DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree Documenten Processtukken Getuigenverklaringen

PROCESSTUKKEN

Getuigenverklaring over inwoners van Haasdal, Valkenburg 6 jan. 1774
RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8167

 Maaike van
                Eekelen

 Maaike van Eekelen

Op heden den sesden Januarij seven tien honderd vier en zeventig Compareerde voor ons Ondergeschrevene Schepenen en Secretaris van den Hoogen Geregte der Stad en Vrijheijd Valkenborg ter Requisitie van den Wel ED Gestr. Heer en Mr. J.G. Farjon Lieutenant Hoog Drossard des Lands van Valkenborg,
de Eersaeme Johannes Albartus Croon in huijwelijk met d'Eerbare Johanna Swildens en inwoonder van Schimmert Ressort der Hooft Banke Climmen, oud Drie en Dertig Jaaren en sedert Circa Elf Jaaren Boschwagter van den Hoogen Ravens Bosch,
alsmede den Eersaemen Johan Baptist van de Weijer in huijwelijk met Maria Elisabet Pieters, inwoonder van Houthem, oude in het Drie en Veertigste Jaar en seedert vier Jaaren opsigter van het laage Bosch.
Alwelke beijde Comparanten soo te samen als elk een van hen in het bijsonder bekende en verklaarde, sonder eenige de minste inductie ofte persuasie van iemanden dan alleenlijk in Faveur van justitie, waar en waaragtig te sijn,

als namentlijk hij eersten Comparant:
Dat hij Johannes Smeets, inwoonder van Haasdal, thans Gedetineerden op den Landshuijse binnen Valkenborg in het voorleeden jaar verscheijde reijsen heeft gevonden in den Ravens Bosch als wanneer denselven telkens doende en beesig heeft gevonden 't zij met Reepstokken afnijden ofte vervoeren uit den bovengenoemde Bosch.
Alsmeede dat hij eerste Declarant in het voorleeden jaar 1773 in de Bosch 's morgens voor sonnen opgang op de Lourjagt heeft gestaan alswanneer denselven den gem. Johannes Smeets heeft sien opbinden van het Land van Landmeeter Schoenmaekers drie gerven Roggen. Dat denselven daar naar met deselven weggegaan is en bij hem Declarant komende, dat hij hem vraagde, waar gaat gij daar meede. Welken hem tot antwoord heeft gegeven, ik heb die gerven van mijn land gehaald. Dat hij Deponent daarop seggende, di Canaille dat liegst du, du hebst daar geen land. Alswanneer Johannes Smeets deselve gerven op de aarde had geworpen, seer gealtereerd sijnde , dog naderhand deselve weer opvattende en weg op Haasdal gegaan is.
Dat hij Declarant den meergem. Johannes Smeets nog verscheijde reijsen heeft sien Claver uijt het veld steelen en vervoeren, sonder als nu den precijsen dag en datum te konnen melden.
Verders verklaard hij Deponent nog dat seekeren Pieter Ploumen meede tot Haasdal woonende, een en andermaal heeft gevonden op ongepermitteerde plaatsen in het Ravens Bosch Reepstokken en hout snijdende. Als ook denselven te meermalen in het veld omtrent den Bosch liggende, gesien te hebben dat hij vrugten van andermans Erven in wel in sonderheid en ontijden ontvreemdde en wegvoerde.
Item verklaard hij Declarant voor ontrent drie jaaren geleden seekeren Matthijs Cardous tot Haasdal woonend, geatrappeert te hebben in het Haasdaler Veld Vrugten en Cnollen steelende. Als meede denselven ook te meermalen in het Ravens Bosch ontmoet en op boschdieverijen betrapt heeft.

Als meede verklaart hij tweden Deponent den bovengem. Johannes Smeets op verscheijdene reijsen geattrappeerd in het Ravens Bosch Reepstokken en ander hout afsnijdende. Als ook denselven eens gesien te hebben's morgens voor sonnen opgang dat hij uijt het Bosch naar Haasdal ging geladen met eene Bussel Reepstokken.
Als ook dat hij Declarant boven meergem. Matthijs Crousen en Pieter Mulkens alias Moule Pieter heeft gesien 's nagts ontrent Elf Uuren beijde uijt het Ravens Bosch komende geladen met Hout en Reepstokken.
Verders dat hij Declarant eens met de Heer Pellerin door het Ravens Bosch wandelend heeft gevonden in het Bosch ter plaatse genaamd den Eijkeberg eene leege plaatse, alwaar vuur gestookt was en dat daar eenige Menschen gelegen hadden. Welke plaatsen den Deponent te meermaelen gevonden heeft en onder andere eenigen tijd bevoorens door het bosch wandelende op deselve plaatse bij nagt tijde ontrent twee uuren gevonden heeft vier personen dewelke soo dra se hem Deponent vernaamen ten eersten op de vlugt sijn gegaan. Van welke peroonen nogtans gekend heeft Johannes Smeets voorm. en Willem Sporks, soon van den Blinde Spork van Haasdal. Hebbende de twee anderen vermits de digtheijd van het Bosch niet konnen kort genoeg bij komen om deselve te erkennen.

Gevende sij beijde Declaranten reedenen van welweetenschap, als dagelijks om en door het Bosch gaande sulxs met hunnen oogen gesien en met hunne ooren gehoord te hebben en verders soo als in den Text deeses breeder vermeld.
En alle hetwelk een ieder in het sijne, deselve Toties quoties des naders gerequireerd sijnde belooven met solemeelen Eede te staven en gestand te doen.

Aldus gedaan ende gedeclareerd binnen Valkenborg op dag en dato ald boven, en wes den Declaranten duijdelijk voorgeleesen sijnde, hebben verklaard daar bij te persisteeren en in Oirconde deesen eijgenhandig onderteekend ende gehandmerkt

Joh.A. croon
jan baptistvandeweijer

Nobis presentibus

L.G. Pelt
A.Wilmar
PVandenHeuvelNaar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER