DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSPROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenCorpus Delicti


Overval in Twembrugge bij Anna Sijpescotten — 1 op 2 augustus 1742

RHCL Maastricht  ———— LvO 2402


 
 

Informatie preparatoire

genomen, overmits de schepenen
Wijnands, Boimans, Streiffelts,
en Kleuter, ende mij greffier,
heden den 26en januarij 1743
    In saecke
den Heere officier nomine
officii Claeger
    Thegens
het blockmanneken Niclas
Peters Criminelijck beclaegde
en gedetineerde

 


Ingevolge decrete van heden is behoirlijck gearresteert, gedaegt, en gecompareert Anne off Enneken Sipenkotte weduwe van wijlen Willem Ploum, oudt ontrent twee en vijftig jaeren. Dewelcke behoirlijck geëdt ende geëxamineert sijnde voor d'oprechte waerheijdt ende justitie testuijr, heeft geantwoordt, gedeclareert ende gedeponeert als volgt, te weten:

dat de nachte tuschen den eersten en tweeden augusti lestleden in haer huijs tot Twembruggen onder het ampt Geijlenkercken boven over de solder dieven ingebroecken waeren. Ende sij haeren hondt hoorende sterck abboijeren, oock haeren swaeger Jan Hamers (die sij Comparante uijt vreese van dieven in haer huijs hadde doen slaepen) hadde hooren tot hulpe roepen waerop sij Comparant daetelijck uijt haer bedde (mits wel presumeerde dat dieven in 't huijs waeren) gesprongen was, en op het sterckste oock tot hulpe  geroepen hadde. Wanneer (gelijck sij daernaer vernomen hadde) de dieven hadden eene blessure geïnfigeert neffens veele andere slaegen aen Jan Haemers, haer deponents swaeger en denselven gelijck oock seeckeren Christian of Korst, coopman van koijen (die in de keucken van haer gemelt huijs, eene herberg sijnde, sliep) gebonden hadden. Dat kort daerop die gemelde dieven met eene eijcke bancke op de deure van haer Comparant slaep caemere met so grote fortie geloopen waeren, dat deselve met drij a vier stooten, alhoewel deese deure met twee gringels of schauwen en een groot slott toegemaeckt was, daervan open spronge ende de clammen uijt den stijl. Dat daerop eenen der dieven in de caemer gecoomen was, haer deponente scherp aengegreepen, de oogen verbonden, gelijck oock handen en voeten met  tromme korden bij malkanderen gebonden hadde. Dat daerop de andere dieven met het licht in de caemer gecoomen waeren, en daerop een schapperaije opgebroecken eer een tweeden met den sleutel die de selve uijt haere tesch gecregen hadden geopent en daer uijt alles uijtgenoemen, gelijck oock noch eene leedige opgebroecken hadde. Dat middeler wijle eene der dieven bij haer Comparant was blijven staen en deselve met seer harte slaegen quaelijck getracteert hadde, altoos van haer Comparante willende weeten waer haer geld was. Dat sij Comparante alles wat sij in huijs hadde geseijt hebbende, in eene Continuatie geslaegen en op haer hooft getreden wierde. Dat gelijck daerop eenen dan seijde, sij Comparante was een Westphaelsche, ende hij eenen Westphaeliger en ingevolge sij niet en declareerde waer al haer gelt was, hij haer het wel met eene andere maniere soude doen. Dat alhoewel sij hun alles geseijt hadde, deselve nochtans haare beenen met eenige materie gesmeert en aengestreecken, en dien volghens in brandt gesteecken hadden.

Waervan haere Comparants beenen soedaenig verbrandt waeren dat sij daervan soo wel als van de schroemelijcke slaegen die sij (gelijck voorseijt) van den bij haer staende dieve becoemen hadde, acht a negen weecken onder chirurgijns hadde moeten liggen, ende noch dan vijf weecken daernaer noch niet in staet en was geweest van het minste te doen en dat op deese uuijre sij noch niet en conde gecureert worden aen haer beenen vanden voornoemden brande. Dat oock middeler wijle de gemelde dieven haeren kelder geforceert hadden.

Ende naer dijen de Comparante exactelijck geëxamineert is geworden, wat sij bij deesen diefstal was quijt of beroeft geworden, hadde sij Comparant geantwoordt ende gedeponeert dat haer door de selve dieven doens genoemen was van wijlen haeren man eenen grawen rock met een onder Camisool sonder mauwen van broun lacken. Item vijf vrouwe rocken, drij voerdoecken, een falie, thien hals- of neusdoecken, vijf courintiecken, een douzijn servietten, en vier tafel- of ammelacken, ontrent twintigh hemden, een paer beddelacken. Item ontrent viertig vijf ponden boeter. Aen geld te weeten tolle geld (mits sij Comparante den tol beurt) ontrent seven Rijxdaelers. Item eene ducaat die eenen kraemer bij haer gedeponeert hadde ende dan noch ontrent vier Rijxsdaelers hetgheene sij Comparante noch apart hadde ende voorts kleen lijvoet en andere saecken wat sij niet positive noemen can en generaelijck all wat sij Comparante goedts in huijs hadde.

Ende sij Comparante oock geëxamineerd sijnde ofte sij niemand van diese dieven gekent en hadde, of wat taele deselve gesproecken, heeft gedeponeert, dat om diswiel men haer duijsterlijx d'oogen verbonden, gelijck oock aen handen en voeten gebonden, en met soo harte slaegen daetelijck en qualijck getracteert, sij soodaenig daer door gealtereert geweest was, dat het aen haer onmoegelijck geweest was imandt aen spraecke of andersints te kennen, maer dat de selve alle inlandsche spraecke gehadt hadden.

Voorts verclaert sij Comparante dat als wanneer men haer aen handen en voeten op de maniere van voorseijt gebonden eenige dier dieven van den solder uuijt het bedde aldaer afgebrocht hadden haares Comparantes meijt Nees of Agnes Hanssen, en oock deselve in haar Caemer op haer Comparante bedde geworpen, ende op deselve met allerhande gebeckt hadden om niets te connen sien. Dat als wanneer de gemelde dieven eenigen tijdt weg geweest en sij Comparant neffens haeren voorseijde swaeger Jan Haemers en den gemelden Coopman van koijen los gebonden waeren, deese gemelde meijt op het vraegen aen haer gedaen of sij niemand gekent en hadde, deselve geseijt hadde, dat seecker villercken gelijck men denselven noemt, - doen woonende in de Rötsch in de Groenstaet, ressort deeser Bancke, - haer Agnes Hanssen van het bedde en van den solder gehaelt hadde, den welcken sij alhoewel denselven het aensicht omgedraijet gehouden seer wel gekent hadde. En noit imand anders welck sij Comparantinne haer niet positivelijck en weet te remmoreren, oock wegens groete smert en pijne niet en heeft connen verstaen


Et sic nec aliter nec amplius  en heeft naer gehadde lecture daerbij gepersisteert en deese behandtmerckt heden den 31en januarij 1743
Onderstont:
Eijgen handtmerck van Anna Sijpescotten wed. van wijlen Willem Ploum
Laegerstondt:
Quod attestamur en was geteeckent: Matthijs Wijnandts schepen; Philip Streiffels schepen; Joannes Klöter schepen; A.F.J. Corneli
  Pro extractu et Copia Concordante
A.F.T. Corneli greffier
van s'Hertogenroede


Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER