DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSPROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Beschuldigingen


Brieven requisatoriaal van de schepenen van Schin op Geul 8 oktober 1776

RHCL Maastricht °°° LvO 7909

Eedele agtbaare Voorsinige Heeren


Alsoo d'Heer C.L. DeLimpens criminelen
officier der Heerlt Schin op Geul aan ons
ter rolle van den 7. octob. 1776 voorgedraegen
heeft hoe dat d'Extracten uijt de personeele
responsiven door Gerrit Backbier, Stas
Backbier en Peter Wouters geëxecuteerdens
tot Valckenborg gedaenen geëmploieert
ten processe van desselfs gedetineerden
Joannes Erens alias cien hensken of Scheel
Hensken van Waelem) seer succinct sijn
en de diefstallen daerbij niet genoegsaem
uijtgedruckt waeren, weshalven welgem.
Heer Criminelen officier, ons versogt bij brieven
requisatorial UEde Agtbaare te aensoeken
van aen hem te willen accodeeren geheele
extracten uijt de voorm. personeele responsiven
of ten minsten uijt de diefstallen waerbij gem.
gedetineerden door voors. geëxecuteerdens
geaccuseert is worden.
Soo ist dat Wij UEdee Agtbaare oedmodelijk
bidden gelievem gedient te wesen
het versoeck van welgem. Heer Crimineelen
officier toe te staen, ons erbiedende
in gelijcke gevallen des gerequireerd sijnde
het selve te sullen reciproceeren, die
d'Eere hebben met all hoogagtinge
te sijn.

    Eedele agtbaare voorsinige Heeren


        U.Ed/e agtbaare dienstwillige
        dienaeren de Schepenen
        der Heerlt Schin op de Geul
J. 8.octob. 1776         Ter ordonnantie
             F.T.J.H. DeLacroix - Secris
Naar boven


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER