DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Beschuldigingen

PROCESSTUKKEN


Beschuldigingen tegen Joseph Ploum en aanvraag juridisch advies
Herzogenrath 8 juni 1771                          RHCL Maastricht Hs 102


                                                    Extraordinaria gehouden op den Cas-
teele van s'Hertogenraede den 8en
junii 1771 ten overstaen van de Sche-
penen Vaessen en Reinartz ende mij
J.J. Daelen Subst. greffier                          Den heer officier nomine officii Claeger teghens Joseph
                          Ploum gedetineerden, exhibeert hiermede copiŽn van de
                          personele Responderinghe van Adolf Steins bij Scherper
                          examinatie gedaen den 25. april lestleden, als van desselfs
                          recollitie daerover gehouden den 26. dito april bij alwelcke
                          stukken den gedetineerden al verder geaccuseert word
                          plichtigh te wesen aen den diefstal in actis geroert begaen
                          op de pastorije van Hoeghen.
                          Item exhibeert copiŽn van de confrontatiŽn op den 14.Mei
                          lestleden gehouden tusschen den voorseijden Adolf Steins
                          en de gedetineerdens Derick Jaspers, Leonart Ploum en
                          Peter Mullers bij alwelcke leste geseijden Adolf Steins
                          heeft comen te wederroepen.
                          Item exhibeert copiŽn van de ConfrontatiŽn tusschen Jo-
                          seph Keijser en voorseijden Derick Jaspers en Leonart
                          Ploum gehouden op denselven 14 Meij, waerbij dito Jo-
                          seph Keijser heeft comen te wederroepen.
                          Exhiberende voorders copiŽn van de personele respon-
                          deringhe bij scherper examinatie gedaen door Derick Jas-
                          pers den 27. Meij lestleden en van desselfs recollectie
                          daerover gehouden den 28. dito Meij waerbij den gede-
                          tineerden geaccuseert word van plichtigh te sijn aen den
                          diefstallen begaen op de pastorije tot Hoghen en tot Im-
                          mendorp in actis breeder vermelt als van mede geweest
                          te sijn om te gaen stehlen op den hove onder Ubach in't
                          vroeghjaer 1770
                          Item exhibeert alnoch copiŽn van de personele respon-
                          deringhe van Leonart Steins bij scherpere examinatie
                          gedaen den 6en Junii deses en van deselfs recollitie daer-
                          over gehouden den 7en deses.
                          Item van de personele responderinge van Nellis Dautzen-
                          bergh bij scherpere examinatie gedaen den 7en deses en
                          van desselfs recollitie daerover heden gehouden.
                          Bij alwelcke stucken den gedetineerden al meer en meer
                          geaccuseert word plichtigh te wesen aen de diefstallen in
                          actis vermelt, begaen op de pastorije tot Hoghen en tot
                          Immendorp, als oock van mede uijtgeweest te sijn in't
                          vroeghjaer 1770 om mede op den hove onder Ubach
                          te gaen stehlen.
                          Versoeckende den heere Claeger van de geŽxhibeerde
                          copiŽn met desselver originelen te collationeren, daeraf
                          acten in forma te formeren en dan deselve ad acta te
                          voegen, ten fine van emploij.
                          Den heere Claeger accepteert in profimis (?) dat den
                          gedetineerden gheenen contrariŽn thoon emploijerende
                          alle rechtspresumptiŽns in actis resulterende ende teghens
                          den gedetineerden militerende versoeckende recht op
                          sijne Conclusie in actis genoemen cum expensis

                                                    Decret
                          Zij geprocedeert tot de versochte collationeringen en
                          sullen de geŽxhibeerde stucken gevoegt worden ad acta
                          quo facto bevorens hierop verders te disponeren sij ver-
                          sonden ten adviese van twee onpartijdige rechtsgeleerden
                          om hetzelve gesien alsdan gedisponeert te worden als be-
                          hooren sal

Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER