DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree ē Documenten ē Processtukken ē Beschuldigingen

PROCESSTUKKEN

Beschuldigingen tegen Joseph Ploum en gevolgen
Ubach 8 juni 1771 ēēē RHCL Maastricht Hs 102

 Extraordinaria gehouden op den Cas-
 teele van s'Hertogenraede den 8en
 junii 1771 ten overstaen van de Sche-
 penen Vaessen en Reinartz ende mij
 J.J. Daelen Subst. greffier

 Den heer officier nomine officii Claeger teghens Joseph Ploum gedetineerden, exhibeert hiermede copiŽn van de  personele Responderinghe van Adolf Steins bij Scherper  examinatie gedaen den 25. april lestleden, als van desselfs  recollitie daerover gehouden den 26. dito april bij alwelcke  stukken den gedetineerden al verder geaccuseert word  plichtigh te wesen aen den diefstal in actis geroert begaen
 op de pastorije van Hoeghen.

 Itemexhibeert copiŽn van de confrontatiŽn op den 14.Mei lestleden gehouden tusschen den voorseijden Adolf Steins  en de gedetineerdens Derick Jaspers, Leonart Ploum en  Peter Mullers bij alwelcke leste geseijden Adolf Steins  heeft comen te wederroepen.

 Item exhibeert copiŽn van de ConfrontatiŽn tusschen Joseph Keijser en voorseijden Derick Jaspers en Leonart Ploum gehouden op denselven 14 Meij, waerbij dito Joseph Keijser heeft comen te wederroepen.
 Exhiberende voorders copiŽn van de personele respon deringhe bij scherper examinatie gedaen door Derick Jaspers den 27. Meij lestleden en van desselfs recollectie  daerover gehouden den 28. dito Meij waerbij den gedetineerden geaccuseert word van plichtigh te sijn aen den  diefstallen begaen op de pastorije tot Hoghen en tot Immendorp in actis breeder vermelt als van mede geweest te sijn om te gaen stehlen op den hove onder Ubach in't vroeghjaer 1770
 Item exhibeert alnoch copiŽn van de personele responderinghe van Leonart Steins bij scherpere examinatie  gedaen den 6en Junii deses en van deselfs recollitie daer over gehouden den 7en deses.
 Item van de personele responderinge van Nellis Dautzenbergh bij scherpere examinatie gedaen den 7en deses en van desselfs recollitie daerover heden gehouden.
 Bij alwelcke stucken den gedetineerden al meer en meer geaccuseert word plichtigh te wesen aen de diefstallen in actis vermelt, begaen op de pastorije tot Hoghen en tot Immendorp, als oock van mede uijtgeweest te sijn in't  vroeghjaer 1770 om mede op den hove onder Ubach te gaen stehlen.
 Versoeckende den heere Claeger van de geŽxhibeerde copiŽn met desselver originelen te collationeren, daeraf acten in forma te formeren en dan deselve ad acta te voegen, ten fine van emploij.
 Den heere Claeger accepteert in profimis (?) dat den gedetineerden gheenen contrariŽn thoon emploijerende alle rechtspresumptiŽns in actis resulterende ende teghens den gedetineerden militerende versoeckende recht op sijne Conclusie in actis genoemen cum expensis

 Decret
 Zij geprocedeert tot de versochte collationeringen en
 sullen de geŽxhibeerde stucken gevoegt worden ad acta
 quo facto bevorens hierop verders te disponeren sij ver-
 sonden ten adviese van twee onpartijdige rechtsgeleerden
 om hetzelve gesien alsdan gedisponeert te worden als be-
 hooren sal

 Extraordinario gehouden tot Ubach
 heden den 19. junii 1771 ten overstaen
 van de schepenen Streiffels, Cloeter,
 Werden en Reinckens ende mij graffier

 Den Heere officier der Bancke Ubach
 nomine officii Claeger

 Joseph Ploum gedetineerden

 Visis actis schepenen der Bancke van Ubach, ter maenisse van den presiderenden ende met ingenoemen advies van twee onpartijdige rechtsgeleerde bevoerens ten defitiven recht te doen verwijsen den voorseijden gedetineerden Joseph Ploum tot Scherpere Examinatie ofte Torture, om des servatis servandis gedaen naerder te  gedisponeert te worden soo als sal behooren.
 Aldus beraemt in judicio extraordinario op dagh en ten overstaen als boven.

 Extraordinaria gehouden op den Cas-
 teele van s'Hertogenrade den 20. junii
 1771 ten overstaen van de Schepe-
 nen Streiffels en Reinckens ende mij
 J.F. Daelen, subst. greffier

 Den heere officier nomine officii Claeger teghens Joseph Ploum gedetineerden en beclaegden, versoeckt, dat aen den gedetineerden sal worden voorgelesen UEdel achtb. decret van Scherper Examinatie op gisteren in judicio extraordinario beraemt en dat deselve decret, soo den gedetineerden bij voorgaande behoerlijcke Territie niet en sal willen d'oprechte waerheijt bekennen, mag worden ter executie gestelt, en van sijn verclaeren acte geformeert, om &cetera cum expensis.

 Decret
 Fiat ut petitur


Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER