DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Corpus Delicti

Overval op de hoeve van Johan Esser in Magerau bij Merkstein
18 juli 1742 ==== RHCL Maastricht = LvO 2402 

  

 


 

... ... Justitie van stadt
en lande van 's Hertogenroede
...........tegen
Michiel Winckens beclaegde en
Crimineel gedetineerde
   Dato 19 januarij 1743

Eodem et Coram ijsdem Compareerde Mergen Nijssen huijsvrouwe van Johan Esser, alwelcke Comparante ged[aegdt?] bij ordre van haeren officier den heere schouteth der Bancke van Mercxsteijn en alhier geeijdt en ge... over d'acten op haere persoon gedirigeert, heeft geantwoordt en en verclaert als volgt:


20
Verclaert dat het gisteren een jaer geleden is als wanneer eene parthije van schelmen en dieven tot haerer wooninge tot in die keucken ingevallen sijn.

21
Verclaert waer te wesen, dat deselve doens haere meijdt aengevallen gebonden en gesleijpt hebben.

22
Verclaert dat deselve dieven haer doens gebonden en oijck seer mishandelt hebben met slaen en andersints.

23
Verclaert waer te wesen dat deselve haer doens schroemdelijck met aengestoecken bosselen stroe en Vijer gebrandt en getourmenteert hebben om hunn te seggen waer het geldt was.

24
Verclaert waer te wesen dat sije van deselve brandinge en schroemelijcke mishandelinge sieck geweest en gebleven is soo dat sije in tijt van vijff weecken vermeent hadde alle daegs te moeten sterven.

25
Verclaert dat dieselve schelmen tusschen daeg en avent aencloppende aen die gaar van haere deurre die meijdt uuijtgegaen was vraegende: wie hier, wie wilt door? Waerop eens antwoorde: doet op jonfer dan comme ick door. Waerop dieselve seijde van aen niemant die poorte ofte deurre te willen oepenen. Waertegen eens repliceerde en seijde: doet op, ick heb eeb brief aen uwer meester te bestellen. Waerop die meijde incoomende seijde sulx aen haer comparante en haeren man. Ondertusschen dieselve forceerden die deurre soo starck, dat sije Comparante, willende buijten gaen om te sien wie aen die deurre waar, dat sij coemende in het voorhuijs ofte Eeren, deselve dieven haere deurre alreedts geopent hadden. Ende eenen op den Eeren wesende op haer aenquaem seggende kiekt der handt van mij, t'welck sije Deponente oijck dede. Waerover denselven op haer aencomende packde haer met de armen vast , haer daermede schuddende als ofte het was eenen vriendt. Waerop desselfs compagnons in volgende stieten haer naer t'huijs en alwaer sij haer bonden met die meijdt en dat oijck ... instantelijck bonden met eenen handtdoeck haeren man in sijnen stoel vast. Waerop sij dan haere maght naer den Keller ingeworpen en dat sij haer deponente in den rugge stoetende op haer aengesicht van boven bis onder in den keller gevallen is. Endat dieselve een cleijn van seven jaeren bij haer wesende kindt oijck van boven bis onder gelijck eenen hondt den keller afgeworpen hadden. Waerop dieselve naer gegeten en gedroncken te hebben, wederomme tot haer in den keller gecoemen sijn en haer op nieuws gebonden te hebben armen en beenen. Hebben sij schelmen te saemen gebonden drije schoeven stroije bij forme van vackelen. ende haer cleederen opgehaeven hebbende begonsten dieselve haer te brennen van onden aen die husen tot aenden Ruckstrandt, en deselve vackelen bijnaer verbrandt sijnde lieten deselve op haer ontbloet lichaem nedervallen. Verclaert verders dat voor het brannen eenen tot haer in den keller gecoemen is hebbende in sijne handen een groot mes en eene sackpistolle, settende 't scherpe van 't messe op haere keele en die sackpitole op die lincke borste, seggende tot haer: het gaet deur in des duijvels naem. Waerop sij deponente verclaert gerepliceert te hebben: want het moet deurgaen soo laet het geschieden in Godts naeme.

26
Verclaert waer te weesen dat dieselve hun seer bestoelen hebben aen gelt, kleederen, lijnwaet en andere mobilien, als mede speck en ander vleeesch.

27
Verclaert dat aen gelt haer gestoelen is eene mengelijcke quantiteijt pattacons en ducatons sonder dat sije d'selve oijt naergetelt heeft, en oversulx de gewisse somme niet en weet. Item een silveren oorijser vande waerde van ontrent 28 gls arn(?), een silvere Agnus Dei met een silveren ketjen, haeren troering, rock en camisool van haeren man, eenen grouwen blauwen rock, en eenen scharste schortge. Item eenen catoenen schorteldoeck, eene finne ..sche, twee rollen doeck jede van 25 ellen en noch meer ander doeck en hempden neffens alle het cleijn lijnwaet. Item van die meijde alle lijnwaet, linnen en vollers wat aen dieselve gevallen heeft. Item aen vleesch  een vierdel speck, die schincken van een vercken helften en bratwurst etc etc.
Nec aliter nec amplius et habita lectura persistit et signavit.
En was onderschreven: Mergen Niesten
In fine van t'onder verhoor stonde: quod attestamur
En waeren onderschr. Joannes Delahaije. W. Panhuysen en M. Wolters
Leger stonde: in fidem hujus
En was onderschr. J.F. Dortant greffier
    Pro extractu
    J.F. Dortant greffier


Naar boven

Email 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER