DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Beschuldigingen

PROCESSTUKKEN


Extract uit de beschuldigingen tegen Leonard Spierts, Joannes Benders en Emond Smeets
BHIC 's-Hertogenbosch — Raad van Brabant 447.0268 — dossier Emond Smeets 

Extract Authenticq uit
de Depositiën en bekente-
nissen van verscheiden
gedetineerdens op den
Landhuijse van Valkenburg,
zijnde geëxtraheert en
geauthentiseert door den
Substituut Secretaris der
Hoofdbanke van Heerle
J.B. van Cotshuijsen
-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°
De Procureur Generaal
van Braband en de Landen
van Overmaze, Impetrant
van Mandement Crimineel
met de Clausule van Appre-
hensie en Edicte
                Contra
Ewoud Smeets, Gedaagde
Herdaagde en Defaillant
             D. 1° L°

                 Fiscus

   Pro Fisco Extract uijt de Depositiëns
en bekentenissen van de gede-
tineerdens op den Landshuijse
van Valkenborg, door dewelke
Leonard Spierts, Joannes Benders
en Emond Smeets gedenuntiëert
sijn en aan welke Diefstallen
deselve geaccuseert sijn Pligtig
te weesenLEONARD SPIERTS


   wordt geaccuseert door Henricus
   Kreijten Pligtig te sijn aan den
   Diefstal bij Martinus Schroders
   aan de hand lande van Ter Heijden

   Item 2: Bij Henricus Ritzen tot
   Wijnands Rade
   3 Tot Heungen bij den Pastoor
   4 bij Juffr. Steintgens tot Havert
   5 bij de wed. Jansen tot Immendorf
   6 bij Hans Willem Görtz tot Wurm

   Idem word geaccuseert door Nicolaes
   Hersseler geassisteert te hebben bij
   de voormelte Diefstallen except
   Pastoor tot Heungen, dog in
   Plaatse van dien, tot Heungen
   bij Millen

   Idem door Matth. van den Berg
   Tot Wijnands Rade
   Tot Heugen bij Millen
   Te Havert
   Tot Wurm
   Tot Immendorff

Idem door Wilhelmus Cordewener
Tot WijndsRade
bij den Pastoor tot Heungen
Tot Havert
Tot Wurm
Tot Immendorff
Tot Hunshoven

Idem door Joannes Cordewener
Tot Immendorff
Tot Hunshoven
bij Walraven in de Maasband
bij Matth. Benders aan de
Heerler heijde
in een herberg op Ten Esschen
onder Heerlen

Idem door Bernard Kempenaar
bij de voorm Diefstallen
except Matthijs Benders
en herberge op Ten Esschen

Idem door Dirk Roosboom
Tot Wurm
Tot Immendorff
Leonard Spierts bekent Pligtig te sijn
aan de naevolgende Diefstallen
1° bij Martinus Schröders aan de hand, 2° Tot Heun-
gen bij Millen, 3° bij den Pastoor tot Heungen en
dan 4° Tot Havert
————

JOANNES BENDERS
alias
HOMPERS HANS

word geaccuseert door de naegenoemde Persoonen Pligtig
te sijn aan de naevolgende Diefstallen


        Door Dirk Roosboom
   aan de Diefstallen gebeurt
   1° Tot Wurm bij J.W. Görtz

        Door Leonard Spierts
   aan den diefstal bij Walraeven
   in de Maasband

        Door Nicolaes Rheumkens
   Martinus Schröders aan de hand

        Door Jacobus Ritzen
   Martinus Schröders aan de hand
   Henr. Ritzen tot WijnandsRade
   J.W. Görtz Tot Wurm
   Tot Heugen bij Millen
   bij den Pastoor tot Heungen

        Door Hermanus Heugens
   bij de wed. Jansen tot Immendorff
   bij Juffr. Steintjens tot Havert

Joannes Benders Selfs
bekent Pligtig te sijn
aan de Diefstallen
1° bij Martinus Schröders
     aan de hand
2° tot WijnandsRade bij Henr.
    Ritzen in't Panhuijs
3° bij J.W. Görtz tot Wurm
4° bij Juffr. Steintjens tot Havert

EMONDIS SMEETS

word geaccuseert door de nagenoemde Persoonen Pligtig
te sijn aan de volgende Diefstallen

        Door Hermanus Heugens
          aan de Diefstallen
   bij Henr. Ritzen tot WijnandsRade
   bij G.W. Görtz tot Wurm

        Door Jacobus Ritzen
   Tot WijnandsRade bij H. Ritzen

        Door Leonard Spierts
   bij Martinus Schroders
   Tot Heungen bij Millen

        Door Joannes Benders
   Tot Wijnandsraede bij H.Ritzen
   Tot Wörm bij H.W. Görtz
   Tot Havert bij Juffr. Steintgens

        Door Nicolaes Rheumkens
   bij Martinus Schröders

        Door Philips Hersseler
   bij Hans Willem Görtz tot Wurm
   Tot Heungen bij Millen
   Tot Immendorff
   Tot Hunshoven

Tot Havert
bij den Pastoor tot Heungen

  Door Dirk Hersseler
bij Martinus Schröders
bij H. Ritzen tot WijnandsRade
bij J.W. Görtz tot Wurm
Tot Heungen bij Millen
Tot Havert
Pastor tot Heungen
Vreelenberg op eenen hoff
Tot Obijgt
in't Rijk van Aaken tusschen
Pont en Zankel Poort
bij Matthijs Benders op
Roebroek onder Heerlen
Deese accoordeert quo ad
nomina et facta met
d'origineele bekentenissen
der gedetineerdens tot
Valkenborg
                    Quod Attestor
                 J.B.V.Cotshuijsen
                  Subst. Secretaris

Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER