DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen voor verhoor

Verhoor van Maria Catharina Dirckx 25 mei 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168  Coram Dom. Scab. Van Craen,
  Swildens, Pelt, Landman et Nijssen

Personeele Responsiven
  Ter instantie
Van de WelEdel Gestrengen
Heer en Mr. J.G. Farjon
Luit.-Hooghdrossard deses
Lants van Valkenborgh
nomine officij informant
  Door
Maria Catharina Dirix
Huijs Vrouwe Van Andries
Haemers, gedetineerde
op den Lantshuijse
alhier tot Valkenborg

Dinsdag den 25 maij 1773

Is gesisteert den voors. gedetineerde en, naar dat dezelve door scheepenen aengemaent de waarheijd te willen seggen, verclaert

  Op den 1° artikel segt haer te benoemen Maria Cath. Dirix en getrouwt met Andries Haemers te sijn, ontrent daertig jaeren oud te sijn, te Herlen gebooren, als dienstmeijd haeren cost gewonnen te hebben en nu in het 3de jaar getrouwt geweest te sijn.
  Op den 2° art.
Verclaert geene ongeoorloofdheeden gepleegt en noijt eenige diefstallen geperpetreert te hebben.
  Art. 3.
Verclaert niet gecoopereert te hebben aen het steelen der schroeten (kalkoenen?) bij de Wed. Hessel op het huijsken, maer dat haer broeder Gerrit Dirix en haer neef Jacob Juneman, voorz. schroeten gestoolen hebbende dezelve in haer huijs hebben gebrogt. Dat Juneman bij haer gedetineerde aen het bed gekoomen alwaer se mat haer kind lag en sliep, seggende, staet op, wij hebben iets dat moet gij voor ons gaen verkoopen. Dat de gedetineerde geweigert op te staen, en geantwoord gaet met uwee saeken waer gij wild. Dat het dag geworden sijnde, sij gedetineerde naer de hoeder gegaen om haere aerdappelen te regeren. Dat se te huijs komende gesien dat de schroeten geplaetst geweest mitse viel veeren in de schueren leggen gesien. Dat de gedetineerde niet weet te seggen waer voorn. twee de schroeten gelaten, maer dat se weet dat haer broeder en Juneman de schroeten gegeeten hebben. Dogh dat sij gedetineerde niets daer van genuttigt. Dat se verscheidene maelen aen haer broeder gesegt de veeren van de schuer weg te doen opdat sulx mogt versweegen blijven. Dat sulx egter niet geschied was, mits d'heeren scheepenen bij het doen van huijsvisitatie de veeren als nog in de schuere gevonden hebben.
  Art. 4to
Expedivit se acta præcedenti
  Art. 5to
Ontkent plat uijt handdaedigh te sijn geweest bij de huijsbraeken, of het steelen van de vrugten bij den Muijters
  Art. 6.
Ontkent iets van voorz. steelen te weeten
  Art. 7.
Segt niets te weeten van voorz. vrugten
Weetende daer van niets te konnen seggen
  Art 8.
Segt noijt iets gehoort te hebben dat haer broeder Gerrit Dirix soude gestolen hebben
  Art. 9.
Segt noijt eenige goederen van haer broeder verkogt te hebben
  Art. 10.
Verklaert noijt eenige diefstallen gedaen te hebben of daer af te weeten
  Art. 11.
Verklaert mits haer man haer geen onderhoud besorgde, en het huijs waerinne se gewoont seer bouwvallig was, sij gedetineerde uijt de Banke Herlen geretireert en naer haer mans broeder Gerardus Haemers te Grootenraed, Lande van Gulik begeven heeft.
  Art. 12.
Verklaert van het branden te Valkenborg niets te konnen seggen mits haer altijd bij haer swaeger te Grootenraed onthouden heeft.
  Art. 13.
Segt niets van het leggen der lonten te Herlen te weeten.
  Art. 14
Ontkent den inhoud van desen artikel

Ex officio de gedetineerde gevraagd of se van geene beijen diefstallen kennisse hadde en ofte noijt honing verkogt hadde, verklaert van neen. Verder gevraegt waeromme haere moije, de moeder van Juneman alhier in detensie sat. Segt de redenen daeraf niet te weeten. Hierop de gedetineerde voorgehouden dat se dog de reeden van voorz. incaicereering aen de Heer Voogt van Geelenkirchen gesegt hadde wanneer se onlangs aldaer was worden gevat. Segt dat se aldaer gesegt hadde dat de kinders op straet te Grootenraede gesegt dat voors.haere moije een kind vermoord hadde en dat se daerom hier in hechtenis sat. Dog dat sij gedetineerde niet wist of konde seggen dat sulx waer was.
Verders aen de gedetineerde gevraegt waeromme so bij haeren vastneminge te Gelenkirchen den heer Voogt Versocht hadde haer niet naer den rechter te Herlen willen senden, maer haer regt te Gelenkirchen te willen doen mits te Herlen geen roomse geestelijken bij de gevangenis gegeven of toegestaen wierden. Verklaart de gedetineerde dat sulx soo gebeurt was, naementlijk dat de heer Voogt haer gevraegt ofte naer Herlen dan naer Gulich wilde gebrocht wesen, sij gedetineerde geantwoord, waer het den heer Voogt believen.
Prelectis persistit et signavit cruce schrievens onkundig sijnde.
<->
Dit + merck heeft Maria Catharina Gerrits selfs gestelt

Quod attestamur
F: Theod Craen
G. Swildens  L.G. Pelt
G.P.T. Landman
N. NeijssenNaar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER