeren en de verdere omstanden, en complicen van deselve Maaike
       van EekelenNaar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER