DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSPROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenCorpus Delicti

Tweede verklaring Martinus Schröders aan de Hand 1762
26 okt. 1773 • RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8166 
Eedelijcke verhooringe
....Ter instante van
Den Weleedle Gestreng. Heer en
mr J.G. Farjon Lt. Hoogdrossart
deeses Lands nom, off. informant


Diensdag den 26 october 1773

Is alhier voor ons onderget. Schepenen van den hoogen Geregte der Stad en Vrijgeijd Valckenborgh gesisteert den Eersamen Martinus Schroders inwoonder aan de handt, ressort des land van ter Heijden, gearresteert Geëed ende Gevracht over de articulen op heeden [ter] Rolle geëxhibeert

Ad.1.
Verclaard dat hij in den jaare 1762 gewoont te hebben aan de handt in 't land van ter Heijden

Ad.2.
Verclaard dat hij in den jaare 1762 op Sint Bastianens avond is worden bestoolen, deerlijck gebonden en geknevelt en mishandelt

Ad.3.
Verclaard eenen alleen van de nagtdieven gekent te hebben, maar veele gesien

ad.4.
Verclaard dat den eenen die hij gekent heeft van de nagtdieven sig noemt Leonard Dahmen, hebbende in Aeken Kaijser Carol gedragen. Welcken oock in Aeken eens vast geseeten heeft uijt oorsaake, dat hij op Koller Steenwegh een calf gestoolen hadde. Sijnde van professie een molenmaeker, een groote starcken kerel, woonende tegenwoordig tot Maestricht, hebbende eenen neef  genoemt Clermonts woonende op Vranckenbergh op Sint Tolbergs Steenwegh.

Ad.5.
Verclaard dat voormelde Leonard Dahmen in sijn huijs voor t vuur stond s'nagh als den diefstal gebeurde, hebbende eene vossen vellen muts om, hebbende een greijsen peijen rock aan. Als wanneer hij deponent  door vier anderen uijt sijn camer gesleijpt, die hem Knevelden en bonden, soo dat voors. Dahmen eenen meede was die het comando over de andere dieven voerden.

Ad.6.
Refereert sig tot sijn voorig gedeponeerde en dat hij voormelde Leonard Dahmen particulier en seer wel gekend heeft.

En naar dat aan hem deponent sijne voors. depositie van woorde tot woorde duidelijk is worden voorgeleesen, (later bijgevoegd: naer alvorens gepresteert te hebben den Eed aen handen van den schepen Pelt), heeft verclaerd daerbij in allen deelen te blijven persisteeren ten eijnde deeses met ons onderteekent

    Martin Schröders

    Nobis præsentibus
    L.G. Pelt
    A. WilmarNaar boven


EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER