DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen voor verhoor

Interrogatoriën of vragen te stellen tijdens het verhoor van Joannes Rehaen 22 okt. 1743 Kerkrade
RHCL Maastricht - LvO 2399

 

Exhibitum in judicio den 22en octobris 1743
 


INTEROGATORIEN
    Tot laste
van Joannes Rehaen gedetineer-
de, ende beclaegde.

 

1.
Aen den beclaegde te vraegen
sijnen naem, toenaem, geboort,
plaetse, ouderdoom, leste woonin-
ge.


2.
De naem van sijne vrouw, waer
geboortig, hoe veel kinderen, der-
selve naem, ende ouderdoom, wat
sij doen, en waer sij woonen.


3.
Waermede hij de cost gewonnen
heeft wat voor neiring, ofte ambacht.


4.
Waer dat den beclaegde goede
kennis en conversatie gehad
heeft met den hoefsmit van
Kerckrode
Christian Kerckhoffs,
met
Claes Pelsers, met Willem
Bock, met
Lenard Vrancken.


5.
Oock met Joannes Onversaght
met
Matthijs van den Hoff,
Matthijs Crombach, Matthijs
Creuwen, en
Jacob Creuwen.


6. Oock met Claes Werrij, met
Joēs Kersten gewoont hebbende
bij de Drij Vogels en met
Joēs
Moulen.


7.
Dat den beclaegde met de voors.
en andere ofte eenige derselve
suspecto gesellen wel altemet bij
avonden en ontijden uuijtgegaen heeft
om te stellen, ende daertoe hem be-
vonden heeft in derselve gesellschappe


8.
Dat den beclaegde mede present is
geweest, en geholpen heeft aen de
getendeerde overweldinge van
die pastorije op den Scheijd, ende van
het huijs van Hendrick Dautzenberg
op den Lichtenbergh anno 1742
op Allerheiligendagh 's avonts

Moet de omstaenden ende compli-
cen verklaren.


9.
Dat den beclaegde mede gehol-
pen heeft aen de inbraeck ende
diefstael op den nieuwen Hoff
Waerden, anno 1741 in den
Vastenavond.

Sijne complicen, met de omstaenden
sijn deel, de waepens, waermede
hij en sijne gesellen versien waren


10.
Dat oock geassisteert heeft aen
de inbraeck, knevelrije, ende be-
roevinge van die pastorije tot
Marienberg anno 1742 in
februario.

Ut ante


11.
Dat oock mede plichtigh is aen
de overweldige knevelerijen ende
bestellinge van het huijs van
van Anna Sijpekotten tot Tweembrug-
gen anno 1742 in begin van
aug.ti

Sijne Complicen en verdere omstaen-
den, sijn deel, waer verkocht etc.


12.
Dat meed geholpen heeft aen die
invasie, knevekrije, ende diefte
begaen ten huijse van Jan Essers
op de Magerouw onder Mercksteijn

Ut ante


13.
Dat oock handaedigh is geweest
aen den diefstael met inbreucken
ende knevelen ten huijse van Jan
Keulaerts aen de Aekerstraet on-
trent de Drije-Vogels anno 1742
in julio

ut ante


14
Dat mede geholpen heeft aen de
overweldige knevelrije ende
beroevinge begaen ten huijse
van Matthijs Kockelkorn aen
den Stiegel in het land ter Heijden.

Sijne Complicen, paert, waer daer-
mede gebleven ofte vercocht etc.


15.
Dat oock geholpen heeft aen de
geweldige invasie, knevelrije ende
diefte begaen ten huijse van Arret
Lutgens in der Banck ter Heijde
voors.

ut anteMits welcke etcNaar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER