DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenCorpus Delicti

Corpus delicti van de overval op de boerderij van Walraven in Maasband (Leut) A.D. 1756
Opgetekend 31 maart 1774   · · · · · ·   Nat. Arch.   ASG   5870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


  coll. et auth. in   hac 2° august.


Den ondergeschreven declareert hier meede onder eede dat op den 23 aug·ti 1756 des nachts tusschen 11en 12 uren mijn affgestoolen is, door middel van geweld, de voor deur van het huys met gewelt opengestooten, de deur van de caemer, alwaer ik op slaep, met een ax, het middelste bred aen stukken gehauwen, en soo de deur met geweld overweldight, en daen mijn en mijn vrauw gebonden en onbarmhertig behandelt, gestoolen, een silvere sakhorlogie, twee paer silvere schoengaspen, een paer silvere schartier gaspen, een silvere gasp van de broekband, een silvere schael, een silvere bel, met fleut voor de kinderen, het nieuw testament, met twee silvere haeken, nog twee silvere haeken affgebroeken van een kerckboek, een silvere dasgaspe, een wit bombasijne camisoel, een swarte sijen scholk, een dito roode oostendite, een sitse jak, een gedeelte linden, meest mans hemdens, hoeveel weet ick niet net, toeback, melis broeden, hoeveel weet ick niet, caffey boenen, thee, suyker, candij, off sij dat met genoemen hebben, kan ick niet wel weeten, dewijl die vaeten, en casten geopent waeren, twee geweer, 3 sakpistoolen, mans hoeden, hoeveel weet ick niet meer, 3 silvere hemsknoopen, een silvere haernaeld, al mijn geld wat in huys waar, hoeveel weet ick niet, twee silvere snuyffdoosen. Actum Maesbant den 31 maert 1774 / was geteeckent: /
P.Walraven. /

Op heeden den 6 april 1774 is voor ons Drossard en Scheepenen der vrijheerlijckheyt Leuth erscheenen, onse mede Scheepen Sr Peter Walraven, den welcke deese bovenstaende Eygenhandige declaratie over den bij hem begaene dieffstall heeft met Eede bevestigt en gecorroboreert. In oirconde der waerheyd hebben wij deese met onse Schepenzegel gemunieert, en door vereyden Secretarius doen onderteeckenen binnen Leuth op dato als boven /, onderstont:/ quod attestor:/ was geteeckent :/: H. Strijckers Secr. in fidem subst. :/ ter sijde stond:/ het zegel der justitie van Leuth in rooden Lak uytgedruckt /: onderstont:/: Per Copiam /: was geteekent:/: H.M. Nijpels Secr. in Mechelen:/


ambi
1776                 Per Copiam

                      P. Vandenheuvel
                               Secret.

   


Naar boven

Email


 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER