DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen voor verhoor

Eerste verhoor Maria Catharina Geilkens 16 febr. 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168Coram de schepenen Pelt
v. Cotzhuijsen, Wintgens
Nijssen en D.H. scheepen
Deswart van Mergerathen
hier toe geassumeert


Personeele Respondeeringe
  Ter instantie
van den WelEdelen Gestrengen Heer
en Mr. J.G. Farjon Luitenant-Drossaard
deeses lands nomine officii informant
  gedaan door
Marie Catharina Geelkens, huijs-
vrouw van Henricus Dodemans
geapprehendeerde

Dingsdag 16 februari 1773.
Is gesisteerd de voorsz. geapprehendeerde, dewelke – naar dat aan haar serieuselijck door onsen Presideerende was worden aangemaant, om de waarheijd opregtelijk te moeten bekennen verklaart heeft:

artikel 1
Genaamt te sijn Maria Catharina Geelkens, oud omtrent de veertig jaaren min of meer, geboortig van Heerlen, haare kostwinnninge te weesen witte brood te backen en met gest [=gist] te gaan. Haaren eerste man eenen cuijper geweest te zijn en deesen tegenwoordigen een schoenmaeker

Art 2.
Verclaart hier van niets te weeten

Art 3.
Verclaart hier van niets te weeten

Art 4.
Verclaart hier van meede niets te weeten

Art 5.
Verclaart hier van meede niets te weeten

Art 6.
Verclaart dat de gedetineerde wel kent Jacobus Juneman en desselfs moeder, dog dat den selven niet veel ten haaren huijse geconverseert heeft, als dat hij bij haar broer een paar schoenen heeft laaten maaken

Art 7.
Verclaart sulx meede niet te weeten en heeft verders verclaart nergens meer van te weeten en naar duijdelijcke voorleesinge hier bij blijven persisteeren, ten fine deese geteekent

Dit is het handmerk X van Maria Catharina Geelkens

Quod Attestamur
L.G. Pelt
J.W. Cotzhuijsen
J. Wintgens
N. Nijssen
M. De SwartNaar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER