DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenBeschuldigingen

PROCESSTUKKEN


Verklaring ten laste van Leonard Ploum 24 sept. 1770, opgetekend 20 maart 1771
RHCL Maastricht • Hs 102gevaceert 3/4 uhre


Eedelijcke recollitie van den persoon
van seigneur Henrich Merten Peltzer,
pagter op den hoove onder Ubach
over desselfs eedelijcke declaratie van
den 24en september 1770 bij infor-
matie præparaoir ter instantie van den
heere officier gegeven, gedaen op den
casteele van s'Hertogenrade heden den
20en meert 1771 ten overstaen van
de Schepenen Werden en Rinckens
ende mij J.F. Daelen substitut greffier   Eodem et coram iisdem is gecompareert den persoon van
   seigneur Henrich Merten Peltzer voorschreven, oudt een en
   viertigh jaer, den welcken gedaegt, ende naer gepresteerden
   Eede in presentie van den gedetineerden Leonart Ploum de
   dicendâ, gerecolleert sijnde over desselfs Eedelijcke decla-
   ratie in textu vermelt ende naer dien aen denselven de voor-
   seijde declaratie van woorde tot woorde wel duijdelijck
   voorgelesen geworden, heeft verclaert bij dieselve sijne
   voorseijde gegeve declaratie te blijven persisteren, waer en
   waerachtigh te wesen,
   Dat den gedetineerden Leonart met die laem handt aen hem
   deponent geseijt heeft, dat Baltus Kerckhoff tot Merxstein
   hem Leonart Ploum aengesocht hadde, om met hem erghens
   naer toe te gaen. Sulx eenighen tijdt te voorens dat den dief-
   stal op de pastorije tot Hoegen geschiet. Verclaerende den
   deponent, dat den gedetineerden Leonart sulx aen hem ge-
   seijt heeft, eenighen tijdt daernaer, dat den voorseijden dief-
   stal tot Hoegen gepasseert was, seggende dito Ploum doens,
   hoe soude ick aengecoemen sijn, soo ick was medegegaen.

   Ende naer dat dese Recollitie ende verclaeringe aen den
   deponent van woorde tot woorde is voorgelesen, heeft den-
   selven daerbij blijven persisteren en dese eijgenhandigh
   geteeckent.
H.H. Pelzer
   Quod attestamur
   Hendrig Werden, schepen
   D. Reinckens, schepen
In fidem J.F. Daelen substitut greffier
Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER