DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenCorpus Delicti

Corpus Delicti van de overval bij Gadée in Lutterade op 30 juni 1749
RHCL Maastricht  •  LvO 2024

 


Extra ordinaire vergaeder-
ringhe gehouden ten huijse
van Joannes Crousen tot
Luttelraedt desen 5. julij
1749 Coram selis en Claessens schepenen
der graefschappe Geleen ten overstaen
van den Heere Drossard

De jouffrou Josina Gadez, oud in de 60 jaeren, gedaeght, geEijdt ende geëxamineert, deponeert hoe dat sij met haere suster Jenne Marie op voorleden maendagh s'nachts te saemen hebben geslaepen in hun huijs binnen dito Luttelraedt gelegen.
Ende naer half middernacht ontrent ten een uhre ontwaekt sijnde uijt haeren slaep, heeft doens in haere slaepkaemer gesien een licht, ende met eenen oock eenen mensch, gekleedt met eenen bleek blauwen kiedel, waerover sij deponente heel verschrickt sijnde heeft geseijt "Jesus Maria, wat is dat hier."
Waer op sij aenstonts eenen swaeren slagh heeft gekregen in haer aengesicht door den voors. persoon, -maer niet wetenede met wat instrument,- waer door sij eene merckelijcke wonde ontfangen heeft onder en ontrent haer lincke oogh. Hebbende oock differente slaegen gekregen bijnaer over haer geheel lichaem.
Ende doens haere handen op haeren rugge gebonden met eene gescheurde serviet, ende doens haere beenen te saemen gebonden, wesende sij deponente doens bijnaer buijten kennisse, soo dat sij dien mensch niet en heeft konnen kennen, te meer den selven persoo haer ende haere suster heeft omgedraeijt in't bedde, edoch gesien dat dijen persoon hadde gecroust haijr en wat bruijn van Couleur in sijn gesicht.
Verders deponeert dat dijen persoon aen haer deponente seijde in eene vermaeckde spraeck "Waer is dein goude Cruijs", waer op de selve antwoorde "Mijnen vriendt ick hebbe noijt een goude cruijs gehadt".
Verders deponeert in deselve nacht quijt geworden te sijn soo aen gelt als silverwerck en lijnen en sijde kleederen in t'geheel de weerde van ontrent de drij duijsent guldens, nec plus nec minus.
Et habita lectura persistit et signavit.
De post deponeert dat haere handen sijn worden losgemaeckt door haere suster Jenne Marie met haer tanden (mits sij oock gebonden was) naer het vertreck der schelmen.
(onderstondt) Josina Gadee
legerstondt   Ita attestamur
waeren geteeckent IJan Sielis, Lambertus Claessens

Jouffrouw Jenne Marie Gadeez, oudt in de 60 jaeren, gedaeght, geEijdt ende geëxamineert, deponeert voorleden maendag s'nachts met haere jouffrouw suster Josina te saemen geslaepen te hebben in hun huijs binnen Luttelraedt,
ende een weenigh naer half nacht ontwaeckt sijnde, heeft doens gesien liecht in de Camer als oock twee mans persoonen, den eenen aen t'hooft Eijnde ende den anderen aen t voeten Eijnde van hun bedde.
Hebbende den eenen van die twee eene pistole in hand, waer mede sij het eerste eenen swaeren slagh aen haer hooft boven haere linckeooge ontfangen heeft, soo dat sij wat verduijselt was, en heeft doens noch differente slaegen ontfangen op haere armen ende lichaem.
Waer naer de selve is worden gebonden, haere armen met eenen riem op haeren rugge, als oock haere beenen bij een gebonden hebbende heeft haer omgedraeijt op haer gesicht in t' bedde, seggende 'En besiet mij niet'.
Sijnde den selven op het bedde gesprongen, die haer de goude ringen uijt haer ooren en vingeren ten deele heeft uijtgetrocken en ten deele door haer deponente selft gegeven.
Hebbende sij deponente ondertusschen gehoort dat haere laste in de keucken wierde opgeslaegen ende is op het lest wederom eenen van de selve persoonen uijt de keucken naer haer bedde gecomen, grijpende uijt het bedtstroij een oud onderlijfken van haer deponente, waerin genaeijt waeren een merckelijcke somme van goudt ontrent over de 600. guldens.
Ende naer dat die schelmen uijt het huijs waeren vertrocken, heeft sij deponente met haeren mondt ofte tanden losgemaeckt den bandt waer mede haer susters handen op haeren rugge gebonden waeren.
Deponeerende verders dat bijnaer all hunne Cleiders deselve nacht uijt het selve huijs waeren gedraegen tot op de misthof, waer van de beste sijn ontvoert ende de slechte cleeders op de selve misthof hebben laeten liggen.
Estmeerende Edoch den schaede van het gestoolen goedt, soo gelt als andersints in toto ontrent de drij duijsent guldens nec plus nec minus et habita lectura persistit et signavit
(onderstondt) J. Maria Gade
legerstondt   Ita attestamur
en waeren geteeckent   IJan Sielis, Lambertus Claesens
onderstondt   per Copiam collatam Concordantium attestor
(was geteekent)  R. Corten secretarius

Per Copia
J.H. Dullens, Secretarius
   


Naar boven

Email 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER