DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


 Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Vragen voor verhoor

 Maaike van Eekelen

Vragen voor verhoor en feiten van belasting tegen Joannes Dirckx den Dock
Schaesberg 11 juli 1743 RHCL Maastricht Landen van Overmaas 7829

 Maaike van Eekelen


 Exhibitum den 11den
 Julij 1743

Interrogatoire articulen met
feijten van belastinge
 Voor
d'Heere officier der heerl. Schaesberg,
nomine officij Claeger
 Tegens
Joannes Dericx, alhier gedetineerde
ende Criminele beclaegden

1. Aen den gedetineerden af te vragen sijnen naeme ende toenaem, alwaer geboren en hoe oudt

2. Of hij getrouwt is, den naeme van sijne vrouw ende kinderen.

3. Hoe lang hij binnen deese heerl. gewoont ende wat voor hanteringe gedreven om sijne cost te winnen.

4. Dat hij oijck wel kent Peter Caspar Konigs en Michiel Arrets en oijck met deselve veel geconverseert heeft

5. Dat hij oijck wel kent Niclaes Peters ende desselfs dochter Marie

6. Dat hij dat hij insgelijcx wek kent ende geconverseert heeft met Anne Berbe Pennarts, Catharin Bemelmans en desselver man Niclaes Elven uuijt de Rutsch.

7. Hij ken oick wel Jacobus Hanssen, Joannes Moulen ende Wilhelmus Keckhoffs.

8. Dat hij oick bij deselve soo wel bij daegh als bij nacht geweest is op seeckere plaetsen.

9. Dat  hij mede plichtig ende handaedigh is geweest op allerhijligen daegh 1742 s'avonts aen den getenteerden diefstael op die pastorije deser heerl.

10. Gelijck oijck ten huijse van Hend. Dautzenberg op de Lichtenberg.

11. Ende sulx met voorneemen van desselve huijsen te besteelen ende te beroeven

12. Dat hij mede present is geweest aen den inbreuck ende diefstael gecommitteert op den Nieuwen hof Waerden.

13. Dat hij noeme sijne medehelpers ende specifieere die aldaer gestoelene saecken, alwaer ingebroecken, alwaer die verdelinge geschiet, wat hij uijt deesen diefstael geprofiteert ende waermede hij ende sijne mede complicen gewaepent waeren.

ad 14.  Dat hij gedetineerde mede geassisteert heeft aen den inbreuck, knevelarije ende diefstael op de pastorije van Marienbergh in den jaere 1742

15. Si ita dat hij segge sijne mede helpers, wat gestoelen, waer ingebrucken, alwaer verdeelt, sijne portie en hunne waepeninge

16. Dat hij mede geassisteert heeft aenden diefstael, knevelerije ende inbreuck geschiet tot Twembruggen ten huijse van Anna Sijpekotten

17. Si ita ut ante

18. Dat hij insgelijcx present en mede handaedigh is geweest aen den inbreuck, knevelerije en diefstael gecommitteert bij Joannes Essers op de Magerouwe ; bij confessie, als voor.

19. Aen den inbrueck, knevelerije en diefstael gecommittert bij Joannes Thoorens int Ritzervelt

20. Item ten huijse van Jan Leularts op die Lochte

21. ... dan oijck ten huijse van Areth Hulsgens in den Banck

22. Als mede ten huijse van Matthijs Kockekoorn an der Stiegel; bij bekentenisse, als voor

Mits welcke etc.


 Maaike van EekelenNaar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER