DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen voor verhoor

Vragen voor verhoor van Caspar Hooghkirchen, 19 okt. 1743 Kerkrade
RHCL Maastricht – Landen van Overmaas 2388

 

Exhibitum in judicio Extra-
ordinario den 19° octobris 1743
 


INTEROGATORIEN
  Voor
den heer officier nom. officij Claegere
  Tegens
Caspar Hoogkirchen, gedetineerde ende
beclaegde

 

1.
  Aen den voorss. beclaegde te vraegen sijnen naem, toenaem, geboorteplaetse, ouderdoom, leste wooninge.


2.
  De naem van sijne vrouw, van waer geboortig, hoe veel kinderen, derselve naem, en ouderdoom, wat sij doen en waer sij woonen.


3.
  Waermede hij de cost gewonnen heeft, wat voor nering, ofte ambacht.


4.
Waer dat den beclaegde goede kennis en conversatie gehad heeft met den hoefsmit van
Kerckrode
Christian Kerckhoffs, met Claes Pelsers, met Willem Bock, met Lenard Vrancken.


5.
Oock met Joannes Onversaght met
Matthijs van den Hoff, Matthijs Crombach, Matthijs Creuwen, en
 
Jacob Creuwen.


6. Oock met Claes Werrij, met
Joēs Kersten gewoont hebbende bij de Drij Vogels en met Joēs Moulen.


7.
Dat den beclaegde met de voors. en andere ofte eenige derselve suspecto gesellen wel altemet bij avonden en ontijden uuijtgegaen heeft om te stellen, ende daertoe hem be-
vonden heeft in derselve gesellschappe


8.
Dat den beclaegde mede present is geweest, en geholpen heeft aen de getendeerde overweldinge van die pastorije op den Scheijd, ende van het huijs van Hendrick Dautzenberg
op den Lichtenbergh anno 1742 op Allerheiligendagh 's avonts

Moet de omstaenden ende complicen verklaren.


9.
Dat den beclaegde mede geholpen heeft aen de inbraeck ende diefstael op den nieuwen Hoff Waerden, anno 1741 in den
Vastenavond.

Sijne complicen, met de omstaenden sijn deel, de waepens, waermede hij en sijne gesellen versien waren


10.
Dat oock geassisteert heeft aen de inbraeck, knevelrije, ende beroevinge van die pastorije tot Marienberg anno 1742 in februario.

Ut ante


11.
Dat oock mede plichtigh is aen de overweldige knevelerijen ende bestellinge van het huijs van van Anna Sijpekotten tot Tweembruggen anno 1742 in begin van aug.ti

Sijne Complicen en verdere omstaenden, sijn deel, waer verkocht etc.


12.
Dat meed geholpen heeft aen die invasie, knevekrije, ende diefte begaen ten huijse van Jan Essers op de Magerouw onder Mercksteijn

Ut ante


13.
Dat oock handaedigh is geweest aen den diefstael met inbreucken ende knevelen ten huijse van Jan Keulaerts aen de Aekerstraet on
trent de Drije-Vogels anno 1742 in julio

ut ante


14
Dat mede geholpen heeft aen de overweldige knevelrije ende beroevinge begaen ten huijse
van Matthijs Kockelkorn aen den Stiegel in het land ter Heijden.

Sijne Complicen, paert, waer daermede gebleven ofte vercocht etc.


15.
Dat oock geholpen heeft aen de geweldige invasie, knevelrije ende diefte begaen ten huijse van Arret Lutgens in der Banck ter Heijde voors.

ut ante


16.
  Dat den beclaegde mede handaedigh is geweest aen het inbreecken knevelen, ende diefte begaen ten huijse van Gertruijd Pelsers  op den Kohlberg in dese bancke 1741.


17.
  Als wanneer die voorss. Geertruijd door den beclaegde, ofte derselve complicen schroemelijck mishandelt, ende gebrant is geworden, waerdoor deselve kort daernaer gestorven is.


18.
  Dat den beclaegde ofte gesellen in het voorss. huijs geraeckt sijn door het inbreecken onder den dorpel, waerdoor eenen kleijnen jongh was ingekropen ende de deur van binnen geopent hadde.


19.
  Moet desen jongh noemen, als mede de andere complicen, ende de gene de voorss. vrouw dus mishandelt, ende gebrant hebben, ter wat deelen van het lichaem ende met wat voor materien, wat ende hoe veel daeruuijt gestoelen is worden etc.  Mits welcke etc.

Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER