DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSPROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenCorpus Delicti

Corpus Delicti van overval op de Heremitage Schin op Geul  1761
RHCL Archief LvO 8180
Corpus Delicti over den
2den Diefstal bij den
eremit op den Schaelsberg
Gebeurt in de Nacht van
Maendag en Dinsdag
in de Goede Week des
Jaers 1761
    Informatie
        Voor
    D'Heer officier der Heerlijckheijd
    Schin op de Geul nominê officii
        over
    den diefstal begaen in de
    Eremitagie en Capelle van den
    Schaesbergh binnen voorschr.
    Heerlijckh. Aº 1761

OP HEDEN DEN 6en julii 1774
Compareerde alhier in judicio extraor-
dinario den Eers. broeder Peter Preckartz
Eremijt op den voorschr. Schaesbergh, denwelcken
naer afgeleijden Eedt in handen van den Schepen
Habets, gevraeght sijnde over voorschr. diefstal
heeft geantwoodt en gedeclareert als volgt:

Eerstelijck dat in den jaere 1761 s'nagts tusschen
maendagh en dinsdagh in de goede week hij
deponent ontwaeckt is over het tumult als wanneer
de gaudieven alreets in de Eremitagie doende
waeren om te binden wijlen broeder Arnold Haasen
oock gewesene Eremijt aldaer.

Dat dese gaudieven soo als hij deponent van voorschr.
broeder Arnold heeft hooren seggen ingekoomen
waeren door een venster van de Capelle, op welck
gerugt gem. broeder Arnold soude opengedaen
hebben de deure tusschen de Capelle en de Eremitagie
en alsoo de gaudieven denselven aengegreepen
en gebonden hebben.

Dat hij deponent alsdan oock buijten in den
gaerden nogh dieven gehoort heeft dewelcke
aen de Celle alwaer hij deponent was,
geroepen hebben dat hij soude opendoen, en
vermits geen antwoordt gaf nogte open dide,
soo hebben de gaudieven de houte venster van
sins deponents Celle geforceert en door de
gelaesvenster doorgestooten den loop van
een scheitgeweer denwelcken hij deponent
met een hout heeft teruggeslagen.

Dat de dieven alsdan oock te gelijck van
binnen de deur ande celle met gewelt
hebben versogt door te dringen, en terwijl hij
deponent sig met den rugh daer tegen gestelt
hadde, hebben deselve met eene ackse beginnen
door te kappen, ende de geene die buijten in den
gaerden waeren door voorschr. geforceerde venster
ingeschooten hebben; sijnde de koogel langs
hem deponent in de muijr ingedrongen.

Dat alsdan, alreets een bredt van de deur
uijtgeslaegen sijnde, hij deponent deselve opengedaen
heeft, waerop drij te gelijck in de celle ingekoomen.
Waervan de Eersten hem deponent eenen Slag
aen het hoofd gaf ende eenen anderen hem
eene ackse boven het hoofd houdende seijde
dat hij sig soude ondergeven, en hebben alsdan
gem. drij gaudieven hem deponent de handen
op den rugh gebonden, Seggende dat hij deponent
hunnen corporael aen het venster geslaegen
hadde, dat Sij hem niets souden gedaen
hebben alswanneer hij deponent vrijwillig
opengedaen hadde.

Dat hij deponent alsoo gebonden sijnde door
voorschr. drij gebrogt is worden in het huijsje
of Eremitagie, alwaer broeder Arnold oock
alreets gebonden lage, Sijnde over denselven
geworpen eene wolle decken, en aen hem
deponent oock daer nedergestooten en de
been bij malekanderen gebonden sijnde eenen
lijnen doek over het gesigt gelegt hebben,
waerdoor hij deponent edog heeft konnen
Sien dat deselve drij gaudieven hebben gebacken
Vijthien eijers.
Seggende dat sij wilden olie braeden en over
broeder Arnold gieten om aen denselven te
doen bekennen alwaer hij sijn gelt hadde
stecken.
Dat sij hadden hooren seggen dat hij broeder
Arnold nogh hondert gulden soude hebben,
willende deselve aengewesen hebben.
Hetwelck broeder Arnold ontkende maer seijde
dat daer boven nogh eenige offermijten waeren
dewelcke sij konden bekoemen.
Waerover de drij gaudieven broeder Arnold en
hem deponent [de been] hebben de been losgemaekt
en doen mede naer boven gaen hebbende de
dieven de offermijten genoemen en in eenen
reijssack geworpen.

Alsdan wederom onder komende is broeder
Arnold en hij deponent nogmaels gebonden
worden en daer nedergeworpen. Hebbende de
gaudieven aen broeder Arnold meenigvuldige
slaegen gegeven, vermits sij immer voorschr.
gelt wilden aengewesen hebben, hem seer
dreigende Soo hij wat soude uijtbrengen.
Waerop broeder Arnold vraegde: hebbe ick
dan de andere reijse wat geseijdt?

Dat de drije voorschr. gaudieven (hebbende
geene meer binnen gesien) van de
gebackene eijers geten hebben, ende eenen
derselve de meerrest naer buijten gedraegen
aen hunne camaraeten.

Dat daer naer de gaudieven alles hebben
geplundert wat in de Capelle en Eremitagie
was ald alften kelckdoekskens etc.
En verders alle levensmiddelen als vleesch,
boeter, kaes etc. Sonder dat hij deponent
nogtans eenige quantiteijt of iets
specifijq te verhaelen, vermits alleen ses
ad seven weeken aldaer gewoont hadde.
Maer dat de gaudieven het bier hetwelcke
Sij niet hebben konnen uijtdrincken hebben
laeten uijtloepen.
Ende hebben aen hem deponent afgenoemen
eene lederne broock waer inne waeren drij
copstucken, en nogh een paar nieuwe schoen
hebbende oock meedegenoemen het broodtmetz
ende afgesneeden een dobbel koopere kruijs
van den roosencrantz van broeder Arnold.

En alsoo sijn de gaudieven vertrocken
laetende voorschr. broeder Arnold en hem
deponent gebonden liggen.

Et habita Lectura verclaert den deponent
bij sijne voorstaende depositie overal te
blijven persisteeren, et subsignavit manu
propria die et dato quibus supra (Was
geteekent:) bruder Petter Preckartz monnik
(Onderstond:) Nobis Praesentibus
(waeren geteekent:) J.J. Habets Scabinus
P. Jacobs Scabinus


 


        Per Copiam
        J.J. Habets ScabinusNaar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER