DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen voor verhoor

Vragen voor verhoor Maria Catharina Dirckx 25 mei 1773
Rijckheyt Heerlen – Schepenbank Heerlen 1168
Interrogatorien
  voor
den WelEd. Gestr. Heer J.G. Farjon
Lt.-Hoogdrossard deeses Lands
nomine officij Informant
  omme
in persoon te verhooren Maria Catharina
Dirix gedetineerde op den Landshuijse
van Valckenburg
Uwe Eerentfest worden versoght de boven gemelde gedetineerde de naervolgende artikelen in persoon te verhooren, en derselver responsiven in geschrifte te redigeeren. quo facto aan den heer Informant copije, omme etc.
  1.
Aan de gedetineerde desselfs naam, toenaam, ouderdom, geboorte plaatse ende kostwinninge af te vragen.
  2.
Of de gedetineerde niet plichtig staat aan verscheijde ongeoorlooftheeden en diefstallen.
  3.
Of deselve niet meede gecoopereert heeft aan het steelen der schroeten bij de wed. Hessels op het huijsken
  4.
Hoe sig sulx heeft toegedraagen, waar die schroeten gebleeven sijn, en wat sij gedetineerde voor haar aandeel daaruijt geprofiteert heeft
  5.
Of sij al verder niet plichtig staat aan de huijsbraake en diefstal begaan bij de sogenoemde Muijter binnen Herlen.
  6.
Wie daarbij geassisteert, hoe sig sulx heeft toegedraagen en door wien den aanslag gegeeven is.
  7.
Waar de vrugten gebleeven en verkogt sijn, voor hoe veel, en wat sij daaruijt voor haar gedeelte geprofiteert heeft.
  8.
Of zij gedetineerde niet kennisse droeg, dat haar broeder Gerhard Dirks van tijd tot tijd uijt steelen gienge
  9.
En of zij niet dikwijls ...weeten gestoole goederen verkocht heeft en bij wie.
  10.
Aan welke diefstallen de gedetineerde nog meer plichtig staat, alles beneffens de omstandigheeden te openbaaren.
  11.
Uijt welke reedenen zij sig uijt de Hoofdbanke Herlen gevlugt, en op welke plaaatsen sig opgehouden heeft
  12.
Of aan haar gedetineerde niets kennelijk of bewust is van den brand tot Valkenborg voorgevallen, en waar alsdoen geweest is.
  13.
So als ook van de lonten tot Herlen bij d'heeren schepenen Pelt en Wintgens gevonden
  14.
Of niet waaragtig dat er verscheijde dreijgementen sijn gedaan en door wie.

Cetera suppleat æquissimus Dominus judex auditor in en op alles etc.

Imploreerende
J.A. Pelt
Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER