DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenBeschuldigingen

PROCESSTUKKEN


Extract uit het scherper examen van Frans Antoon Brassé, alias den Mox
Valkenburg, 8, 9, 10 en 11 febr. 1775 • RHCL Maastricht • LvO 8707
Extract uit de personeele
responsiven nae pronuntia-
tie van Vonnis tot Scher-
per Examen Vrijwilligh
gedaan
..........Door
Frans Anton Brassé
alias genoemt den Mox
gedetineerde
..........Ter Instantie
Van den WelEd. Gestr.
Heer en Mr. W.D. Vignon
Lt-Hoogdrossard deeses
Lands nomine officii In-
formant
..........Over
Articulen Interroga-
toir heeden ter Crimi-
neele Rolle overgegeven....Woensdag den 8° februarij 1775
Is gesisteert van weegens de Heer
Informant voorn. Den gedetineer-
den F.A. Brasse denwelcken
Serieuslijck aengemaent zijnde de
Waarheijd gestand te doen etc.
En gevraagt over voors. articulen
Verklaarde etc.
Art. 1mo onder de Bende Nacht-
Dieven te gehooren en wel etc.
art. 4. Dat Complicen zijn en
onder hunne bende gehooren de
Volgende
..........Gulpen

33.
Claas La Haije alias den Stomp
woont op den Hoek als men
naar Schoeler gaat, is een
schoenmaeker en getrouwt met
de suster van den smit Pannacker
Continuatie post me-
rdiemIs wederom dese
art. 5 Dat hij gedetineerde heeft
sien assisteeren in de Maasband
etc. etc.
Verders als voor pligtig te staen aan
den tweeden Diefstal begaan bij
de Ermitten op den Schaasbergh
dat hij daar bij heeft sien assisteer-
ren N° 33 Claas La Haije etc.
Continuatie van Verho-
ringe....Donderdag den 9° febr. 1775
Is wederom gesisteert etc.
Verklaert pligtig te staan aan den
Violenten Diefstal begaan op een
Maandagavond van deesen Winter
sonder den precisen tijdt juist
te weeten, bij den Pastoor tot
Margeraten hebbende deselve
Sig op de volgende manier toege-
dragen etc. etc. etc.
Komende in de weijde van Massing
aldaar eene Menigte hebbend
gevonden waaronder etc.

N° 33.
Den Stomp anders Nicolaas La
Haije, gekleed met eenen Blauwen
Rock in de hand eenen Grooten
Langen stock.
Continuatie den 10e febr.
..........1775Is wederom Gesisteert etc.
Als voor pligtig te staan aan
den Diefstal bij Johannes
Frisschen in gen Houd ontrend
16 Jaaren geleeden. Dat den
gedetin. daar bij heefd sien assis-
teeren N° 33. Den Stomp

En is den Voormelden Fr. Anton
Brasse op Saterdag den 11e febr.
1775 behoorlijck et in forma
Juris gerecolleert en bij Zijne
gedaene Denuntiaties blijven
persisteeren.

(onderstond) Nae gedaane Colla-
tie Accordeert deesen Extract
Quod Clausulas Concernentes
met de personeele responsiven
door den voorn. gedetin. op de
Voors. Datums gedaen. Valcken-
borg den 3° Meert 1775
(laager stond) Quod attestor
(was geteekend) P. van den
Heuvel Secr.

Coll. et authent.
Galopić hac
10° maij 1776

Per Copiam
Joh. Rud. Van Craen
Secr.


Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER