DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenBeschuldigingen

PROCESSTUKKEN

Verklaring ten laste van Leonard Ploum 24 sept. 1770, opgetekend 20 maart 1771
RHCL Maastricht • Hs 102

© Maaike van Eekelen


© Maaike van Eekelen
 gevaceert 3/4 uhre
Eedelijcke recollitie van den persoon
van seigneur Henrich Merten Peltzer,
pagter op den hoove onder Ubach
over desselfs eedelijcke declaratie van
den 24en september 1770 bij infor-
matie præparatoir ter instantie van den
heere officier gegeven, gedaen op den
casteele van s'Hertogenrade heden den
20en meert 1771 ten overstaen van
de Schepenen Werden en Rinckens
ende mij J.F. Daelen substitut greffier

Eodem et coram iisdem is gecompareert den persoon van
seigneur Henrich Merten Peltzer voorschreven, oudt een en viertigh jaer, den welcken gedaegt, ende naer gepresteerden Eede in presentie van den gedetineerden Leonart Ploum de dicendâ, gerecolleert sijnde over desselfs Eedelijcke declaratie in textu vermelt ende naer dien aen denselven de voor seijde declaratie van woorde tot woorde wel duijdelijck voorgelesen geworden, heeft verclaert bij dieselve sijne voorseijde gegeve declaratie te blijven persisteren, waer en waerachtigh te wesen,
Dat den gedetineerden Leonart met die laem handt aen hem deponent geseijt heeft, dat Baltus Kerckhoff tot Merxstein hem Leonart Ploum aengesocht hadde, om met hem erghens naer toe te gaen. Sulx eenighen tijdt te voorens dat den diefstal op de pastorije tot Hoegen geschiet. Verclaerende den deponent, dat den gedetineerden Leonart sulx aen hem ge   seijt heeft, eenighen tijdt daernaer, dat den voorseijden diefstal tot Hoegen gepasseert was, seggende dito Ploum doens, hoe soude ick aengecoemen sijn, soo ick was medegegaen.

Ende naer dat dese Recollitie ende verclaeringe aen den deponent van woorde tot woorde is voorgelesen, heeft den selven daerbij blijven persisteren en dese eijgenhandigh geteeckent.


H.H. Pelzer
Quod attestamur
Hendrig Werden, schepen
D. Reinckens, schepen
In fidem J.F. Daelen substitut greffier


Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER