DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenGetuigenverklaringen

PROCESSTUKKENVerhoor van getuigen over Joannes Dirckx den Dock, Schaesberg 29 juli 1743
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 7829

© Maaike van
                Eekelen


© Maaike van Eekelen


Condes verhoer ter requisitie van den Heere Officier voorgenoemen in judicio den 29° julij 1743 ten overstaen van de schepenen ende secretaris der heerlicheijt Schaesberg dese onderteckent hebbende
 Taxaet pro vacatione 1 schll.

Eodem compareerde in judicis Joannes Haen inwonder alhier, al welcken comparant oud sijnde ontrint de 46 jaeren. Alwelcken comparant gedaegt, geëdt, geëxamineert over de subitelijcken doedt van Crijstin Aerets geschiet den 13e januarij 1739 ende t'geene hij dijerhalven doens gehoert ende gesien heft,
Verclaert ende bekent dat hij verwettigt is worden dat de voors. Crijstin Aerets dochtere van Micheil Aerets en Mergen Aerets gedetinerdens, alhier subiet soude gestorven sijn gewest. Dat hij oijck gesien ende gespeurt heft dat deselve Crijstin doens ter tijdt noch bevrucht was. Dat hij oijck bij algemeen gerucht heft hoeren seggen, dat sulxs geproveniert was uuijt de wercken van Joannes Dircks derselver swaegere, alsmede dat deselve haer selfs met eenen halsdouck van haeren vaedere soude gewurcht hebben ofte wel door andere gewurcht te sijn worden. Adderende dat Marie Aerets dochtere van die voorgenoemde gedetinerdens oijck in de Kerst tijdt van 't jaer 1740 insgelijcks soo wel als in desen jaere volgens sijn beste kennisse bevrucht aengesien heft ende dat ende dat bij publiek gerucht oijck gesegt wierde dat sulxs oijck geproveniert was uuijt de wercken van haeren swaegere Joannes Dircks als nu gedetinerde.
Nec aliter nec amplius et habita lectura persistit et scribere nescius fecit signum.

Eijgenhandt mirck + van Joannes Haen

 Taxaet 1 Schll.

Eodem et coram ijsdem comparerde Geret Crousen oudt ontrint de vijftig jaeren, alwelcken comparant gedaegt, geEedt ende geëxamineert over 't geene hem kennenlijck respective gehoert ende gesien heft van den subijtelijcken doedt van Crijstin Aerets doctere van Micheil ende Mergen Aerets gedetinerdens, alhier voorgevallen den 13e januarij 1739.
Vervolgens verclaert ende bekent dat Micheil Aerets voors. morgens ten sijnen huijse daer bij naest gelegen hem heft coemen adverteeren, dat sijne dochtere Cristijn subitelijck gestorven ende doedt op haer bedde gevonden was. Verclaert verders dat hij comparant gesien heft dat deselve Crijstin doens ter tijdt geheel dick ende oijck bevrucht was. Ende dat bij algemeenen roep ende jeglijcke nabuijren gesegt worde dat sulxs geproveniert was uuijt de wercken van haeren swaegere Joannes Dircks alhier gedetinerde. Alsmede dat deselve Crijstin haer selfs met eenen haels douck van haeren vaedere gewurcht hadde ofte door andere gewurcht ende gedoedt was geworden. Bijvoegende dat in den Kerst tijdt van 't jaer 1740 insgelijcks soo wel  als in desen jaere gesien heft dat Marie Aerets dochtere van de voors. gedetinerdens oijck seer dick gewest is ende volgens sijn beste oerdeel oijck bevrucht. 'T welck bij gemeenen roep oijck geseijt worde geproveniert te sijn gewest uuijt de wercken van haere swaegere Joannes Dircks alhier gedetinerden.
Nec aliter nec amplius et habita lectura persistit et scribere nescius fecit signum.

Eijgenhandt mirck + van Geret Crousen

 Taxaet 1 Schll.

Eodem et coram ijsdem comparerde Sophis Klee oudt ontrint 30 jaeren huijsvrouw van Peter Sporck. Alwelcke comparante gedaegt, geëdt ende geëxaminert glijck de voorgaende heft verclaert ende bekent
Dat den 13e januarij 1739 over den subijtelijcken doedt van Crijstin Aerets dochtere van Micheil ende Mergen Aerets gedetinerdens alhier, 's morgens ten haere huijse gecoemen was voors. Micheil Aerets, seggende aen haer deponente dat sijne doechtere doedt op haer bedt gevonden was. Dat sij oversulxs met denselven naer sijn huijs gegaen was ende dat sij willende ingaen naer de caemer alwaer de leijck was, sulxs aen haer belet was door Micheil Aerets ende desselfs huijsvrouw. Verclaert verders gehoert te hebben dat vooes. Crijstin Aerets door haer swaegere Joannes Dircks alhier gedetineerden doens ter tijde bevrucht was, alsmede dat publickelijck ende bij algemeen geroep op de straeten gesijt wierde dat sij haer selfs dijenthalven gewurcht ofte door andere gewurcht ende gedoedt was geworden met eenen halsdouck van haeren vaedere. Verclaerende met additie dat in den herfst tijdt van den jaere 1740 insgelijcks soo wel als in desen jaere gesien heeft, dat Marie Aerets oijck dochtere van Micheil Aerets ende Mergen Aerets gants dick gewest is ende volgens haer oerdeel oijck bevrucht. 'T welck bij publieke straeten roep oijck geseijt worde geproveniert te sijn gewest uuijt de wercken van derselver swaegere Joannes Dircks oijck alhier gedetinerden.
Nec aliter nec amplius et habita lectura persistit et scribere nescius fecit signum.

Eijgenhandt mirck + van Sophia Klee

Quod attestamur
H. Dauzenbergh
MDe Macker
Peter Cremers
 Petr. Dautzenbergh, secr.Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER