DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenCorpus Delicti

Corpus delicti van de inbraak bij de pastoor van Hunshoven
• 29 mei 1770 •
•••   BHIC Raad van Brabant 447.0268 •••

 


Geexihibeert 17 maart 1772

..........Den 29 Maij 1770

.....Coram
Zijne Keurvorstel. Doorl.h.
..........Kreij
....præsentibus
 Joseph Croonenbergh en
 Theodor Kupfrath, Schepenen

       Op het aangeven dat den Hr. Pastor te Hunshoven
       Mathias Heyendahl in den laast gepasseerde nagt
       door een huijsbraak is bestoolen geworden, heeft
       men zig aldaar laten vinden, hetzelve in aanschouw
       genomen, en bevonden involgen als volgt:

       Agter de zaal van de pastoor aan de zijde van den
       tuijn is een klein slaapkamertje, waarin een vengster
       is van omtrent zeven voet hoog en drie en een half
       breed, zonder traliën.
       In dit vengster waren ses gele ruijten uijt het lood
       genoemen, het welk een opening van gaf van
       meer als anderhalf voet, terwijl de roeden er
       uijtgebogen waren, en zijn de dieven alzoo in
       dit klijne kamertje gekomen, waaraan de zaal
       volgde. Aan de andere zijde was insgelijks zo
       een klijn kamertje, welke alle konden open
       gemaakt worden, wanneer men in dat eerste
       klijn kamertje was. Uijt de zaal gaat men met
       een deur binnen in het huijs, welke na verhaal
       van den Heer Pastor niet alleen met een slot
       was geslooten maar daarenboven met twee
       schroeven waaraan twee handvatten van
       binnen in het huijs toegemaakt geweest, zo
       dat zij binnen in het huijs niet hadden kunnen
       komen, alhoewel de Pastor had be(vonden)
       merkt, dat er aan die deur wel geweld moest
       geschied zijn, nade maal die deur van te
       voren zeer gemakkelijk had toe en open
       gegaan, dog nu door de force die daaraan
       geschied was, zeer klemde. Ondertusschen
       hadden de invasores niet verder kunnen
       komen als in de zaal en die twee klijne
       kamertjes, waaruit ze het volgende hadden
       medegenomen:
 1°/ De Gordijnen van het bed, die hoog blauw
       van Coleur waren geblomd, verder het
       binnen van het bed met twee kussens en
       een wit overtrekzels, het bed zelfs was 't
       samen gerold maar agter gelaten.
 2°/ Drie zilvere Thee-leepeltjes ieder van
       een lood, een paar zilvere schoengespen,
       waarvan het gewigt niet wist, en een
       paar nieuwe schoenen.
 3°/ Een stuk blaauw Damast met een
       zilvere looper. dienende tot gebruijk van
       de Kerke, een nieuwe blaauwe zakdoek,
       en nog omtrent een Reichsthaler aan geld,
       het welk in een papier gerolt open legde,
       en een ijzere zuijker schaar.
       Al 'welk voors. den Hr. Pastor Fide
       Sacerdotali ten allerminsten waardig agte
       20. Reichsthaler.
       Een dubbelde snaphaan hadden zij ook
       nog mede genomen, dewelke egter heden
       morgen was weergevonden bij het kruijs
       staande bij Lohestok, en welke alzoo na
       afvraagen van die geene welke het zelve
       bewoonen was terug gegeven.
       Deze snaphaan was geheel onbruijkbaar
       gemaakt, de loop zelfs was zo krom als
       een bogen, en alhoewel voorgenoemde
       Pastor zig zeer wel bewust was dat
       gemelde snaphaan ongeladen in zijne
       kamer gestaan had, zo heeft hij egter
       den selven geladen wederom gekreegen.
       In de tuijn onder het vengster van die
       kamer waar zij het eerst zijn ingekomen
       stond een ploegijzer en zijn ook in de
       kamer twee zwavelstokken gevonden,
       welke reeds half verbrand waren, en het
       bovenste gedeelte nog met zwavel
       aangestreeken, gelijk men zien kon.

       (lager stond) in Fidem Protocolli sub-
       scripsit, (was getekend) H. Wussgraff,
       (lager stond) Deze Copie gecollationeert
       tegens de Authentieke copie is deze
       daarmede bevonden te accordeeren
       Actum 4 August 1772. (onderstond)
       Quod attestamur (was getekend) Matthijs
       Hilgens, Schepen, Joannes Coonen
       Schepen, J.F. Daelen substituut greffier.   


Naar boven

Email 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER